Atanazijeva veroizpoved (Quicumque)

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Latinsko

Odpev. Slava tebi, večna Trojica, en Bog, pred vsemi veki, zdaj in vekomaj (V. Č. Aleluja).

1. Kdor hoče biti zveličan, ta se mora predvsem držati katoliške vere.

2. Kdorkoli je ne ohrani v njenem celotnem obsegu in nedotaknjeno, se bo brez dvoma za večno pogubil.

3. Katoliška vera pa je to: da častimo enega Boga v trojstvu in trojstvo v enoti.

4. Niti ne stapljamo oseb niti ne ločimo bistva.

5. Zakaj druga je Očetova oseba, druga Sinova oseba, druga tudi oseba Svetega Duha.

6. Toda Oče in Sin in Sveti Duh imajo eno božanstvo, enako slavo, sovečno veličastvo.

7. Kakršen je Oče, takšen je Sin, takšen tudi Sveti Duh.

8. Neustvarjen je Oče, neustvarjen Sin, neustvarjen tudi Sveti Duh.

9. Neskončen je Oče, neskončen Sin, neskončen tudi Sveti Duh.

10. Večen je Oče, večen je Sin, večen je tudi Sveti Duh.

11. In vendar niso trije večni, marveč je eden večen.

12. Kakor niso trije neustvarjeni in ne trije neskončni, marveč je eden neustvarjen in eden neskončen.

13. Prav tako je vsemogočen Oče, vsemogočen Sin, vsemogočen tudi Sveti Duh.

14. In vendar niso trije vsemogočni, marveč je eden vsemogočen.

15. Tako je Bog Oče, Bog Sin, Bog tudi Sveti Duh.

16. In vendar niso trije bogovi, marveč je en Bog.

17. Tako je Gospod Oče, Gospod Sin, Gospod tudi Sveti Duh.

18. In vendar niso trije gospodje, marveč je en Gospod.

19. Zakaj kakor nam veleva krščanska resnica priznavati vsako osebo zase za Boga in Gospoda, tako nam katoliška vera prepoveduje govoriti o treh bogovih ali gospodih.

20. Oče ni od nikoder narejen, ne ustvarjen, ne rojen.

21. Sin je samo od Očeta, ne narejen, ne ustvarjen, temveč rojen.

22. Sveti Duh je od Očeta in Sina, ne narejen, ne ustvarjen, ne rojen, temveč izhaja od njiju.

23. En Oče je torej, niso trije očetje; en Sin je, niso trije sinovi; en Sveti Duh je, niso trije sveti duhovi.

24. In v tej trojici ni nič prejšnjega ali poznejšega, nič večjega ali manjšega, marveč so vse tri osebe med seboj enako večne in enake.

25. Tako da je treba, kot je že zgoraj povedano, v vsem častiti enoto v trojstvu in trojstvo v enoti.

26. Kdor se hoče torej zveličati, naj tako misli o Trojici.

27. Toda za zveličanje je potrebno zvesto verovati tudi v učlovečenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.

28. Prava vera pa je to: verovati in izpovedovati moramo, da je naš Gospod Jezus Kristus Božji Sin, Bog in človek.

29. Kot Bog se je rodil od vekomaj iz Očetovega bistva, kot človek se je rodil v času iz materinega bistva.

30. Popoln Bog, popoln človek, obstoječ iz umne duše in človeškega telesa.

31. Enak Očetu po božanstvu, manjši od Očeta po človečnosti.

32. In čeprav je Bog in človek, vendar nista dva, temveč en Kristus.

33. Eden, ne ker bi se božanstvo spremenilo v meso, temveč ker si je Bog privzel človečnost.

34. Povsem eden, ne ker bi se bistvo pomešalo, temveč ker je oseba ena.

35. Zakaj kakor je umna duša in telo en človek, tako je Bog in človek en Kristus.

36. Trpel je za naše zveličanje, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal.

37. Šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.

38. Pri njegovem prihodu bodo vsi ljudje vstali s svojimi telesi in dali obračun vsakdo o svojih dejanjih.

39. In tisti, ki so delali dobro, bodo šli v večno življenje, tisti pa, ki so delali slabo, v večni ogenj.

40. To je katoliška vera. Kdorkoli je ne bo zvesto in trdno veroval, ne bo mogel biti zveličan.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev. Slava tebi, večna Trojica, en Bog, pred vsemi veki, zdaj in vekomaj (V. Č. Aleluja).

