Indulgències pels membres, familiars i cooperadors de l'Opus Dei

En determinades dates relacionades amb la història de l'Obra i els seus patrons, els membres de l'Opus Dei, les seves famílies i els cooperadors catòlics poden lucrar indulgències plenàries i parcials. En aquest article expliquem com i quan.

Què és una indulgència?
Com diu el Catecisme de l'Església Catòlica, “la indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal pels pecats, ja perdonats, pel que fa a la culpa, que un fidel disposat i complint determinades condicions aconsegueix per mediació de l’Església, la qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica amb autoritat el tresor de les satisfaccions de Crist i dels sants” (n. 1471).

La indulgència és parcial o plenària, segons alliberi en part o íntegrament de la pena temporal deguda pels pecats[1].

Com obtenir una indulgència?

Per guanyar la indulgència plenària assignada a un dia específic, a més de voler evitar qualsevol pecat mortal o venial, cal complir tres condicions: Confessió sacramental, comunió eucarística i pregària per les intencions del Papa. Les tres condicions es poden complir uns dies abans o després de la data assenyalada; però convé que la comunió i la pregària per les intencions del Summe Pontífex es facin el dia enriquit amb la indulgència. Només és possible guanyar una indulgència plenària al dia. Amb una sola confessió sacramental es poden guanyar diverses indulgències plenàries; en canvi, amb una sola comunió eucarística i una pregària per les intencions del Summe Pontífex només es guanya una indulgència plenària[2].

En algunes festes i aniversaris de l'Església i de l'Opus Dei

Els fidels vinculats a l'Obra, sempre que, a més de complir les condicions establertes per l'Església, renovin per devoció els compromisos amb l'Opus Dei, i els cooperadors si, també per devoció, renoven la decisió de ser cooperadors, poden aconseguir indulgència plenària en les següents ocasions:

► 14 de febrer: Aniversari de l'inici de l'apostolat de l'Opus Dei amb dones i de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu[3].

► 19 de març: Solemnitat de sant Josep.

► 29 de juny: Solemnitat dels Apòstols sant Pere i sant Pau.

► 14 de setembre: Festa de l'Exaltació de la Santa Creu.

► 29 de setembre: Festa de sant Miquel, sant Gabriel i sant Rafael, Arcàngels.

► 2 d'octubre: Aniversari de la Fundació de l'Opus Dei. Festa dels Sants Àngels Custodis.

► 27 de desembre: Festa de sant Joan, Apòstol i Evangelista.

A més, els fidels de l'Opus Dei poden lucrar indulgència plenària el dia de l'admissió, de la incorporació i de la fidelitat, així com el 25è, 50è, 60è i 75è aniversari de l'admissió. Així mateix, els cooperadors també poden lucrar indulgència plenària el dia de la inscripció com a cooperador.

Indulgències plenàries per als familiars de fidels de l'Opus Dei[4] i altres persones properes a l'Obra

En la Solemnitat de la Sagrada Família. Els pares, germans i germanes dels fidels de l'Opus Dei, així com els cònjuges, els fills i les filles dels fidels supernumeraris, que participin en una funció sagrada.

En el tridu anterior a la solemnitat de la Nativitat del Senyor i de la Pasqua. Qualsevol fidel que participi en les celebracions litúrgiques que la Prelatura sol promoure en aquestes dates.

Indulgències en circumstàncies diverses

Igualment, hi ha moltes altres indulgències concedides a tots els fidels cristians en pregar algunes oracions i altres pràctiques de pietat (cfr. Enchiridion Indulgentiarum). Moltes estan incloses en el pla de vida o costums de l'Obra. Algunes concedeixen indulgència plenària, per exemple, fer mitja hora de pregària davant el sagrari i el res del Sant Rosari en família o en una església o oratori. D'altres concedeixen indulgències parcials, per exemple: l'oferiment d'obres, la Visita al Santíssim, l'Àngelus o Regina Coeli, l'antífona mariana els dissabtes, l'Adoro te devote, la comunió espiritual, moltes de les oracions que integren els precs de l'Obra, etc.

Indulgències parcials

Per obtenir indulgències parcials només són necessàries les condicions generals per lucrar qualsevol indulgència, és a dir, ser capaç (per tant, estar batejat, no excomunicat i en estat de gràcia almenys al final de les obres prescrites), tenir intenció de guanyar-les (almenys de manera general), complir les obres prescrites dins del temps establert i en la forma deguda, d'acord amb la concessió i, almenys, el penediment interior (cfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, nn. 4 i 17).

L'Església, amb la finalitat d'impregnar d'esperit cristià les accions que entreteixeixen la vida quotidiana, atorga indulgència parcial a tots els fidels amb quatre concessions generals:

► en elevar l'ànima a Déu amb humil confiança en el compliment de les seves obligacions i en el patiment de les dificultats de la vida, afegint-hi —encara que només sigui mentalment— alguna invocació pietosa;

► en posar la seva persona o els seus béns, amb sentiments de misericòrdia i mogut per l'esperit de fe, al servei dels germans necessitats;

► en abstenir-se, amb esperit de penitència, d'alguna cosa lícita i agradable;

► en donar testimoni explícit de la fe davant dels altres en les circumstàncies particulars de la vida quotidiana.

A més, hi ha moltes altres concessions concretes d'indulgència parcial per a tots els fidels, per exemple, en ensenyar o rebre la doctrina cristiana, en assistir amb atenció i devoció a la predicació de la Paraula de Déu, en participar en un recés mensual, en fer pietosament oració mental, en recitar una jaculatòria besant la Creu de fusta als oratoris de l'Opus Dei, etc.

D'altra banda, els membres de l'Obra i els cooperadors, gaudeixen d'altres béns espirituals de la Prelatura, entre aquests hi ha les peticions que es fan diàriament als Precs i, després de la seva mort, els sufragis que els fidels de l'Opus Dei ofereixen pels difunts.


[1] cfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, n. 2.

[2] cfr. Enchiridion indulgentiarum, Normae de indulgentias, n. 20.

[3] L'abril del 2014, la Penitenciaria Apostòlica —Tribunal de la Santa Seu que, entre altres competències, s'encarrega de l'administració de les indulgències—, per mandat del sant Pare Francesc, va indicar que el 14 de febrer i el 2 d'octubre també els cooperadors de l'Opus Dei puguin obtenir indulgència plenària, com ja podien fer els fidels de l'Obra.

[4] https://opusdei.org/ca-es/article/indulgencies-concedides-per-la-santa-seu/


Bibliografia

Decret de la Penitenciaria Apostòlica Prot. N. 1118/22/I (22 de desembre de 2022).

► Rescripte n. 34/14 del 28 d'abril de 2014.

Decret de la Penitenciaria Apostòlica Prot. N. 682/07/I (14 de maig de 2008).

► Catecisme de l'Església Catòlica, segona part, art. 4, “X. Les indulgències”.

Enchiridion Indulgentiarum Normæ et concessiones, 1999.

► Rescripte n. 17/75 de la Sagrada Penitenciaria Apostòlica (12 de febrer de 1975).