Gebed

Gebed voor privé-devotie

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, Vader en bron van al het goede, U hebt uw zoon en arts Ernesto de genade gegeven om een trouwe dienaar te zijn van het leven dat in U zijn oorsprong vindt en alleen aan U toebehoort. Geef dat ook ik de gave van het leven respecteer en uitdraag en dat ik mijn dagelijkse plichten edelmoedig weet te vervullen uit liefde tot Christus en tot mijn medemensen. Gewaardig U uw dienaar Ernesto te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Ernesto Cofiño, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org