V. Gospod, usliši mojo molitev.

O. In moj klic naj pride k tebi.

Duhovnik doda:

V. Gospod z vami.

O. In s tvojim duhom.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si dal svojim služabnikom, da v pravi veri spoznavajo slavo večne Trojice in v mogočnem veličastvu častijo enoto, prosimo te, naj bomo po tej neomajni veri vselej obvarovani vsakršne nevarnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

O. Amen.

Latinsko:

Antíphona. Glória tibi, Trínitas æquális, una Déitas, et ante ómnia sǽcula, et nunc, et in perpétuum (T. P. Allelúia).

1. Quicúmque vult salvus esse, ante ómnia opus est, ut téneat cathólicam fidem.

2. Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dúbio in ætérnum períbit.

3. Fides autem cathólica hæc est: ut unum Deum in Trinitáte, et Trinitátem in unitáte venerémur.

4. Neque confundéntes persónas, neque substántiam separántes.

5. Alia est enim persóna Patris, ália Fílii, ália Spíritus Sancti.

6. Sed Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti una est divínitas, æquális glória, coætérna maiéstas.

7. Qualis Pater, talis Fílius, talis Spíritus Sanctus.

8. Increátus Pater, increátus Fílius, increátus Spíritus Sanctus.

9. Imménsus Pater, imménsus Fílius, imménsus Spíritus Sanctus.

10. Ætérnus Pater, ætérnus Fílius, ætérnus Spíritus Sanctus.

11. Et tamen non tres ætérni, sed unus ætérnus.

12. Sicut non tres increáti, nec tres imménsi, sed unus increátus et unus imménsus.

13. Simíliter omnípotens Pater, omnípotens Fílius, omnípotens Spíritus Sanctus.

14. Et tamen non tres omnipoténtes, sed unus omnípotens.

15. Ita Deus Pater, Deus Fílius, Deus Spíritus Sanctus.

16. Et tamen non tres Dii, sed unus est Deus.

17. Ita Dóminus Pater, Dóminus Fílius, Dóminus Spíritus Sanctus.

18. Et tamen non tres Dómini: sed unus est Dóminus.

19. Quia, sicut singillátim unamquámque persónam Deum ac Dóminum confitéri christiána veritáte compéllimur: ita tres Deos aut Dóminos dícere cathólica religióne prohibémur.

20. Pater a nullo est factus: nec creátus, nec génitus.

21. Fílius a Patre solo est: non factus, nec creátus, sed génitus.

22. Spíritus Sanctus a Patre et Fílio: non factus, nec creátus, nec génitus, sed procédens.

23. Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Fílius, non tres Fílii: unus Spíritus Sanctus, non tres Spíritus Sancti.

24. Et in hac Trinitáte nihil prius aut postérius, nihil maius aut minus: sed totæ tres persónæ coætérnæ sibi sunt et coæquáles.

25. Ita ut per ómnia, sicut iam supra dictum est, et únitas in Trinitáte, et Trínitas in unitáte veneránda sit.

26. Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitáte séntiat.

27. Sed necessárium est ad ætérnam salútem, ut Incarnatiónem quoque Dómini nostri Iesu Christi fidéliter credat.

28. Est ergo fides recta, ut credámus et confiteámur quia Dóminus noster Iesus Christus, Dei Fílius, Deus et homo est.

29. Deus est ex substántia Patris ante sǽcula génitus: et homo est ex substántia matris in sǽculo natus.

30. Perféctus Deus, perféctus homo: ex ánima rationáli et humána carne subsístens.

31. Æquális Patri secúndum divinitátem: minor Patre secúndum humanitátem.

32. Qui, licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.

33. Unus autem non conversióne divinitátis in carnem: sed assumptióne humanitátis in Deum.

34. Unus omníno, non confusióne substántiæ: sed unitáte persónæ.

35. Nam sicut ánima rationális et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus.

36. Qui passus est pro salúte nostra: descéndit ad ínferos: tértia die resurréxit a mórtuis.

37. Ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.

38. Ad cuius advéntum omnes hómines resúrgere habent cum corpóribus suis: et redditúri sunt de factis própriis ratiónem.

39. Et qui bona egérunt, ibunt in vitam ætérnam: qui vero mala, in ignem ætérnum.

40. Hæc est fides cathólica, quam nisi quisque fidéliter firmitérque credíderit, salvus esse non póterit.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Antíphona. Glória tibi, Trínitas æquális, una Déitas, et ante ómnia sǽcula, et nunc, et in perpétuum (T. P. Allelúia).

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis, in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre unitátem: quǽsumus; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur advérsis. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo