Lưu trữ

There are 223 results
Hoạt động

Hoạt động

Opus Dei đề ra sự rèn luyện tâm linh nhằm mục đích giúp mọi người phát huy đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ của mình. Những hoạt động này được tổ chức tại các trung tâm thuộc Opus Dei hoặc tại nhà thờ, văn phòng, hoặc tư gia. Bất cứ ai yêu thích đều có thể tham gia vào các hoạt vụ của Opus Dei.

Social initiatives
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Opus Dei nỗ lực giúp mọi người nhận ra Đức Kitô trong công việc, đời sống gia đình và các hoạt động bình thường khác của mình.

Thông điệp