Gyakori Kérdések

Gyakran feltett kérdések az Opus Deiről

Az Opus Deiről

Mi az Opus Dei?

Az Opus Dei – „Isten Műve” latinul – a Katolikus Egyház személyi prelatúrája, olyan hierarchikus intézmény, melynek feladata, hogy közreműködjön az Egyház evangelizációs küldetésében. Fő célja elmélyíteni az életszentségre való általános meghívást és a mindennapi munka megszentelő értékének tudatát. 1928. október 2-án alapította Szent Josemaría Escrivá.

Mi a személyi prelatúra?

A személyi prelatúra olyan egyházi fennhatóság, amelyről a II. Vatikáni Zsinat és az Egyházi Törvénykönyv rendelkezik. A személyi prelatúra pusztán személyi (vagyis rendszerint területileg nem körülhatárolt) és világi bíráskodási jogkörrel rendelkező intézmény. Létrehozatalának célja, hogy meghatározott lelkipásztori szükségleteket nagyobb rugalmassággal tudjon ellátni. A személyi prelatúrák hívei továbbra is világi hívei maradnak annak az egyházmegyének, amelyben élnek.

Melyek az Opus Dei személyi prelatúra sajátos jellemzői?

Az Opus Dei az egész világra kiterjedő személyi prelatúra, mely prelátusból, a prelatúra papságából és laikus (világi) híveiből – férfiakból és nőkből – áll. A papok a prelatúra laikus hívei közül kerülnek ki, azok közül, akik polgári főiskolai, egyetemi végzettségükön kívül az előirányzott egyházi tanulmányokat is elvégezték, és teológiai, filozófiai vagy egyházjogi doktorátust szereztek. Az Opus Dei egyes híveit a prelátus az egyházi rend szentségének felvételére kéri fel. A papok és a világi személyek szervesen együttműködnek a világban élve elérhető életszentség és a munka megszentelése eszményeinek terjesztésében.

Mit jelent az életszentség?

Szentnek lenni azt jelenti: minden téren Jézus Krisztusra hasonlítani – a gondolatokban, az érzésekben, a szavakban és a tettekben. Az életszentség jellemző vonása az a szeretet, amikor az ember Istent mindenek felett szereti, felebarátját pedig úgy, mint önmagát. A szeretet minden erényt formál: az alázatosságot, az igazságosságot, a szorgalmat, a tisztaságot, az engedelmességet, az örömöt, stb. Az életszentség az a cél, amelyre minden megkeresztelt keresztény meghívást kapott, és amelyet csak a Mennyországban ér el Isten segítségével és egy egész életen át tartó küzdelem után.

Mit jelent a munka megszentelése?

A munkát megszentelni annyit jelent, mint Jézus Krisztus szellemiségével dolgozni, jól dolgozni, hozzáértéssel, az igazságosság és a törvény betartásával, célként kitűzve Isten szeretetét és a többi ember szolgálatát, és általa belülről megszentelve a világot, jelenvalóvá téve az Evangéliumot minden tevékenységben, legyenek azok kiemelkedőek, vagy éppen alázatosak és rejtettek. Isten szemében az számít, hogy mekkora szeretettel végezzük a munkánkat, nem az, hogy milyen emberi sikert érünk el vele.

Milyen tevékenységet folytat az Opus Dei?

Az Opus Dei lelki gondozást és képzést nyújt hívei számára, melyek segítik őket, hogy véghez tudják vinni küldetésüket a világban. A Mű képzést nyújt bárki másnak is, aki mélyebben meg szeretné ismerni hitét. Többek között előadásokat, konferenciákat, lelkigyakorlatokat szervez, lelki vezetést nyújt, hogy jobban megismertesse és élőbbé tegye az Evangéliumot és az Egyház tanítását. Ezek a képzési tevékenységek, melyek nőknek és férfiaknak külön szólnak, a bennük részt vevők szakmai és családi kötelességeivel összeegyeztethető időben és helyen kerülnek megrendezésre.

