Una associació de clergues

Els preveres diocesans poden incorporar-se a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, intrínsecament unida a la prelatura de l’Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu és una associació de clergues intrínsecament unida a la prelatura de l'Opus Dei. Té com a finalitat fomentar la santedat dels sacerdots seculars en l'exercici del seu ministeri al servei de l'Església, segons l'esperit i la praxi ascètica de l'Opus Dei. Està formada pels sacerdots incardinats a la prelatura i per altres preveres incardinats en les seves respectives esglésies particulars. Actualment compta amb uns 4.000 socis. El seu president és el prelat de l'Opus Dei.

Els clergues de les diòcesis que s'adscriuen a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu segueixen incardinats en la seva pròpia església particular: depenen només del seu bisbe – nihil sine episcopo, expressió de sant Ignasi d'Antioquia, que recordava sovint sant Josepmaria i que es pot traduir com res sense el bisbe– i no estan de cap manera sota la jurisdicció del prelat de l'Opus Dei.

El concili Vaticà II va exhortar la promoció d'associacions que poguessin prestar una adequada ajuda fraterna als sacerdots (cf. decret Presbyterorum Ordinis, n. 9); com recull el Codi de Dret Canònic (c. 278, § 2) quan indica que es “tinguin en consideració sobretot aquelles associacions que (...) fomenten la santedat en l'exercici del ministeri i afavoreixen la unió dels clergues ells amb ells i amb el propi bisbe”.

L'ajuda espiritual que proporciona la Societat Sacerdotal de la Santa Creu s’adreça a millorar la vida interior dels socis, estimular la seva fidelitat en l'acompliment dels deures sacerdotals i fomentar la unió de cada un amb el seu bisbe i la fraternitat amb els altres preveres (cf. sant Josepmaria, Converses, n. 16).

Els mitjans de formació que reben els socis són anàlegs als que s'ofereixen als fidels laics de la prelatura, adequada a les dimensions específiques de la formació sacerdotal (cf. Presbyterorum Ordinis, n. 9, Pastores dabo vobis , nn. 70-81, i el Directori per al ministeri i la vida dels preveres de la Congregació per al Clergat ) i complementen, sense superposar-se, les disposicions sobre la formació permanent que doni el bisbe per al presbiteri de la seva diòcesi. Així, els socis poden rebre direcció espiritual personal, classes doctrinals o ascètiques, dies de recés, etc., organitzades de manera que no interfereixin amb el seu ministeri.

El missatge de l'Opus Dei i els sacerdots

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu té com a finalitat fomentar la santedat dels clergues seculars segons l'esperit i la praxi ascètica de l'Opus Dei (cf. Beat Joan Pau II, Const. Ap. Ut sit, 28-XI-1982, preàmbul i art. I). Els sacerdots incardinats en les diverses diòcesis s'uneixen a la Societat –moguts per una vocació divina, com els altres fidels de l'Opus Dei– per trobar suport i estímul en la recerca de la santedat en el ministeri sacerdotal, que abasta totes les dimensions de la seva existència.

En efecte, el missatge de l'Opus Dei sobre la santificació del treball professional s’adreça també als sacerdots seculars, ja que "si es pot parlar així, per als sacerdots el seu treball professional, en el qual s'han de santificar i amb el qual han de santificar als altres, és el sacerdoci ministerial del Pa i de la Paraula" (A. de Fuenmayor, V. Gómez -Iglesias, J.L. Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei , Eunsa, Pamplona 1989, pàg. 289).

Aquest missatge implica una radical presa de consciència de les exigències de santedat i apostolat derivades del baptisme i posteriorment reforçades en l'ordenació sacerdotal, en plena conformitat amb la pròpia condició diocesana. Els sacerdots de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu reben de l'Opus Dei ajuda espiritual i, sobretot, un esperit que porta a valorar el do del sacerdoci ministerial en l'Església, descobrint en totes les circumstàncies de la vida una invitació constant a la trobada amb Déu, segons l'exemple de Jesucrist, i a lliurar-se per amor al servei dels homes, especialment dels més necessitats.