Püha Risti Preesterlik Ühing

Püha Risti Preesterlik Ühing on Opus Dei Prelatuuriga lahutamatult seotud kleerikute ühendus.

Püha Risti Preesterlik Ühing on Opus Dei Prelatuuriga lahutamatult seotud kleerikute ühendus. Sellesse kuuluvad ameti järgi kõik prelatuuri diakonid ja preestrid ning peale selle kõik diötseesipreestrid ja -diakonid, kes seda soovivad. Ühingu eesistuja on Opus Dei prelaat.

Diötseesipreestrid ja -diakonid astuvad ühingusse eesmärgil, millele vastavalt Opus Dei vaimsus neid toetab nende isiklikul pürgimisel pühadusele ning nende preesterlikus teenimises. Nende liikmeks olemine ei põhjusta nende kuulumist prelatuuri preesterkonda (presbüteeriumi): igaüks neist jääb seotuks oma diötseesiga ning allub seetõttu endiselt vaid oma piiskopile. See kehtib ka tema pastoraalse töö osas, mille kohta ta seetõttu ka vaid oma piiskopile aru annab.

Tingimused, mille alusel preester Püha Risti Preesterlikku Ühingusse astub, on samased ilmiku astumisega Opus Dei prelatuuri: vastav preester peab end tundma Jumala poolt kutsutuna pühaduse otsimisele vastavalt Opus Dei vaimule. See kutsumus toob endaga kaasa järgmised nõuded: armastus diötseesi vastu ning ühtsus teiste diötseesi preesterkonna liikmetega; kuulekus ja aukartus oma piiskopi vastu, vagadus, enesetäiendamine kiriklikes teadustes, agarus vaimude hoidmisel ja ohvrivaim; uute kutsumuste edendamine; tahe oma preesterlikke ülesandeid võimalikult täiuslikult täita.

Preestrite ühing annab oma liikmetele vaimulikku tuge eesmärgil kinnitada neis ustavust nende preesterlikus teenistuses, tugevdada elavat ühtsust nende piiskopiga ja edendada vennalikku suhet teiste preestritega. Kiriku juhtkond on sedalaadi preestrite ühinguid mitmetes dokumentides soovitanud, nii mitmetes II Vatikani kirikukogu tekstides ja kirikuõiguses.

Diötseesipreestrite eriharidus Püha Risti Preesterlikus Ühingus toimub samal moel kui prelatuuri ilmikute puhul: usuõpetuse ja usupraksise kursused, igakuised sisevaatlustunnid jne. Peale selle külastavad need preestrid kirikuõiguse poolt ettekirjutatud või oma piiskopi poolt määratud või soovitatud hariduspakkumust. Need vaimulikud tegevused ja ühingu liikmete harimine ei riiva piiskopi poolt ülekantud ameteid. Neid koordineerib Opus Dei vaimulik juht, kellel ei ole prelatuuri siseselt juhtivat ametit.

Püha Risti Preesterlikku Ühingusse kuulub ülemaailmselt umbes 2 000 diötseesipreestrit ja -diakonit.