Milyen tevékenységeket szervez az Opus Dei fiatalok számára?

Az Opus Dei központjai diákok és már dolgozó fiatalok számára is szerveznek olyan képzéseket, mint hittan órák, lelki vezetés, kulturális és szociális programok. Ezek a tevékenységek kihangsúlyozzák, hogy a tanulás és a munka nélkülözhetetlen az Egyház és a társadalom komoly szolgálatához, a béke és az öröm terjesztéséhez, egy emberibb, igazságosabb és keresztényibb világ építéséhez.

Az Opus Dei egyenlő mértékben célozza meg a nőket és a férfiakat?

A nők és a férfiak egyenlő mértékben részesülnek Isten gyermekeinek méltóságában, és egyenlően kaptak meghívást az erények hősies megélésére. A prelatúra női és férfi hívei ugyanazt a szellemiséget élik, hasonló apostoli tevékenységet végeznek, és hasonló módon törekszenek a munka és a családi élet megszentelésére. Ezen kívül a nők és a férfiak a prelatúrán belüli kormányzás és képzés területén egyforma mértékben vállalnak feladatokat.

Akikhez szól

Ki tartozhat az Opus Deihez?

Bármilyen hátterű, nemzetiségű és társadalmi-gazdasági helyzetű felnőtt katolikus hívő, férfi vagy nő, aki ráébred, hogy Isten arra hívja őt, hogy a világ kellős közepén teljes odaadással szolgálja Őt, és aki szabadon válaszol erre a hívásra. Az Opus Deihez csatlakozás mindig szeretetből fakadó elköteleződés válaszul egy isteni hivatásra. Jelenleg több, mint 85 000 ember tartozik az Opus Deihez.

Tartozhatnak házas emberek az Opus Deihez?

A prelatúra legnagyobb részt házas emberekből áll, akik arra törekszenek, hogy Jézus Krisztust életük mindennapi körülményei közepette kövessék: otthoni és egyéb munkájukban, egy örökké fiatal házastársi szeretet fenntartásában, az Isten által nekik küldött gyermekek nagylelkű elfogadásában, jó nevelésében és a hit továbbadásában szeretetükön és példájukon keresztül.

Vannak az Opus Deinek cölibátusban élő hívei?

Apostoli okokból kifolyólag a papokon kívül egyes világi férfiak és nők a cölibátust választják mint Isten ajándékát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy több időt és figyelmet tudjanak szentelni a képzési feladatoknak, anélkül, hogy világi állapotuk, szakmai vagy az Egyházban és a társadalomban elfoglalt helyzetük megváltozna.

Milyen előkészületek előzik meg a taggá válást?

Általában a prelatúrába való felvétel kérelmezését megelőzően az emberek bizonyos időn keresztül különböző képzésekben vesznek részt (lelkigyakorlatok, órák, lelki vezetés), és így alapos ismereteket szereznek az Opus Deiről. Lényeges a következetesség kimunkálása is azokban a keresztény gyakorlatokban, melyek iránt a prelatúra hívei elkötelezik magukat: szentségek gyakori vétele, imádság, apostolkodás és – általánosságban – alázatos és állandó törekvés az erények elsajátítására.

Hogy lehet az Opus Dei tagjává válni?

Az Opus Deibe történő felvétel a prelatúra és az érdekelt fél közötti szerződésen keresztül történik. Ez a szóban forgó személy adott szaván és becsületén alapul, és maga után von egy egész életre szóló elkötelezettséget az életszentségért való küzdelemre az Opus Dei szellemiségének megfelelően. Emiatt egy felnőtt személy szabad, megfontolt és érett döntésére van szükség, valamint az azt megelőző szükséges képzésre és egy megfelelő felkészülési időszakra.

Tartozhatnak világi papok az Opus Deihez?

