Kérdések és válaszok az "Ad charisma tuendum" motu proprióval kapcsolatban

Az Opus Dei Információs irodája néhány kérdést és választ állított össze az “Ad charisma tuendum” motu propióval kapcsolatban.

Motu Proprio “Ad charisma tuendum”: preguntas y respuestas

Kérdések és válaszok az "Ad charisma tuendum" motu proprióval kapcsolatban

1. Mi a célja ennek a motu propriónak?
2. Mit jelent ez a motu proprio a prelatúra híveinek életére nézve?
3. Miért ragaszkodunk a "karizmához", és a karizma és a hierarchia ellentétes valóságok-e?
4. Hogyan egészíti ki egymást a karizma és a hierarchia az Opus Deiben?
5. Változik-e valami a prelatúra kormányzásában?
6. Mik a Statutumok és miért olyan fontosak azok a prelatúra számára?
7. Miért határozták meg, hogy a prelátus nem lesz püspök?
8. Mire utal a motu proprió által említett szupernumerárius apostoli protonotárius cím?


1. Mi a célja ennek a motu propriónak?

Az "Ad charisma tuendum" ("A karizma őrzésére") című motu proprió továbbfejleszti és konkretizálja a "Praedicate Evangelium" apostoli konstitúció által előidézett változást azzal, hogy a személyi prelatúrákra vonatkozó hatáskört a Püspöki Kongregációtól a Kléruskongregációhoz helyezi át. Mind címében, mind a bevezetésben a Szentatya azon elhatározását fejezi ki, hogy ezt a változást az Opus Dei karizmájának teljes tiszteletben tartásával kell végrehajtani.

2. Mit jelent ez a Motu proprio a prelatúra híveinek életében?

A Motu proprio felhívás arra, hogy az Opus Dei karizmájában rejlő lehetőségeket tudatosítsa az egyház missziójában. Ahogy a Szentatya mondja, "a prelatúra teljesíti a prelátus irányítása alatt azon feladatát, hogy az életszentségre való meghívást terjessze a világban – a munka, a családi és társadalmi feladatok megszentelésén keresztül –azon adományoknak megfelelően, amelyet Szent Josemaría Escrivá a Szentlélektől kapott”. Mivel maga a pápa emlékeztet erre a felelősségre, az Opus Dei hívei arra fognak törekednik, hogy egyre jobban elmélyedjenek ebben a karizmában, és a Szentlélek fényével megkülönböztessék, hogyan testesítsék meg azt világunk új helyzeteiben.

3. Miért ragaszkodnak a "karizmához"? A karizma és a hierarchia ellentétes valóságok?

A hierarchikus és karizmatikus ajándékokat, ahogy a II. Vatikáni zsinat mondja, a Szentlélek arra használja, hogy az Egyházat vezesse ("Lumen gentium", n. 4). Ez a motu proprió megerősíti az Opus Dei karizmáját, amelyet Szent Josemaría Escrivá kapott, és küldetését az Egyház építésében. Egyes ajándékok mások szolgálatában állnak, és az Egyháznak mindegyikre szüksége van, és a történelem során bölcsen megtalálta a módját, hogy kölcsönösen gazdagítsa és védje őket. A motu proprió emlékeztet bennünket arra, hogy az Opus Dei kormányzatának a karizma szolgálatában kell állnia - amelynek mi nem tulajdonosai, hanem intézői vagyunk -, hogy az növekedjen és gyümölcsöt teremjen, bízva abban, hogy Isten az, aki mindenkiben mindent művel.

4. Hogyan egészíti ki egymást a karizma és a hierarchia az Opus Deiben?

Az Opus Dei karizmája abban áll, hogy lelkileg segít minden embernek, férfinak és nőnek, bármilyen származásúnak és foglalkozásúnak, hogy megszentelődjenek ott, ahol vannak, és hogy segítse őket abban, hogy terjesszék az egyetemes hívást az életszentségre a világ közepén. Az erre való joguk és kötelezettségük keresztségükből fakad. Az Opus Deihez való tartozásuk révén a prelatúra hívei nem alkotnak csoportot és nem cselekszenek csoportosan.

Az Opus Dei karizmája papi szolgálatot igényel: itt kell a hierarchiának közbelépnie. Ezért, ahogy Ferenc pápa most emlékeztet, "a karizma megőrzése érdekében elődöm, II. Szent János Pál az 1982. november 28-i Ut sit apostoli konstitúcióban létrehozta az Opus Dei prelatúrát, és rábízta azt a lelkipásztori feladatot, hogy karizmájának megfelelően járuljon hozzá az Egyház evangelizációs küldetéséhez". A hierarchikus és karizmatikus ajándékokról szóló zsinati tanítások fokozatos érlelésével és elsajátításával egyre világosabbá válik, hogy az Opus Deiben hierarchia és karizma nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő valóságok.

5. Változott-e valami a prelatúra kormányzásában?

A változás a prelatúra és a Szentszék kapcsolatában áll be. A motu proprió nem vezet be közvetlen változásokat a prelatúra kormányzásában, sem a prelatúra hatóságainak a püspökökkel való kapcsolatában. Ugyanakkor az Opus Dei számára előírja azt, hogy javaslatot tegyen saját Statutumainak a motu proprió konkrét útmutatásaihoz való hozzáigazítására.

6. Mik a Statutumok, és miért olyan fontos a prelatúra számára?

Az Egyházi Törvénykönyv előírja, hogy a Szentszék már a személyi prelatúra létrehozásának pillanatában megadja a Statutumokat, vagyis azokat a normákat, amelyek meghatározzák a prelatúra hatáskörét, létét igazoló sajátos lelkipásztori küldetését és a kormányzati formájának meghatározását. Ezek tehát az őket létrehozó pápai dokumentummal együtt az intézmény alkotmányos normái. Az Opus Dei prelatúra Statutumai a küldetés (az életszentség előmozdítása a világ közepén) meghatározásán és egyetemes jellegének kinyilvánításán túl tartalmazza a karizmát - "a Szent Josemaría Escrivá de Balaguer által kapott szellemiség ajándékát", amelyről Ferenc pápa beszél - és az eszközök leírását, amelyekkel az Opus Dei híveinek meg kell élniük küldetésüket. A Statutumok a prelatúra kormányzati szervezetét írják le. A prelátust közvetlenül segítő vikáriusokra és tanácsokra vonatkozó rendelkezésen kívül a Statutumok szabályozzák, hogy a kormányzást két, Szent Josemaría által kifejezetten kívánt irányelv szerint kell végezni: kollegialitás a döntéshozatalban és a laikusok (férfiak és nők) jelentős részvétele a prelatúra kormányzatában.

7. Miért határozták meg, hogy a prelátus nem lesz püspök?

A Szentszék kezdeményezéséről és döntéséről van szó, amely a Kúria kormányzatának átszervezése keretében született. Célja, ahogy a motu proprió is megfogalmazza, a karizmatikus dimenzió megerősítése.

8. Mire utal a motu proprióban említett szupernumerárius apostoli protonotárius cím?

A prelátus személyét olyan tiszteletbeli címmel és bánásmóddal ruházza fel, amely - miközben megerősíti a prelatúra világi mivoltát - amely az Opus Dei karizmájának központi eleme -, különleges módon egyesíti őt a Szentatyával, az úgynevezett "pápai család" részeként. Őt "szupernumeráriusnak" nevezik, hogy megkülönböztessék azoktól, akik a Szentszék jegyzőiként meghatározott feladatokat látnak el. (ld.http://lexikon.katolikus.hu/A/apostoli%20protonot%C3%A1rius.html).