Svećeničko Društvo Svetoga Križa

Svećeničko Društvo Svetoga Križa je udruženje svećenika bitno povezano s Opusom Dei, koje sada ima 4.000 članstva. Sačinjavaju ga svećenici Prelature – koji su izvorni članovi - i ostali dijecezanski svećenici i đakoni. Prelat Opusa Dei je predsjednik Društva.

Dijecezanski svećenici koji se uključe u Društvo traže duhovnu pomoć kojom će postići svetost u izvršenju svog poslanja, prema duhu Opusa Dei.

Njihovo uključenje u Svećeničko Društvo Svetoga Križa ne podrazumijeva uključenje u svećenstvo Prelature: svatko ostaje u svojoj župi, ovisan jedino o svom biskupu, ujedno se to odnosi i na njihovo dušobrižništvo, samo biskupu polažu račune o tom svom radu.

Crkveni Očevi su u različitim dokumentima, na primjer u raznim tekstovima II. Vatikanskog Koncila i Kodeksa kanonskog prava, savjetovali ovu vrstu svećeničkih društava.

Kao i kod slučaja uključenja vjernika laika u Prelaturu Opus Dei, da bi jedan svećenik bio primljen u Svećeničko Društvo Svetoga Križa treba biti svjestan da je primio Božji poziv kojim traži posvećivanje prema duhu Opusa Dei.

Duhovna pomoć koju omogućuje Društvo usmjeruje se na poticanje članova na vjernost u ispunjavanju svećeničkih dužnosti, kao i utvrđivanje duha zajedništva svih s biskupom i bratskih odnosa među svećenicima.

To podrazumijeva određene uvjete: ljubav prema župi i jedinstvo s ostalim svećenicima u župi, poslušnost i podvrgavanje svome biskupu, milost, učenje svetih znanosti, briga za duše i duh žrtvovanja, zalaganje za širenje svećeničkog zvanja, napor za što bolje obavljanje službe.

Duhovna pomoć koju omogućuje Društvo usmjeruje se na poticanje članova na vjernost u ispunjavanju svećeničkih dužnosti, kao i utvrđivanje duha zajedništva svih s biskupom i bratskih odnosa među svećenicima.

Obrazovna sredstva koja dobivaju dijecezanski svećenici Svećeničkog Društva Svetoga Križa su ista koja dobivaju vjernici laici Prelature: predavanja o nauku vjere ili askezi, mjesečne duhovne obnove, itd. Osim toga svi nastoje koristiti opća obrazovna sredstva koja su propisana za svećenike po crkvenom pravu i zadana ili preporučena od biskupa.

Duhovne i obrazovne aktivnosti članova Svećeničkog Društva Svetoga Križa nisu u suprotnosti s dužnostima koja im je povjerio njihov biskup.