“Consummati in unum”

De zoekers naar eenheid brengen wij bij Christus, die bidt dat wij consummati in unum zijn, de volmaakte eenheid bezitten (Joh. 17, 23). Honger naar rechtvaardigheid moet ons brengen bij de bron van de eenheid onder de mensen, namelijk de kennis dat wij allen kinderen van de Vader zijn, broeders en zusters. (Als Christus nu langs komt, 157)

Hoe pijnlijk klinkt het woord oecumene in de mond van - katholieken die andere katholieken slecht behandelen!
(De Voor, 643)

Onder de indruk van zijn vaderlijke beminnelijkheid antwoordde ik paus Johannes XXIII,: “Heilige Vader, in het Opus Dei hebben altijd al alle mensen, of ze nu katholiek zijn of niet, een plaats gevonden waar ze zich thuis voelen. De oecumene heb ik niet van u geleerd!” En Johannes lachte, innerlijk bewogen, want hij wist, dat de Heilige Stoel al in 1950 aan het Opus Dei toestemming had gegeven om niet-katholieken, en zelfs niet-christenen, als medewerkers op te nemen.

Feit is dat niet weinigen van onze gescheiden broeders, onder wie ook geestelijken en zelfs bisschoppen van diverse confessies, zich door de geest van het Opus Dei aangetrokken voelen en aan onze apostolische initiatieven medewerken. En naarmate deze contacten sterker worden, vermeerderen zich de tekenen van sympathie en hartelijk begrip tegenover de leden van het Opus Dei, die immers als centraal punt van hun spiritualiteit nemen het eenvoudige voornemen om als christen op verantwoorde wijze de eisen en plichten van het doopsel in praktijk te brengen. De geest en de werkwijze van het Opus Dei vergemakkelijken de ontmoeting der confessies: het streven naar christelijke volmaaktheid en het beoefenen van het apostolaat, juist door de heiliging van het eigen beroepswerk; het leven te midden van de aardse realiteiten die, met volle respect voor hun eigen autonomie, door de geest en de liefde van contemplatief levende mensen bezield worden; de voorrang die wij in de organisatie van onze apostolaatswerken geven aan de persoon, aan de werking van de Heilige Geest in de zielen en aan de eerbied voor de uit het kindschap Gods voortvloeiende waardigheid en vrijheid van de christen.
(Gesprekken met Mgr. Escrivá, 22)

Ontvang berichten per e-mail

email