Tình bác ái vượt trên sự công bằng

Trung tâm Metro Achievement ở Chicago đã giúp đỡ cho hơn 5000 nữ sinh trẻ (trong đó 95% đến từ các chủng tộc thiểu số) tốt nghiệp trung học phổ thông và tiếp tục theo học các chương trình giáo dục cao hơn. Một bài viết lấy từ www.josemariaescriva.info.

Trang web có tên “Thánh Josemaria Escriva” có đăng một bài viết rất chi tiết về trung tâm Metro Achievement ở Chicago. Sau đây là một vài đoạn trong bài, và đường dẫn đến nguồn của bài viết:

Các trường trung học phổ thông công lập ở Chicago vốn nổi tiếng về tỉ lệ học sinh bỏ học cao. Theo ước tính, khoảng 30% học sinh trung học phổ thông bỏ học trước khi tốt nghiệp.

Công việc của trung tâm Metro tốt nhất nên được hiểu không chỉ là một “lời giải đáp cho sự công bằng”, mà còn là “công việc bác ái”. Cụm từ này mô tả chính xác những nổ lực và mô phạm của chúng tôi theo tinh thần của Cha Thánh Josemaría về các mối quan tâm mang tính xã hội.  Lòng bác ái vượt lên trên sự công bằng. Lòng bác ái thúc đẩy chúng tôi phục vụ và bắt gặp được những nhu cầu của tha nhân, vì lòng mến vượt trên cả bổn phận làm điều đúng đắn. Bởi đó, một công việc bác ái bao gồm chiều kích của lòng trắc ẩn, sự quan tâm dành cho người nghèo và người rốt cùng của xã hội. Sự quan tâm này đồng thời vừa mang tính con người và vừa mang tính tâm linh

Để đọc trọn bài, xin vào đây: "A Legacy of St. Josemaría"