La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Està formada pels sacerdots incardinats a la prelatura de l'Opus Dei i per altres preveres incardinats en les seves respectives Esglésies particulars. També poden formar part diaques en preparació per a accedir al sacerdoci. El seu president és el prelat de l'Opus Dei.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu és una associació de clergues pròpia i intrínseca de la prelatura de l'Opus Dei. El seu president és el prelat de l'Opus Dei. (Cf. Estatuts, nn. 57-78.) Integren aquesta associació tots els sacerdots i diaques incardinats a la prelatura i també molts altres sacerdots i diaques incardinats en les diòcesis i altres circumscripcions eclesiàstiques, que s'adscriuen a la Societat Sacerdotal.

Els socis reben ajuda espiritual per buscar la santedat en l'exercici del seu ministeri, segons l'ascètica pròpia de l'Opus Dei. La seva adscripció a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu no comporta la incorporació al presbiteri de la prelatura: cadascú continua incardinat a la pròpia diòcesi, depèn només del seu bisbe, i només a ell dóna compte de la seva tasca pastoral. Entre els socis, es promou expressament: amor a la diòcesi i unió fraterna amb tots els membres del seu presbiteri; obediència i veneració al propi bisbe; pietat, estudi de la ciència sagrada, zel per les ànimes i esperit de sacrifici; esforç en promoure vocacions; afany per complir amb la cura més gran els encàrrecs ministerials.(Cf. Estatuts, nn. 59 i 61)

Com en el cas de la incorporació de laics a la prelatura, perquè un sacerdot sigui admès a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu ha de tenir consciència d'haver rebut una crida de Déu a cercar la santedat segons l'esperit de l'Opus Dei. També les altres condicions i terminis per a la incorporació són semblants a les que regeixen per als laics i la prelatura.

Els mitjans de formació específics que reben els sacerdots diocesans de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu són anàlegs als que reben els laics de la prelatura: classes doctrinals o ascètiques, recessos mensuals, etc. A més, cadascun participa dels mitjans comuns de formació prescrits per als sacerdots pel dret de l'Església, i en els manats o recomanats pel propi bisbe.

Les activitats espirituals i formatives dels socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu no interfereixen amb el ministeri confiat pel seu bisbe. La coordinació d'aquestes activitats és competència del director espiritual de la prelatura de l'Opus Dei, que no ocupa un càrrec de govern en la prelatura.