Olyan világi papok, akik már egy egyházmegye fennhatósága alá tartoznak, nem tartozhatnak az Opus Deihez, de tagjai lehetnek a Szent Kereszt Papi Társaságnak, egy olyan társaságnak, mely felbonthatatlan egységet képez a prelatúrával. Az ő betagozódásuk a Szent Kereszt Papi Társaságba nincs kihatással egyházmegyei státuszukra. Továbbra is az egyházmegyéjük papságához és a püspökük alá tartoznak, ahogy azelőtt. Arra kötelezik el magukat, hogy papságuk gyakorlásában az életszentségre törekszenek az Opus Dei szellemiségének megfelelően, és hogy különösen mély egységre törekszenek a püspökükkel és paptársaikkal.

Tartozhatnak nem-katolikus keresztények és nem-keresztények az Opus Deihez?

Nem-katolikus keresztények és más vallásúak nem tartozhatnak a prelatúrához, de ha szeretnék, munkatársai lehetnek. A munkatársak imádkoznak az Opus Deiért, valamint munkájukon és adományaikon keresztül részt vesznek a prelatúra hívei által világszerte megvalósított oktatási és szociális tevékenységekben. Az Opus Dei munkatársai között jelenleg vannak ortodoxok, anglikánok, evangélikusok, zsidók, muzulmánok, buddhisták, valamint olyan emberek, akik semmilyen vallást nem gyakorolnak.

Tevékenységek

Milyen apostoli tevékenységet végez a prelatúra?

A prelatúra híveinek fő apostoli tevékenysége az, amelyet mindegyikük a saját környezetében visz végbe, nem csoportos tevékenységként, hanem keresztény elkötelezettségének természetes és spontán kifejezéseként. Ez az apostolkodás nemesebbé teszi a baráti kötelékeket; egy jó keresztény igyekszik lojális és igaz barát lenni. Ezenkívül, azon vágyukból fakadóan, hogy segítsenek megoldani a világ problémáit és segítsék a legnagyobb szükséget szenvedőket, az Opus Dei hívei másokkal együttműködve sok oktatási és jóléti projektet szerveznek (iskolák, kórházak, szakképzési központok, egyetemek, stb.). Ezek egészen különbözőek, magukon hordozzák az adott ország és kultúra sajátos jellegét.

Van az Opus Deinek saját politikai, szociális vagy vallási tanítása?

Az Opus Dei csak a Katolikus Egyház tanítását hirdeti. Ami sajátosan jellemző az Opus Deire, az az a törekvés, hogy az Evangéliumot minden környezetbe eljuttassa a munka megszentelésén keresztül. Az Opus Dein belül szabadság és pluralizmus tapasztalható azokat a társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális kérdéseket illetően, melyekről az Egyház nem foglalt hivatalosan állást.

Milyen kapcsolat van az Opus Dei és más egyházi intézmények között?

Az Opus Dei prelatúra és annak minden egyes híve a pápával, a püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és minden egyházi entitással teljes egységre törekszik. Az Opus Dei alapítója nem szűnt meg ismételni, hogy az Opus Dei csak azért létezik, hogy az Egyházat szolgálja, valamint azt, hogy a prelatúra híveinek az egység kovászának kell lenniük.

További információ

Hol találhatok több információt az Opus Deiről?

Az Opus Dei által kiadott hivatalos közlemény, a Romana minden lényeges dokumentumot és hírt tartalmaz a prelatúra tevékenységeiről. Bővebb információt kaphat: www.romana.org. Bővebb információ Szent Josemaríáról a www.romana.org. írásairól pedig a www.romana.org. oldalon található. Azokban az országokban, ahol Opus Dei-központok találhatók, működik Információs Iroda, amellyel az újságírók felvehetik a kapcsolatot. Ezen irodák címei e weblap Sajtószoba szekciójában találhatók.

Hogy léphetek kapcsolatba egy központtal vagy egy Opus Dei-taggal?

Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk, e weblap „Írjon nekünk” szekciójában levő címre írhat e-mailt. Levelére mihamarabb válaszolunk.