Psalm 2

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Odpev. Njegovo kraljestvo je večno, vsi vladarji zemlje mu bodo služili in ga priznavali (V. Č. Aleluja).

1. Zakaj hrumijo narodi in ljudstva naklepajo v prazno?

2. Kralji zemlje so se dvignili, oblastniki se zarotujejo proti Gospodu in proti njegovemu Maziljencu:

3. »Pretrgajmo njune spone, njune vezi vrzimo s sebe.«

4. Ta, ki prestoluje v nebesih, se smeje, Gospod se jim posmehuje.

5. Potem jim spregovori v svoji jezi, v svojem srdu jih prestraši:

6. »Jaz sem posvetil svojega kralja na Sionu, svoji sveti gori.«

7. Razglasil bom Gospodov zakon. Rekel mi je: »Ti si moj sin, rodil sem te danes.

8. Zahtevaj od mene, in dam ti narode v dediščino, v lastnino konce zemlje.

9. Razbil jih boš z železno palico, kakor lončarjevo posodo jih boš zdrobil.«

10. Zdaj torej, kralji, bodite razumni, sprejmite svarilo, sodniki zemlje!

11. Služite Gospodu v strahu, radujte se v trepetu!

12. Prizadevajte si za iskrenost, drugače se razjezi in se izgubite na poti. Zares, kmalu bo vzplamenela njegova jeza. Blagor vsem, ki se zatekajo k njemu.

13. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

14. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev. Njegovo kraljestvo je večno, vsi vladarji zemlje mu bodo služili in ga priznavali (V. Č. Aleluja).

V. Gospod, usliši mojo molitev.

O. In moj klic naj pride k tebi.

Duhovnik doda:

V. Gospod z vami.

O. In s tvojim duhom.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si hotel vse obnoviti v svojem ljubljenem Sinu, Kralju vesoljstva, daj milostno, da se bodo vse družine narodov, ki jih je greh ranil in razdvojil, podvrgle njegovemu presladkemu kraljevanju. Ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

O. Amen

Latinsko:

Antiphona. Regnum eius regnum sempitérnum est, et omnes reges sérvient ei et obœdient (T. P. Allelúia).

1. Quare fremuérunt gentes, et pópuli meditáti sunt inánia?

2. Astitérunt reges terræ, et príncipes convenérunt in unum advérsus Dóminum et advérsus Christum eius:

3. »Dirumpámus víncula eórum et proiciámus a nobis iugum ipsórum!«

4. Qui hábitat in cælis, irridébit eos, Dóminus subsannábit eos.

5. Tunc loquétur ad eos in ira sua et in furóre suo conturbábit eos:

6. »Ego autem constítui regem meum super Sion, montem sanctum meum!«

7. Prædicábo decrétum eius. Dóminus dixit ad me: »Fílius meus es tu; ego hódie génui te.

8. Póstula a me, et dabo tibi gentes hereditátem tuam et possessiónem tuam términos terræ.

9. Reges eos in virga férrea et tamquam vas fíguli confrínges eos.«

10. Et nunc, reges, intellégite, erudímini, qui iudicátis terram.

11. Servíte Dómino in timóre et exsultáte ei cum tremóre.

12. Apprehéndite disciplínam, ne quando irascátur, et pereátis de via, cum exárserit in brevi ira eius. Beati omnes, qui confídunt in eo.

13. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

14. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Antiphona. Regnum eius regnum sempitérnum est, et omnes reges sérvient ei et obœdient (T. P. Allelúia).

V. Dómine, exaudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluísti: concéde propítius; ut cunctæ famíliæ géntium, peccáti vúlnere disgregátæ, eius suavíssimo subdántur império: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo