Mit szólnál egy rózsafüzér imádsághoz?

Október a hagyományok szerint a rózsafüzér hónapja. De miért és hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? Válaszolunk a leggyakrabban feltett kérdésekre.

Miért és hogyan imádkozzuk a rózsafüzért?

Rövid tartalom:

1. Mi a rózsafüzér?
2. Mióta létezik ez az imádság, és hogyan keletkezett?
3. Hogy imádkozzuk a rózsafüzért? Mutatjuk az utat.
4. Miért tanácsos rózsafüzért imádkoznunk?


„Kedves fiatalok, egyszerűen és hatékonyan tanulhattok imádkozni a szent rózsafüzér imádsága által. Kedves betegek, a Szent Szűz segítsen benneteket a megpróbáltatásokban és a szenvedésben.” Ferenc pápa a 2017. május 3-i általános audiencián.

„A rózsafüzér imája mindig kíséri az életet, az alázatosak és a szentek imája is... a szívem imája.” Ferenc pápa kézzel írt jegyzete, melyet az El Rosario. Oración del corazón [A rózsafüzér. A szív imádsága.] című, Mária-imáról szóló könyvbe írt.


1.Mi a rózsafüzér?

A rózsafüzér a katolikus hívek tradicionális imádsága, akik tiszteletüket szeretnék kifejezni a Szent Szűz előtt. Kezdetben tizenöt „titok” alkotta, melyek Jézus és Mária életének örvendetes, fájdalmas és dicsőséges pillanatait idézték fel. 2002-ben Szent II. János Pál pápa kiegészítette a világosság titkaival, hogy Jézus közösségi életén is elmélkedhessünk.

rózsafüzér ugyanakkor egy kegytárgy is, zsinórra fűzött gyöngyökből álló, a két végén összekapcsolt lánc, melynek minden szeme egy Szűz Máriához szóló imádságnak felel meg.

Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. És valóban, már a legősibb koroktól fogva a boldogságos Szüzet Istenszülőként tisztelik; és a hívők minden veszedelmükben és ínségükben az ő oltalma alá futnak könyörgésükkel. Tisztelete az Isten Anyjának szentelt liturgikus ünnepekben és olyan Mária-imádságokban fejeződik ki, mint amilyen a szentolvasó, „az egész evangélium breviáriuma” is, amint VI. Pál szerette nevezni.

A rózsafüzér imádság valójában azt a különleges kultuszt sűríti magába, amelynek tárgya az egyházban a Szent Szűz.

Vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 971.


Meditáljunk Szent Josémariával

Gondoljatok például a jámborsági formák közül arra, amely a keresztények közt a legelterjedtebb, a rózsafüzérre. Az Egyház arra biztat, hogy szemléljük a rózsafüzér titkait, hogy lelkünkbe és emlékezetünkbe Mária örömével, fájdalmával és dicsőségével együtt mélyen beleivódjon az Úr csodálatos példája: harminc eltöltött éve a rejtekben, három éve a tanításban, megalázó szenvedése és dicsőséges feltámadása. Isten barátai, 299

A rózsafüzér imádság nemcsak azt jelenti, hogy az ajkunkat mozgatjuk és az egyes üdvözlégyeket hozzámorzsoljuk. Az a szenteskedők darálása... A keresztények szóbeli imájának a szívből kell jönnie, mégpedig úgy, hogy a lélek közben elmerülhessen az egyes titkok szemlélésében. Barázda, 477

Miasszonyunk, a béke Királynője. Ezzel a névvel dicsőíti őt az Egyház. Ha lelked fel van zaklatva, ha baj fenyeget a családban vagy a mukahelyen, ha szerencsétlenség történik a társadalomban vagy a népek között, imádkozz hozzá: „Regina pacis, ora pro nobis!" — Béke Királynője, könyörögj értünk! Megpróbáltad már legalább belső nyugtalanság idején?... Csodálkozva fogod tapasztalni, hogy azonnal segít. Barázda, 874

A Szent Rózsafüzér. — A Szent Szűz életének örömei, fájdalmai, dicsőségei koszorút fonnak dicséretből, mikor az Ég Angyalai és Szentjei... és azok, akik a földön szeretik Édesanyánkat, szüntelenül ismétlik őket. — Végezd naponta, és terjeszd ezt a szent áhitatgyakorlatot. Kovácstűzhely, 621

2. Mióta létezik ez az imádság és hogy született?

A rózsafüzér eredete a IX. századra nyúlik vissza, ekkor keletkezett Isten Anyjának tiszteletére az Ave Maria. A hagyomány szerint a rózsafüzér Szent Benedek rendjében született és később a dominikánusok terjesztették el.

Az annunciációra hitben adott beleegyezés és a kereszt melletti, megingás nélküli kitartás után Mária anyasága kiterjed Fiának fivéreire és nővéreire. Máriának a Szentlélek tevékenységével ezen egyedülálló együttműködése alapján dolgozták ki az Egyházak az Isten Szent Anyjához szóló imádságot, oly módon, hogy Krisztus -misztériumaiban megnyilvánult- személyére koncentrálták.

A számtalan himnuszban és antifónában, melyekben ez az imádság kifejeződik, két, többnyire váltakozó mozgás figyelhető meg: az egyik „magasztalja" az Urat a „nagy dolgokért", melyeket alázatos szolgálójával és általa minden emberrel tett; a másik Jézus Anyjára bízza Isten gyermekeinek kéréseit és dicséreteit, mert ő ismeri az emberi természetet, amelyhez Isten Fia őbenne mint menyasszonyához kapcsolódott.

A Máriához intézett imádság e kétirányú mozgása páratlanul fejeződik ki az Üdvözlégyben.

Üdvözlégy, Mária (Örvendj, Mária!)". Az imádságot Gábor angyal Ave-ja, Üdvözlégye nyitja meg. Maga Isten köszönti Máriát angyala által. A mi imádságunk meg meri ismételni a Máriának szóló köszöntést, azzal a látással, mellyel Isten tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, és mer örvendeni az öröm miatt, melyet Isten Máriában talált.

Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled". Az angyal köszöntésének ez a két kijelentése kölcsönösen megvilágítja egymást. Mária kegyelemmel teljes, mert az Úr vele van. A kegyelem, amely őt egészen eltöltötte, Annak jelenléte, aki minden kegyelem forrása. „Örvendj (...), Jeruzsálem leánya! (...) Az Úr, a te Istened tebenned van." Mária, akihez maga az Úr jön, hogy benne lakozzék, Sion leánya, a szövetség szekrénye, a hely, ahol az Úr dicsősége megnyugszik: Ő „Isten hajléka az emberek között". A „kegyelemmel teljes" az, aki teljesen odaajándékozta magát Annak, aki jön, hogy benne lakozzék, és akit Mária majd a világnak fog adni.

Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus." Az angyali köszöntés után magunkévá tesszük Erzsébet köszöntését. „Szentlélekkel eltelve", Erzsébet az első azon nemzedékek beláthatatlan sorából, akik Máriát boldognak hirdetik: „Boldog, aki hitt..."; Mária „áldott az asszonyok között", mert hitt az Úr igéjének beteljesedésében. Ábrahám a hitével lett azzá, akiben „majd áldást nyer a föld minden nemzetsége". Mária a hitével lett a hívők Anyja, miatta kapják meg a föld összes nemzetei azt, aki maga Isten áldása: „Jézus, méhednek áldott gyümölcse".

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk.” Erzsébettel együtt csodálkozunk:„Honnan ez nekem, hogy az én Uramnak Anyja eljön hozzám?" Mária, mert Jézust, a Fiát adja nekünk, Isten Anyja, a mi anyánk is. Rábízhatjuk minden gondunkat és kérésünket; úgy imádkozik értünk, ahogyan önmagáért imádkozott:„Legyen nekem a te igéd szerint." Imádságára bízva magunkat, vele együtt Isten akaratára hagyatkozunk. Legyen meg a te akaratod!"

Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján." Amikor azt kérjük Máriától, hogy imádkozzon érettünk, elismerjük, hogy szegény bűnösök vagyunk, és az „Irgalmasság Anyjához", az egészen Szenthez fordulunk. Rábízzuk magunkat „most", életünk mai napján. Bizalmunk kitágul, s már most rábízzuk „halálunk óráját" is. Legyen akkor mellettünk, mint ahogy Fia kereszthalálánál is jelen volt, és a mi átmenetelünkkor ő maga fogadjon minket mint anyánk, és vezessen minket Fiához, Jézushoz a Paradicsomba.

Vö. A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2674-2677

Meditáljunk Szent Josémariával

Tiszteld a szent Szüzet egész szívedből! Nagyon ért ahhoz, hogy szeretetünknek kis jeleit viszonozza.

Ha azonkívül, a hit és a szeretet szellemében, a rózsafüzért is elimádkozod, a Szűzanya gondoskodni fog arról, hogy mindig előbbre haladj Fiának útján. Barázda, 691

Sajnálatos mód, mely végül a rózsafüzér ima teljes elhagyásához vezet, ha azt a nap utolsó órájára halasztjuk.

A lefekvés előtt rosszul imádkozzuk a rózsafüzért, ha egyáltalán elimádkozzuk és anélkül, hogy a titkokat szemlélnénk. Így könnyen puszta rutinhoz jutunk, mely az igazi, egyetlen lehetséges vallásosságot megfojtja. Barázda, 476

Értsétek meg:Anyánk, Mária számára soha nem szűnünk meg kisgyermekek lenni, mert ő nyitja meg nekünk az utat a mennybe, amely csak azoknak jut osztályrészül, akik gyermekké válnak. Sohasem szabad tőle elszakadnunk. És hogyan tudjuk Őt tisztelni? Azzal, hogy érintkezünk vele, beszélünk vele, kimutatjuk szeretetünket, szívünkben fontolóra vesszük földi életének jeleneteit, mesélünk neki küzdelmeinkről, sikereinkről és balsikereinkról.

Így fedezzük fel a Mária-imádságok értelmét, amelyeket az Egyház mindig mondott, és úgy érzünk közben, mintha először imádkoznánk őket. mi más az Üdvözlégy Mária, vagy az Úranygala, mint viharos dicséret az ő istenanyaságára? Azután miénk a szent rózsafüzér, ez a csodálatos jámborsági gyakorlat, amelyet soha nem fáradok el ajánlani minden kereszténynek:értelmünkkel és szívünkkel fölidézzük Mária életének csodálatos titkait, és fölfedezzük bennük hitünk alapvető titkait. Isten barátai, 290

3. Hogyan imádkozzuk a Rózsafüzért ?

Mindenekelőtt keresztet vetünk.

Aztán elmondjuk az öt titkot amit az adott napon szemlélünk. Hétfőn és szombaton az örömteli titkokat; kedden és pénteken a fájdalmas titkokat; csütörtökön a világosság titkait; szerdán és vasárnap a dicsőséges titkokat. Minden titok egy Miatyánkból, tíz Üdvözlégyből és egy Szentháromság imádásból áll.

Az öt titok végén a Szent Szűz litániáit, Szűz Anyánkhoz szóló dicsőítő imákat mondunk. Ehhez az alap struktúrához a helyi szokások szerint, a hívek áhítatának végtelen gazdagságát kifejező imák társulnak.

Meditáljunk Szent Josémariával

„Szeplőtlen Szűz, jól tudom, hogy emberi gyarlóságomban nem teszek mást, mint hogy napról napra növelem bűneim számát...” Ez az a mód, ahogy Anyánkkal beszélsz, mondtad nekem egy pár nappal ezelőtt.

Azt a határozott tanácsot adtam neked, hogy imádkozd a rózsafüzért: áldott legyen az újra és újra megismételt „Üdvözlégy Mária monotóniája”, mely tisztává teszi bűneid monotóniáját.Barázda, 475

Addig tologatod el a rózsafüzért későbbre, míg végül egészen elhagyod, mert álmos leszel. — Ha valóban nem tusz rá időt találni, akkor imádkozd feltűnés nélkül az utcán. Ez abban is segíthet, hogy Isten jelenlétének tudatát fenntartsd. Barázda, 478

Mennyire gyarapodhatnának bennünk a természetfölötti erények, ha sikerülne valóban kapcsolatban lennünk vele, Máriával, Anyánkkal! Küldjünk neki rövid fohászokat, röpimákat napközben — szívből fakadókat, szavak nélkül. A keresztény jámborság sok ilyen gyöngéd megszólítást foglalt össze a loretói litániában, amelyet a rózsafüzér után imádkoznak. De mindenki szabadon gyarapíthatja ezeket a megszólításokat, és kitalálhat újakat, amelyeket talán — tartózkodásból, amelyet ő megért és helyesel — nem merünk hangosan kimondani. Isten barátai, 293

4. Miért tanácsos rózsafüzért imádkoznunk?

Szent Szűz Mária rózsafüzére egy olyan imádság, amit a Katolikus Egyház tanítása ajánl nekünk. Részeinek egyszerűségében az egész evangéliumi üzenet mélysége nyilvánul meg, aminek úgyszólván az összefoglalása. Maga a Szent Szűz bátorított bennünket a jelenései alkalmával, hogy imádkozzuk ezt az imádságot. „Mondjátok el a rózsafüzért minden nap, hogy elnyerjétek a világ békéjét és a háború végét”. 1917 május 13-án, első jelenése alkalmával kérte ezt Fatimában, ahol „a Rózsafüzér Királynőjeként” jelent meg.

Az Egyház elismeri, hogy a Szent Istenanya tovább folytatja anyai hivatását az Égben. A keresztények tehát természetes módon fordulhatnak hozzá minden szükségükben és rábízhatják minden gondjukat.

Számos pápa tulajdonított nagy jelentőséget ennek az imának.

XIII. Leó enciklikája, a Supremi Apostolatus Officio, a pápa számos, a rózsafüzérre vonatkozó kijelentése közül az elsőt tartalmazó fontos dokumentum, melyben ezt az imádságot hatékony spirituális fegyverként ajánlja a társadalmat sújtó rossz ellen. II. János Pál 2002. október 16-án kelt Rosarium Virginis Mariae című levelével egy teljes évet szentelt a rózsafüzérnek és az imádság szépségét méltatta, mely lehetővé teszi számunkra, hogy „Krisztust Máriával együtt szemléljük”.

Meditáljunk Szent Josémariával

A szent rózsafüzér hatékony fegyver. Használd bizalommal, és elámulsz az eredményeitől. Út, 558

A rózsafüzér imádkozása különösen fontos mindazoknak, akik főleg szellemi munkát végeznek vagy tanulmányokat folytatnak. Mert egy gyermek látszólag monoton ismétlései, aki Anyjához, a Szűzanyához könyörög, lassanként széttörik a hiú érvényesülési vágynak és a büszkeségnek magját. Barázda, 474

Befejezésül pedig azt a tanácsot szeretném neked adni, hogy igyekezz személyesen tapasztalni Mária anyai szeretetét. Nem elég csupán tudni, hogy ő anya, az sem elég, hogy annak tekintsük, és ebben az értelemben beszéljünk róla. Ő a te anyád, és te gyermeke vagy. Úgy szeret téged, mintha egyetlen gyermeke lennél ezen a világon. Szabad vele való kapcsolatodban ebből kiindulnod; meséld el neki mindazt, ami foglalkoztat, tiszteld őt, szeresd őt. Nem teszi meg ezt senki helyetted, ha te nem teszed.

Biztosíthatlak, ezen az úton Krisztus egész szeretetét megtalálod. Tapasztalni fogod, hogy az Atyaisten a Fiúisten és a Szentlélekisten megmérhetetelen életteljességében időzöl. Erőt kapsz, hogy Isten akaratát tökéletesen teljesíteni tudd; növekedni fog a vágyad, hogy minden ember szolgálatára légy. Az a keresztény leszel, akiről néha álmodol: a szeretet és az igazságosság műveiben bővelkedő, vidám és erős, megértéssel teli mások iránt, és szigorúan követelő magaddal szemben.

Ez, és nem más hitünk feszítő ereje. Menjünk Máriához, ő biztos és kitartó léptekkel fog kísérni bennünket. Isten barátai, 293