Liitumine

Liikmeksolek tähendab kohustumist saada vaimset kujundamist Opus Dei’lt ja kohustumist osaleda tema missioonis.

Astumine Opus Dei prelatuuri eeldab, et see toimub ühelt poolt sisseastuja vabal tahtel ja – nagu juba mainitud – teadmises, et selleks sisseastumise taotlemiseks on saadud kutsumus, ja teiselt poolt, et Opus Dei juhtivad autoriteedid esildise vastu võtavad.

Sisseastumispalve esitatakse kirjalikult. Vastuvõtmine (admissioon) võimaldatakse kõige varem 6. kuu pärast. Pärast vähemalt veel 12. kuu möödumist võib vastava isiku piiritletud ajaks prelatuuri vastu võtta ja nimelt vastastikuse lepingu alusel, mida igal aastal uuendada tuleb. Kõige varem peale viiekordset lepingu uuendamist, s.t. viis aastat pärast esimest piiratud ajaga sisseastumist, on võimalik lõplik vastuvõtt. Kooskõlas kirikuõigusega ei saa keegi õiguspädevalt Opus Dei liikmeks astuda enne täisealiseks, s.t. vähemalt 18. aastaseks saamist.

Vastuvõtmisega Opus Dei prelatuuri kohustub prelatuur uuele liikmele pidevalt vahendama katoliku usu õpetust ja Opus Dei vaimsust ning tagama oma preestrite poolt tema hingehoidliku hoolduse. Liige allub prelaadi jurisdiktsioonile selles, mis seondub Opus Dei eesmärgiga, ja kohustub austama sätteid, mille alusel prelatuur on organiseeritud, ning selle liikmete ülejäänud kohuseid täitma.

Seega kohustuvad prelatuuri liikmed Opus Dei vaimsuses pühadust otsima ning apostoolselt tegutsema. Seepärast kannavad nad eelkõige hoolt oma vaimuliku elu eest palve, ohvri ja sakramentide vastuvõtmise läbi. Nad kasutavad prelatuuri poolt pakutavat abi pidevas intensiivses hariduses Kiriku õpetuse alal Opus Dei vaimus ning osalevad vastavalt nende igakordsetele võimalustele prelatuuri evangeliseerimisülesandes.

Lepinguline seotus prelatuuriga kustub kindlaksmääratud kehtivusaja lõppedes. Kokkuleppel prelatuuri juhtkonnaga võib lõpetamine ka varem toimuda. Õiguskohase väljaastumisega prelatuurist lõpevad vastastikused õigused ja kohustused.

HOIAK TÖÖL JA AVALIKKUSES

Opus Dei prelatuuri astumine ei muuda mingil moel sisseastuja isiklikku olukorda. Nende kohustused riigikodaniku ja katoliiklasena jäävad samaks. “Isikud, kes võetakse prelatuuri liikmeks, ei saa uut isiklikku ega teoloogilist seisundit, nad jäävad tavalisteks kristlasteks ja käituvad sellistena kogu oma tegevuses." Prelatuur, kelle ülesanne on eranditult vaimset laadi, hoidub igasugusest sekkumisest nende ajalikesse asjadesse. Iga üksik liige tegutseb täies isiklikus vabaduses ja vastutuses ja Opus Dei ei samasta end nende otsustega. Kutsetöö, sotsiaalsete ja poliitiliste veendumuste jne osas tuvastavad statuudid, et prelatuuri liikmed naudivad katoliikliku usu- ning kõlblusõpetuse piires sedasama täit vabadust kui ülejäänud kristlikud riigikodanikud. Prelatuuri juhtkonnal pole mingil määral õigust neis küsimustes kasvõi ainult nõuandeid jagada.