Woorden van dank: Mgr. Echevarría tot Johannes Paulus II na de heiligverklaring.

Begroetingswoorden van mgr. Javier Echevarría tot paus Johannes Paulus II tijdens de audiëntie op 7 oktober op het Sint Pietersplein, de dag na de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá.

Heiliging van het gewone

Heilige Vader, tien jaar geleden heeft mijn voorganger als prelaat van het Opus Dei, mgr. Álvaro del Portillo, na de zaligverklaring van Jozefmaria Escrivá enkele woorden van dankzegging gericht tot uwe Heiligheid. Vandaag heb ik de onverdiende eer om uiting te geven aan de vreugde en dankbaarheid van de duizenden gelovigen en medewerkers van de prelatuur, en van de talloze personen die een grote devotie hebben tot de heilige Jozefmaria Escrivá en die, in en buiten Rome, met intense vreugde hebben deelgenomen aan de ceremonie van de heiligverklaring. Dank u, Heilige Vader.

De plechtige erkenning van de heiligheid van deze goede en trouwe dienaar, die door de Heer is aangesteld als verkondiger van de universele oproep tot heiligheid en apostolaat in de gewone omstandigheden van het leven, nodigt alle katholieken uit om God te ontmoeten in de vervulling van de eigen gezins-, beroeps- en sociale verplichtingen.

De heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá is zonder twijfel een geschenk voor de hele wereld, omdat we altijd behoefte zullen hebben aan voorsprekers bij de troon van God. Vooral voor de lekengelovigen is het een nieuwe reden tot vertrouwen. Zij zien zich opnieuw bevestigd in hun verheven roeping als kinderen van God in Jezus Christus om, zoals hun hemelse Vader, volmaakt te zijn in de gewone omstandigheden van het leven. Zoals uwe Heiligheid in de apostolische brief Novo millennio ineunte heeft geschreven, “is dit het moment om deze ‘hoge graad’ van gewoon christelijk leven opnieuw vol overtuiging aan allen voor te houden” (NMI, 31). Het komt mij voor dat de heilige Jozefmaria Escrivá een van degenen is geweest die zijn tijd vooruit was, door de universele oproep tot heiligheid en apostolaat in herinnering te brengen die het Tweede Vaticaans Concilie met zoveel kracht heeft verkondigd. Hij heeft deze leer niet slechts over de wereld verspreid, geruggesteund door het voorbeeld van zijn vreugdevolle en constante ascetische strijd; hij heeft ook, de wil van God volgend, in de Kerk een weg van heiliging geopend die “zo oud en zo actueel als het evangelie zelf” is. Hierin kunnen we een teken zien van de goddelijke barmhartigheid jegens de mensen en een doeltreffend instrument ten dienste van de Kerk bij het vervullen van haar heilszending.

Heilige Vader, duizenden mensen vieren vandaag over de hele wereld feest, binnen en buiten de zichtbare grenzen van de Kerk. Er zijn inderdaad veel niet-katholieken en zelfs niet-christenen die de persoon Jozefmaria Escrivá bewonderen en zijn onderricht gebruiken als inspiratiebron voor hun gedrag en voor hun beroeps- en sociale activiteiten. Ook deze mensen hebben een hoopvolle impuls ontvangen voor hun inspanning om de wereld te verbeteren. Een wereld die door onrechtvaardigheden wordt belaagd en die tegelijkertijd naar begrip en vrede verlangt.

In de tien jaren die zijn verlopen sinds de zaligverklaring van Jozefmaria Escrivá, is het apostolische werk van de gelovigen en medewerkers van de prelatuur van het Opus Dei in intensiteit en omvang uitgebreid over veel landen. Ze hebben, gesteund door de genade van God, hun initiatieven ten gunste van allerlei mensen, in het bijzonder van de meest hulpbehoevenden, vermenigvuldigd. Bij gelegenheid van de honderdste verjaardag van de heilige Jozefmaria Escrivá zijn er tientallen initiatieven op het gebied van menselijke en professionele vorming opgezet in ontwikkelingslanden en in de arme wijken van verscheidene grote steden, om er aldus van te getuigen dat het streven naar persoonlijke heiligheid — de vereniging met God — niet is te scheiden van concrete zorg voor het materiële en geestelijke welzijn van de medemens.

Heilige Vader, u kunt verzekerd zijn van het volhardende en vurige gebed van de gelovigen en de medewerkers van het Opus Dei in de hele wereld voor u en uw intenties. Ik vertrouw deze gebeden toe aan de heilige maagd Maria, die wij vandaag bijzonder gedenken onder de aanroeping van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans: deze gebeden zullen, verrijkt door haar moederlijke bemiddeling bij Jezus, uwe Heiligheid helpen in de vervulling van uw opdracht als opperherder.

Heilige Vader, nogmaals wil ik u hartelijk danken. Alvorens naar uw woorden te gaan luisteren, feliciteer ik u uit naam van allen met de aanstaande verjaardag van uw uitverkiezing als opvolger van Petrus. Ik vraag u voor alle gelovigen en medewerkers van de prelatuur van het Opus Dei, en voor de talloze mensen die devotie hebben tot de heilige Jozefmaria Escrivá en voor mijzelf, de sterkte van uw apostolische zegen.