Urbi et Orbi: Jezus is de Heer!

“Alleen een oneindige barmhartigheid kan de redding betekenen voor de geestelijke en morele afgronden van de mensheid, voor de afgronden die zich aftekenen in de harten en daar haat en verderf zaaien,” aldus paus Franciscus in zin traditionele paasboodschap.

Paus Franciscus tijdens de paasboodschap Urbi et Orbi. Foto: L´Osservatore Romano.

Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen!

Jezus Christus, de belichaming van Gods barmhartigheid, is uit liefde voor ons aan het kruis gestorven en uit liefde voor ons opgewekt uit de doden. Dat is de reden waarom we vandaag verkondigen: Jezus is de Heer!

Met zijn opstanding zijn de profetische woorden van de psalmist in vervulling gegaan: Gods barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid. Daar kunnen we volledig op vertrouwen, en wij danken hem, omdat hij voor ons is afgedaald tot in de diepten van de afgrond.

Alleen een oneindige barmhartigheid kan de redding betekenen voor de geestelijke en morele afgronden van de mensheid, voor de afgronden die zich aftekenen in de harten en daar haat en verderf zaaien. Alleen God kan die afgronden vullen met zijn liefde, en zo voorkomen dat we er in vallen. Alleen God kan ons verder helpen op onze gezamenlijke reis naar het land van vrijheid en leven.

De glorieuze Paasboodschap, dat de gekruisigde Jezus, niet hier is, maar verrezen (cf. Mt 28: 5-6), biedt ons de geruststellende zekerheid dat de afgrond van de dood is overbrugd en daarmee ook alle rouw, klaagzang en pijn. De Heer, die geleden heeft toen hij door zijn leerlingen in de steek gelaten werd, door de last van een onrechtvaardige veroordeling en de schaamte van een smadelijke dood. Deze Heer maakt ons nu deelgenoot van zijn onsterfelijk leven en stelt ons in staat om te zien met zijn ogen-van liefde-en-mededogen naar hen die hongeren en dorsten, vreemdelingen en gevangenen, de gemarginaliseerden en de outcast, de slachtoffers van onderdrukking en geweld. Onze wereld is vol van mensen die zowel lichamelijk als geestelijk lijden, en elke dag is er nieuws over brutale misdaden die vaak plaatsvinden binnen huizen, maar ook grootschalige gewapende conflicten die onbeschrijfelijk lijden veroorzaken bij vele volkeren.

De verrezen Christus wijst paden van hoop voor het geliefde Syrië, een land verscheurd door een langdurig conflict dat een triest spoor trekt van vernietiging, dood, minachting voor humanitair recht en een einde maakt aan een vreedzaam samenleven. Aan de kracht van de opgestane Heer vertrouwen wij nu de gesprekken toe die gaande zijn, dat goede wil en samenwerking in vrede vrucht mag dragen en de bouw van een broederlijke samenleving mag bewerkstelligen met respect voor de waardigheid en de rechten van elke burger. Moge de boodschap van het leven, verkondigd door de engel naast de weggerolde steen van het graf, verkilde harten verwarmen en een vruchtbare ontmoeting van volkeren en culturen bevorderen in andere gebieden van de Middellandse Zee en het Midden-Oosten, met name in Irak, Jemen en Libië. Mag het beeld van de nieuwe mens, dat schijnt op het gelaat van Christus, eendracht brengen tussen Israëli's en Palestijnen in het Heilige Land, en ook geduld, openheid en dagelijkse inzet voor het bouwen aan fundamenten van een rechtvaardige en duurzame vrede door middel van directe en oprechte onderhandelingen. Moge de Heer van het leven ook dáár zijn waar wordt gezocht naar een definitieve oplossing voor de oorlog in Oekraïne, dat hij mag inspireren tot initiatieven van humanitaire hulp, met inbegrip van de bevrijding van degenen die zijn gevangen genomen.

De Heer Jezus, onze vrede, heeft door zijn opstanding gezegevierd over het kwaad en de zonde. Moge hij ons, op dit paasfeest, dichter brengen bij de slachtoffers van terrorisme. Die blinde en brutale vorm van geweld die nog steeds bloed vergiet in verschillende delen van de wereld, zoals bij de recente aanslagen in België, Turkije, Nigeria, Tsjaad, Kameroen, Ivoorkust en Irak. Moge hij bevorderen dat de zaden ontkiemen van hoop en vooruitzichten op vrede in Afrika; Ik denk in het bijzonder van Burundi, Mozambique, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan, getekend door politieke en sociale spanningen.

Met de wapens van de liefde, heeft God egoïsme en dood verslagen. Zijn zoon Jezus is de deur van barmhartigheid die wijd open staat voor iedereen. Moge zijn paasboodschap steeds krachtiger worden gevoeld door het geliefde volk van Venezuela dat het nu zo moeilijk heeft. Maar ook door degenen die verantwoordelijk zijn voor de toekomst van dat land. Dat iedereen bijdraagt aan het algemeen welzijn, en op zoek gaat naar mogelijkheden van dialoog en samenwerking met iedereen. Moge overal mensen zich inzetten ten behoeve van de cultuur van de ontmoeting, rechtvaardigheid en wederzijds respect. Alleen die cultuur kan de geestelijke en materiële welzijn van alle mensen waarborgen.

De paasboodschap van de verrezen Christus, een boodschap van leven voor de hele mensheid, echoot door de eeuwen heen en nodigt ons nu uit niet die mannen en vrouwen te vergeten die op zoek zijn naar een betere toekomst, een steeds talrijker wordende menigte van migranten en vluchtelingen - waaronder veel kinderen – die vluchten voor oorlog, honger, armoede en sociale onrechtvaardigheid. Maar al te vaak, krijgen deze broeders en zusters op hun weg te maken met de dood, of in elk geval, met afwijzing door diegenen die ze zouden kunnen helpen.

Mag de komende humanitaire wereldtop gericht blijven op de menselijke persoon en zijn of haar waardigheid. En dat zij beleid mag ontwikkelen die slachtoffers van conflicten bescherming biedt, vooral de meest kwestbaren, en degenen die worden vervolgd vanwege hun geloof of afkomst.

Op deze glorieuze dag waarop de aarde zich verheugt, in schitterende pracht, ook al wordt zij zo vaak mishandeld en uitgebuit, waardoor natuurlijke evenwichten worden verstoord. Ik denk met name aan die gebieden die zijn getroffen door de klimaatverandering, vaak ook de oorzaak van droogte of hevige overstromingen, die vervolgens weer leiden tot voedselcrises in verschillende delen van de wereld. Mag de komende humanitaire wereldtop gericht blijven op de menselijke persoon en zijn of haar waardigheid. En dat zij beleid mag ontwikkelen die slachtoffers van conflicten bescherming biedt, voor al de meest kwestbaren, en die vervolgd worden vanwege hun geloof of afkomst.

Samen met onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof en hun trouw aan de naam van Christus, en tegen het kwaad dat de overhand lijkt te hebben in het leven van zoveel mensen, laat opnieuw de troostende woorden klinken van de Heer: "Houd moed; Ik heb de wereld overwonnen! (Johannes 16:33).

Vandaag is de stralende dag van deze overwinning, want Christus heeft dood en verderf onder zijn voeten vertrapt. Door zijn opstanding heeft hij het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. "Hij heeft ons doen gaan van onderdrukking naar vrijheid, van verdriet naar vreugde, van rouw naar jubel, van duisternis naar licht, van slavernij naar verlossing. Laten we daarom in zijn aanwezigheid uitroepen: Halleluja" (Melito van Sardes, Paas-preek).

Aan degenen in onze samenleving, die alle hoop en vreugde in het leven hebben verloren, aan de ouderen die alleen worstelen en voelen dat hun krachten afnemen, aan jongeren die geen toekomst lijken te hebben, aan allen wil ik nog een keer de woorden van de Verrezen Heer richten : "Zie, ik maak alles nieuw ... wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft." Moge deze troostende boodschap van Jezus ieder van ons helpen om opnieuw met nog meer moed de paden te gaan van verzoening met God en met al onze broeders en zusters.

Vertaling: Wilfred Kemp, KRO-NCRV

Wilfred Kemp KRO-NCRV