“Ik zal alles tot Mij trekken”

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen. God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. (De Weg, 301)

Instaurare omnia in Christo (Ef. 1,10), alles in Christus onder één Hoofd brengen, dit is het motto dat de heilige Paulus aan de christenen van Efeze geeft. De hele wereld in de geest van Jezus vorm geven, Christus in het centrum van alles plaatsen. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Joh. 12,32), wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken.

Door zijn menswording en zijn arbeidzaam leven in Nazareth, door zijn prediking en zijn wonderen in het land van Judea en Galilea, door zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis, is Christus het centrum van de schepping, de eerstgeborene en Heer van alle schepselen. Wij hebben als christenen de taak om dit koningschap van Christus door onze woorden en daden uit te dragen. De Heer wil de zijnen op alle kruispunten van de aarde. Sommigen roept Hij tot de afzondering, en doordat zij zich niet mengen in de bedrijvigheid van de samenleving worden de mensen door hun getuigenis aan het bestaan van God herinnerd. Aan anderen vertrouwt Hij het priesterambt toe.

De meesten wil Hij midden in de wereld en in de aardse bezigheden. Daarom moeten deze christenen Hem overal uitdragen waar mensen werken: in de fabriek en op het laboratorium, op het land, in de werkplaats, in de drukke straten van de wereldsteden en op de eenzame bergpaden.

Christus komt langs, 105