A Szent Kereszt Papi Társaság

Az egyházmegyés papok szabadon csatlakozhatnak a Szent Kereszt Papi Társasághoz, amely természeténél fogva elválaszthatatlanul kapcsolódik a Prelátúrához.

A Szent Kereszt Papi Társaság a prelatúra papjaiból, más papokból és egyházmegyés diakónusokból áll.

A Szent Kereszt Papi Társaság azon papok társasága, akik valamilyen formában az Opus Dei Prelatúrához tartoznak. Jelenleg 4000 tagja van. A Prelatúra papsága automatikusan tagja a társaságnak, továbbá tagjai lehetnek egyházmegyés papok, valamint diakónusok, akik csak átmenetileg állnak a hierarchia e szintjén. Elnöke az Opus Dei Prelátusa.

A Papi Társasághoz tartozó egyházmegyei papok részvétele kizárólag abból áll, hogy az Opus Dei szellemiségének megfelelően lelki jellegű segítséget vesznek igénybe, valamint az életszentségre törekszenek papi szolgálatuk során. Tagságuk a Szent Kereszt Papi Társaságban nem teszi őket a Prelátus presbitériumának tagjává. Mindegyikük továbbra is saját egyházmegyéjéhez tartozik, kizárólag püspöke fennhatósága alatt áll, és egyedül neki tartozik beszámolni pasztorális munkájáról.

Az Egyház különböző dokumentumaiban − így a II. Vatikáni Zsinat vonatkozó irataiban és a Kánonjogi Kódexben − ajánlja az ilyen jellegű papi egyesüléseket.

Ahhoz, hogy egy pap felvételt nyerjen a Szent Kereszt Papi Társaságba, szükséges, hogy meg legyen győződve arról, hogy Isten arra hívta őt, hogy az Opus Dei szellemiségének megfelelően törekedjen az életszentségre. Ez több feltételt foglal magában: egyházmegyéjének szeretete és egység az egyházmegyei papság tagjaival, engedelmesség és tisztelet püspöke iránt, jámborság, a szent tudományok tanulmányozása, a lelkekért való buzgóság, áldozatkészség, új hivatások támogatása és vágy arra, hogy papi szolgálatát a lehető legnagyobb tökéletességgel teljesítse.

A Papi Társaság által nyújtott lelki segítség a tagok − papi szolgálatuk teljesítése által elérendő − életszentségét hivatott előmozdítani. Megerősíti a papok egységét püspökükkel, és segíti a papi testvériséget. A Szent Kereszt Papi Társaság egyházmegyés papjainak nyújtott képzés hasonló ahhoz, amelyet a Prelatúra világi híveinek ajánl (ebbe beletartoznak hittani ismeretek, az önfegyelem aszkétikus gyakorlatai, valamint a havi lelkigyakorlatok). A kánonjog által a papoknak előírt, valamint a megyéspüspökök által elrendelt vagy ajánlott képzéseket mindegyik egyházmegyés pap saját maga szervezi meg.

A Szent Kereszt Papi Társaság tagjainak lelki és képzési tevékenysége nem akadályozza azt a szolgálatot, amellyel püspökük bízta meg őket.