36 textos que sintetitzen la fe catòlica

Llibre electrònic «Síntesi de la fe catòlica», que aborda algunes de les veritats principals de la fe. Són textos preparats per teòlegs i canonistes amb un enfocament primordialment catequètic, que remeten a la Sagrada Escriptura, el Catecisme de l'Església catòlica, els ensenyaments dels Pares i el Magisteri.

36 textos que sintetitzen la fe catòlica
Llibre electrònic «Síntesi de la fe catòlica»

ePub ► «Síntesi de la fe catòlica»

Mobi ► «Síntesi de la fe catòlica»

PDF ► «Síntesi de la fe catòlica»

Portada del llibre electrònic «Síntesi de la fe catòlica»

Sumari del llibre «Síntesi de la fe catòlica»

Aquest llibre electrònic vol ser un recurs més per facilitar el coneixement del missatge evangèlic. Conté breus resums dels principals ensenyaments de l'Església catòlica.

Són textos preparats per teòlegs i canonistes amb un enfocament primordialment catequètic. Per això la font principal són la Sagrada Escriptura i el Catecisme de l'Església catòlica, així com els ensenyaments dels Pares de l'Església i del Magisteri.

Tema 1. L’anhel de Déu

Al fons de l’esperit humà trobem una nostàlgia de felicitat que apunta a l’esperança d’una llar, d’una pàtria definitiva.

Tema 2. El perquè de la Revelació

En l’home hi ha un desig natural d’assolir un coneixement ple de Déu, que no és capaç de conèixer sense l’ajuda de Déu.

Tema 3. El desenvolupament de la Revelació

Déu s’ha revelat a poc a poc a l’home i ha culminat la seva revelació amb l’encarnació.

Tema 4. Déu creador

La creació és alhora un misteri de fe i una veritat accessible a la raó.

Tema 5. La Providència de Déu

És lícit preguntar-se per la possibilitat i l’efectivitat de les intervencions divines al nostre món.

Tema 6. L’ésser humà, imatge de Déu

L’home és l’única criatura capaç de conèixer i d’estimar més enllà del que és material i finit.

Tema 7. La llibertat humana

L’Església considera que la llibertat és signe eminent de la imatge divina en l’home.

Tema 8. El domini sobre la creació. El treball. L’ecologia

Déu atorga a l’home la distinció sobre el món i li mana exercir-lo. La tutela del medi ambient és una obligació moral que incumbeix a cada persona i a tota la humanitat. 

Tema 9. L’home creat per Déu com a home i dona

L’ésser humà és persona pel fet de ser humà. La igualtat de les persones s’ha d’expressar en el respecte a cadascú i als col·lectius.

Tema 10. El pecat i la misericòrdia de Déu

La pèrdua del sentit del pecat ha portat a la pèrdua de la necessitat de salvació, i d’aquí a l’oblit de Déu per indiferència.

Tema 11. El testimoni evangèlic

Jesús va enviar els apòstols per tot el món a «anunciar la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat». El contingut d’aquest Evangeli era el que va dir i va fer Jesús en la seva vida terrenal.

Tema 12. L’Encarnació

Jesús és el Fill Únic de Déu que s’ha fet home per la nostra salvació. És Déu perfecte i home perfecte.

Tema 13. Passió, mort i resurrecció de Jesucrist

Jesús va acceptar lliurement els sofriments físics i morals imposats per la injustícia dels pecadors. 

Tema 14. L’Esperit Sant i la seva acció a l’Església

L’acció de l’Esperit Sant es duu a terme a l’Església per mitjà dels sagraments. Solem dir que l’Esperit Sant és com l’ànima de l’Església.

Tema 15. L’Església, fundada per Crist

L’Església és la comunitat de tots els que han rebut la gràcia regeneradora de l’Esperit per la qual són fills de Déu.

Tema 16. La constitució jeràrquica de l’Església

L’Església és una societat estructurada en la qual uns tenen la missió de guiar els altres. 

Tema 17. L’Església i el món

L’Església és inseparablement humana i divina. Viu i actua al món, però el seu fi i la seva força no són a la terra, sinó al Cel. 

