Maria wordt in de hemel gekroond

Op 22 augustus is de liturgische viering van Maria als Koningin. Hier volgen enkele teksten van de stichter van het Opus Dei over het vijfde glorievolle geheim van de rozenkrans.

Als jij en ik de macht daartoe hadden, zouden ook wij haar tot Koningin en Heerseres over heel de schepping gemaakt hebben.

Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw met een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. – Bekleed met de zon. – De maan aan haar voeten (Apok. 12,1).Maria, Maagd zonder smet, heeft Eva's val hersteld: en zij heeft met haar onbevlekte voet de kop van de helse draak vertrapt. Dochter van God, Moeder van God, Bruid van God.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest kronen haar als de Koningin van het Heelal.

En de Engelen bewijzen haar als onderdanen de verschuldigde eer... en de patriarchen, de profeten en de Apostelen..., en de martelaren, de belijders, de maagden en alle heiligen..., en alle zondaars en jij en ik. De Heilige Rozenkrans, 5e glorievolle geheim.

Het is terecht dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest de Maagd Maria kronen tot Koningin en Heerseres van heel de schepping.

Profiteer van haar macht! Heb de kinderlijke moed je aan te sluiten bij dit feest in de hemel. Omdat ik geen kostbare edelstenen of deugden heb aan te bieden, kroon ik de Moeder van God, die ook mijn Moeder is, met de kroon van mijn fouten, die ik heb uitgeboet.

Vooruit maar! De Smidse, nr. 285.

De Maagd Maria. Wie kan een groter Meesteres in de liefde tot God zijn dan deze Koningin, deze Vrouwe, deze Moeder die in de intiemste betrekking staat tot de Allerheiligste Drieëenheid: Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon, Bruid van God de Heilige Geest, en bovendien onze Moeder.

Roep haar voorspraak in. De Smidse, nr. 555.

Heb deze zekerheid: als Moeder hebben wij de Moeder van God, de allerheiligste Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde. De Smidse, nr. 273.

Heilige Maria, Regina apostolorum, koningin van de apostelen, koningin van ieder die het verlangen heeft om anderen kennis te laten maken met de liefde van uw Zoon: U begrijpt onze ellende heel goed, vraag daarom vergiffenis voor wat in ons leven vuur had kunnen zijn en niet meer is dan as, voor licht dat geen licht meer geeft, voor zout dat smakeloos is geworden. Moeder van God, smekende almacht: geef ons, met de vergiffenis, de kracht om echt vanuit de hoop en de liefde te leven, om anderen het geloof in Christus te kunnen brengen. Christus Komt Langs, nr. 175.

Maria, de Moeder van onze Koning, de koningin van ons hart, zorgt voor ons zoals alleen zij dat kan. Barmhartige Moeder, troon van de genade, wij vragen U dat wij van ons leven en van het leven van allen om ons heen, strofe na strofe, het eenvoudig gedicht van de liefde mogen maken, quasi flumen pacis, als een stroom van vrede (Jes 66, 12) Want U bent een zee van onuitputtelijke barmhartigheid: Alle stromen vloeien naar de zee, maar de zee loopt nooit vol (Pred. 1, 7). Christus Komt Langs, nr. 187.

Het goddelijk moederschap van Maria is de wortel van alle volmaaktheden en voorrechten waarmee zij getooid is. Op die titel werd zij onbevlekt ontvangen en is zij, vol van genade, steeds maagd gebleven, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen en gekroond tot koningin van de hele schepping, boven de engelen en heiligen. Alleen God staat boven haar. «Vanwege het feit dat zij de moeder van God is, bezit de heilige Maagd een waardigheid die in zeker opzicht oneindig is, afgeleid van het oneindige goed dat God is». Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drieëenheid die zij ons heeft geschonken. Vrienden van God, nr. 276.