Brief paus Franciscus over zalige Álvaro del Portillo

Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Álvaro del Portillo schreef paus Franciscus een brief aan de prelaat van het Opus Dei, bisschop Javier Echevarría. In de brief spreekt de paus over woorden van de nieuwe zalige "Dank U, vergeef mij, help mij meer!" die zijn bestaan gericht op God karakteriseren.

Vaticaanstad, 26 juni 2014

Aan Mgr. Javier Echevarría Rodríguez Prelaat van het Opus Dei

Geliefde broeder,

De zaligverklaring van de dienaar van God Álvaro del Portillo, trouwe medewerker en eerste opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá aan het hoofd van het Opus Dei, is een reden tot bijzondere vreugde voor alle gelovigen van deze Prelatuur en ook voor jou, die gedurende zo lange tijd getuige was van zijn liefde voor God en voor de anderen, van zijn trouw aan de Kerk en aan zijn roeping. Ook ik wens mij aan te sluiten bij jullie vreugde en dankzeggen aan God, die het gelaat van zijn Kerk verfraait met de heiligheid van zijn kinderen.

Zijn zaligverklaring zal plaats hebben in Madrid, de stad waar hij geboren werd, waar hij zijn kinderjaren en zijn jeugd heeft doorgebracht. Daar werd zijn bestaan gesmeed in de eenvoud van het gezinsleven, in de vriendschap en de dienst aan de anderen, zoals het in de buitenwijken gaan helpen bij de menselijke en christelijke vorming van zovele mensen in nood. Daar vooral had de gebeurtenis plaats die een definitieve wending gaf aan zijn leven: de ontmoeting met de heilige Jozefmaria Escrivá, van wie hij leerde om elke dag meer verliefd te raken op Christus. Ja verliefd raken op Christus. Dít is de weg van de heiligheid die elke christen dient te bewandelen: zich laten beminnen door de Heer, het hart openen voor zijn liefde en toestaan dat Hij degene is die ons leven leidt.

Ik breng graag het schietgebed in herinnering dat de dienaar van God gewoon was vaak te herhalen, in het bijzonder op de verjaardagen van bijzondere gebeurtenissen in zijn leven: «dank U, vergeef mij, help mij meer!». Het zijn woorden die ons brengen naar de realiteit van zijn innerlijk leven en van zijn omgang met Onze Lieve Heer. Woorden die ook ons kunnen helpen een nieuwe impuls te geven aan ons eigen christelijke leven.

Om te beginnen: dank U. Het is de directe en spontane reactie die in een ziel opkomt tegenover de goedheid van God. Het kan niet anders. Hij gaat ons altijd voor. Hoe we ons ook inspannen, Zijn liefde komt altijd eerder; Hij is de eerste die ons aanraakt en ons liefkoost, Hij neemt het initiatief. Álvaro del Portillo was zich bewust van de vele gaven die God hem geschonken had en hij dankte God voor deze blijken van vaderlijke liefde. Maar hij liet het niet daarbij; de erkenning van de liefde van de Heer voor hem, wekte in zijn hart verlangens om Hem met grotere overgave en edelmoedigheid te volgen en om een leven te leiden van nederige dienstbaarheid aan de anderen. Bijzonder opvallend was zijn liefde voor de Kerk, bruid van Christus. Hij diende haar met een hart vrij van aardse interesses, ver van tweedracht, hartelijk voor iedereen en altijd op zoek naar het positieve in de anderen, naar datgene wat verbindt, wat opbouwt. Nooit uitte hij een klacht of kritiek, zelf niet in de moeilijkste momenten. Hij reageerde altijd – zoals hij geleerd had van de heilige Jozefmaria – met gebed, met vergeving, met begrip en met oprechte naastenliefde.

Vergeef mij. Vaak bekende hij dat hij zich met lege handen zag tegenover God; niet in staat om met edelmoedigheid te beantwoorden. Maar het belijden van de menselijke armzaligheid is geen vrucht van de wanhoop, maar van een zich vertrouwvol verlaten op God, die Vader is. Het is een zich openen voor Zijn barmhartigheid, voor Zijn liefde die de kracht in zich draagt om ons leven te hernieuwen. Een liefde die niet vernedert, noch ons in de afgrond stort van onze schuld, maar ons omarmt, ons opricht uit ons neerliggen en ons doet voortgaan met meer vastbeslotenheid en vreugde. De dienaar van God Álvaro besefte hoe zeer wij de goddelijke barmhartigheid nodig hebben en zette zich persoonlijk met al zijn krachten in om de personen met wie hij omging aan te moedigen naar het sacrament van de biecht te gaan, het sacrament van de vreugde. Hoe belangrijk is het de tederheid van de liefde van God te voelen en te ontdekken dat we nog op tijd zijn om Hem lief te hebben.

Help mij meer. Inderdaad, de Heer laat ons nooit in de steek; Hij is altijd aan onze zijde, Hij trekt met ons op en elke dag verwacht Hij van ons een nieuwe liefde. Zijn genade zal ons niet ontbreken en met Zijn hulp kunnen wij Zijn naam in de hele wereld bekend maken. In het hart van de nieuwe zalige leefde het verlangen de Blijde Boodschap te brengen naar alle harten. Zo doorreisde hij vele landen om projecten van evangelisatie te bevorderen, zonder weerhouden te worden door moeilijkheden, bewogen door zijn liefde voor God en zijn broeders. Iemand die zeer dicht is bij God, weet zeer dicht bij de mensen te zijn. De eerste voorwaarde om hen Christus te verkondigen, is hen lief te hebben, want Christus heeft hen al eerder lief gehad. Wij moeten ons egoïsme en onze gemakzucht achter ons laten en onze broeders tegemoet gaan. Daar wacht de Heer op ons. Wij mogen het geloof niet voor onszelf houden; het is een gave die wij ontvangen hebben om door te geven en te delen met de anderen.

Dank U, vergeef mij, help mij! Deze woorden karakteriseren een bestaan gericht op God. Het bestaan van iemand die geraakt is door de grootste Liefde en die helemaal leeft van deze liefde; van iemand die ook bij het ervaren van zijn zwakheden en menselijke grenzen, vertrouwt op de barmhartigheid van de Heer en wil dat alle mensen, zijn broeders, dit ook zo ervaren.

Geliefde broeder, de zalige Álvaro del Portillo zendt ons een zeer heldere boodschap. Hij zegt ons te vertrouwen op de Heer, die immers onze broeder is, onze vriend die ons nooit in de steek laat en altijd aan onze zijde is. Hij spoort ons aan niet bang te zijn om tegen de stroom in te gaan en te lijden omwille van het verkondigen van het Evangelie. Hij leert ons bovendien dat wij in de eenvoud en het alledaagse van ons leven, een zekere weg van heiligheid kunnen vinden.

Vraag, alsjeblieft, aan alle gelovigen van de Prelatuur, priesters en leken en aan al degenen die deelnemen aan haar activiteiten, dat zij voor mij bidden. Graag verleen ik hen mijn Apostolische Zegen.

Dat Jezus hen zegent en dat Onze Lieve Vrouw hen behoedt.

Met broederlijke groet,

Franciscus