Tema 18. La Doctrina Social de l’Església

La bona nova de la salvació exigeix la presència de l’Església al món. L’Evangeli constitueix de fet un anunci de transformació del món d’acord amb el designi de Déu.

Tema 19. La resurrecció de la carn

L’enigma de la mort de l’home es comprèn només en vista de la resurrecció de Crist i de la nostra resurrecció en Ell.

Tema 20. Els sagraments

Els sagraments són signes eficaços de la Gràcia. La Gràcia santificant és una disposició estable i sobrenatural que perfecciona l’ànima per fer-la capaç de viure amb Déu.

Tema 21. Baptisme i confirmació

Un cristià batejat i confirmat està destinat a participar en la missió evangelitzadora de l’Església en virtut d’aquests sagraments.

Tema 22. L’Eucaristia (I)

L’Eucaristia fa present Jesucrist: Ell ens convida a acollir la salvació que ens ofereix i a rebre el do del seu Cos i de la seva Sang com a aliment de vida eterna.

Tema 22. L’Eucaristia (II)

La Santa Missa fa present en l’avui de la celebració litúrgica de l’Església l’únic sacrifici de la nostra redempció.

Tema 23. La Penitència i la Unció dels malalts

La Penitència és un sagrament específic de curació i salvació. 

Tema 24. El matrimoni i l’Ordre Sacerdotal

El matrimoni és una sàvia institució del Creador per realitzar en la humanitat el seu designi d’amor. Mitjançant el sagrament de l’ordre es confereix una participació en el sacerdoci de Crist.

Tema 25. La vida cristiana: la llei i la consciència

La llei eterna, la llei natural, la Nova Llei o Llei de Crist, les lleis humanes polítiques i eclesiàstiques són lleis morals en un sentit molt diferent, tot i que totes tenen quelcom en comú. 

Tema 26. El subjecte moral. La moralitat dels actes humans

Només les accions voluntàries són objecte d’una valoració moral pròpiament dita. És part fonamental de la formació i de la vida cristiana l’educació del complex món dels sentiments.

Tema 27. L’acció de l’Esperit Sant: la gràcia, les virtuts teologals i els manaments

La vida cristiana és la vida de l’home com a fill de Déu en Crist per mitjà de l’Esperit Sant.

Tema 28. Primer i segon manaments

El primer manament del Decàleg té una importància existencial: és l’únic fonament possible per configurar una vida humana aconseguida. 

Tema 29. El tercer manament

L’home, que està cridat a participar del poder creador de Déu perfeccionant el món per mitjà del seu treball, també ha de deixar de treballar el setè dia, per dedicar-lo al culte diví i al descans.

Tema 30. Quart manament. La família

El quart manament és un punt d’enllaç i de trànsit entre els tres anteriors i els sis posteriors: en les relacions familiars es continua, en certa manera, aquella misteriosa compenetració entre l’amor diví i l’humà que hi ha en l’origen de cada persona.

Tema 31. El cinquè manament

Ningú en cap circumstància no pot reivindicar per a ell el dret de destruir directament un ésser humà innocent.

Tema 32. El sisè manament

La sexualitat afecta el nucli íntim de la persona humana. La veritable educació a la castedat no es conforma a informar sobre els aspectes biològics, sinó que ajuda a reflexionar sobre els valors personals i morals que entren en joc en les relacions afectives amb altres persones.

Tema 33. El setè i el vuitè manaments

La vida cristiana s’esforça per ordenar a Déu i a la caritat fraterna els béns d’aquest món. Són importants tant la temprança, com la justícia i la solidaritat.

Tema 34. El novè i el desè manaments

El novè i el desè manaments fan referència als actes interns corresponents als pecats contra el sisè i el setè manaments. Els pecats interns poden deformar la consciència.

Tema 35. La pregària en la vida cristiana

El Catecisme distingeix entre pregària vocal, meditació i pregària de contemplació. Totes tres tenen en comú un tret fonamental: el recolliment del cor.

Tema 36. La pregària del Parenostre

Amb la pregària del Parenostre, Jesús vol fer conscients els seus deixebles de la seva condició de fills de Déu.