Op bezoek in Leidenhoven College

Woens­dag 23 februari was Mgr. Hendriks te gast in Leidenhoven, een aan Opus Dei verbon­den stu­den­tenhuis voor heren. Hij kon genieten van een heer­lijke maal­tijd, de goede sfeer en een goed gesprek. Hij deelt zijn ervaring met ons.

Het huis

Leidenhoven College is het oudste stu­den­tenhuis van Opus Dei in Am­ster­dam, gelegen op een prach­tige plek bij het Vondel­park in de buurt van het Concert­ge­bouw. Behalve een pries­ter en enkele numerairs (celi­ba­taire leken) van het Opus Dei wonen er een achttal manne­lijke stu­den­ten en ook twee kan­di­da­ten voor het huis waren aanwe­zig. In het huis zijn bovendien studie­plekken waar ook wel stu­den­ten van buiten komen. En er is een kapel en er zijn ge­za­men­lijke maaltij­den. Op dit moment zijn alle stu­den­ten katho­liek, maar dat is niet altijd zo geweest. Weke­lijks is er een ver­die­pings­avond rond een weten­schap­pe­lijk thema of een gesprek, soms ook met stu­den­ten van het eigen huis die bij­voor­beeld vanuit hun vak­ge­bied het gesprek aan­gaan.

Pro­gram­ma

Na de avond­maal­tijd hebben we bij elkaar gezeten om over allerlei thema's te spreken, zoals wat van belang is voor jonge katho­lie­ken: de eigen vor­ming in het katho­lie­ke geloof, nieuwe gees­te­lij­ke impulsen door mooie erva­ringen, gees­te­lij­ke lei­ding met goede onder­schei­ding en een groei in missio­naire erva­ring (hoe ga ik het gesprek aan met anderen? Waarbij echte belang­stel­ling voor die ander een be­lang­rijk uitgangs­punt is). De kerk wordt kleiner, maar zij gaat door en het is van belang goede, levende (pa­ro­chie)ge­meen­schappen te vormen, die kunnen in­spi­re­ren. Ook een goede kern van jonge, betrokken gelo­vi­gen is van groot belang.

Boeken

Aan het einde van de avond kreeg ik drie boeken overhan­digd, van twee ervan waren de auteurs aanwe­zig. De boeken (Voor de christen die mens wil wor­den. Leven vol karakter in een seculiere tijd van Paul Graas en het actuele, meer filo­so­fische Freedom in qua­ran­tai­ne van Leonardo Polo en Daniel Bernardus - Daan van Schalk­wijk).

Leidenhoven lijkt me een in­spi­re­rende en uit­da­gende leef­om­ge­ving voor stu­den­ten.

Bron: Arsacal.nl