Mohou spolupracovníci získat odpustky?

V určitých dnech, které souvisí s dějinami Díla, mohou věřící a spolupracovníci získat plnomocné odpustky. Papež František rozhodl, že spolupracovníci Opus Dei je mohou získat 2. října a 14. února.

Dva liturgické svátky jsou zvlášť spojené s historií Díla: Panna Maria, Matka krásné lásky (14. února) a slavnost Svatých andělů strážných (2. října).

Apoštolská penitenciárie - Vatikánský církevní tribunál, který má na starosti udělování odpustků -, dal nedávno na vědomí na příkaz papeže Františka, že i spolupracovníci Opus Dei mohou získat plnomocné odpustky, jak už to platilo pro věřící Díla.

Tyto dva datumy se přidávají k ostatním, jež byly stanovené Svatým stolcem už dříve.

Zde je seznam dní, ve kterých je možné tyto odpustky při splnění stanovených podmínek získat.

- 14. února, výročí zahájení apoštolátu Opus Dei s ženami a Společností Svatého Kříže.

- 19. března, slavnost Svatého Josefa

- 29. června, slavnost Svatého Petra a Pavla, apoštolů

- 14. září, svátek Povýšení sv. Kříže

- 29. září, svátek Svatého Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů

- 2. října, výročí založení Opus Dei; slavnost Sv. andělů strážných

- 27. prosince, svátek Svatého Jana, apoštola a evangelisty

Kromě toho věřící, kteří patří do Opus Dei, mohou získat odpustky i v jiných dnech souvisejících s jejich začleněním do Díla.

Jak říká Katechismus katolické církve, „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.“

Pro získání plnomocných odpustků, kromě toho že tu je vůle vyhýbat se jakémukoliv smrtelnému nebo všednímu hříchu, je nutné splnit tři podmínky: svátost smíření - v době kolem uvedených datumů -, svaté přijímání a modlitba na úmysly papeže.

Kromě toho mohou věřící křesťané - i věřící Opus Dei a spolupracovníci - získat další odpustky za obvyklých podmínek jako je plnění norem křesťanské zbožnosti, svědomitá práce nebo menší odříkání.