Gebed

voor privé-devotie

Bidprentje

Meld uw gebedsverhoring

God, onze Heer, U hebt het hart van uw dienaar en arts Eduardo vervuld van liefde om zich zonder reserve over te geven aan zijn gezin, zijn docentschap aan de universiteit en de zorg voor de zieken. Leer ook mij dienstbaar te zijn aan de mensen om mij heen, vooral degenen die lichamelijk of geestelijk lijden. Gewaardig U uw dienaar Eduardo te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Met kerkelijke goedkeuring

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Eduardo Ortiz de Landázuri, wordt verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, e-mail info.nl@opusdei.org.