Number of articles: 59

福音释义:盐与光

常年期第五主日福音(甲年)和对弥撒福音的释义。

基督徒生活

福音释义:献主节

献主节的福音和释义。

基督徒生活

福音释义:真福八端

常年期第四主日福音(甲年)和弥撒福音释义。

基督徒生活

福音释义:渔人的渔夫

常年期第三主日福音(甲年)和弥撒福音释义。

基督徒生活

福音释义:天主的羔羊

常年期第二主日福音(甲年)和对福音的释义。

基督徒生活

福音释义:主受洗节

主受洗节弥撒圣祭的福音(甲年)和释义。

基督徒生活

福音释义:主显节

主显节弥撒圣祭的福音(甲、乙、丙年)和释义。

基督徒生活

福音释义:躺在马槽中

天主之母圣玛利亚弥撒圣祭的福音(甲年)和释义。

基督徒生活

福音释义:「祂将被称为纳匝肋人」

圣诞庆期八日内主日:圣家节弥撒圣祭的福音(甲年)和释义。

基督徒生活

福音释义:生于白冷

圣诞节子夜弥撒的福音(甲年)和释义。

基督徒生活