Església de Santa Maria de Montalegre: 40 anys de servei en el Raval de Barcelona

L’1 de juny s’acompleixen 40 anys del dia en què l’arxidiòcesi de Barcelona confià el temple de l’antiga Casa de Caritat a l’Opus Dei. També us oferim una galeria de fotos de l'Església de Montalegre.

Portada del llibre.

1967-2007: ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE MONTALEGRE

Les circumstàncies d’aquell moment estan explicades en el llibre de Josep Masabeu Santa Maria de Montalegre. Església de l’antiga Casa de Caritat. Centenari 1902-2002 . Ed. Albada. Terrassa 2004. Reproduïm el fragment.

Una nova situació

L’abril de 1957, la Casa de Caritat començà a abandonar els edificis del Raval de Barcelona per traslladar-se a les Llars Mundet. Com a conseqüència, anaren cessant progressivament els actes de culte a l’església, fins a quedar reduït a algunes noces i a una Missa els diumenges i festes; i es va anar produint un progressiu deteriorament del temple.

Atesa aquesta circumstància, per escriptura pública de 10 de juny de 1965, la Diputació de Barcelona fa donació de l’església a l’Arquebisbat de Barcelona, manifestant expressament a l’escriptura que amb aquesta donació es vol garantir “la continuidad del culto público en la referida iglesia u oratorio público de la antigua Casa Provincial de Caridad de Barcelona, para atender al servicio espiritual de las familias con residencia en la vecindad de dicha iglesia” . També manifesta la Diputació que fa donació del temple per tal que l’Arquebisbat “ por sí o por mediación de una institución religiosa, proceda, de conformidad con las disposiciones del Derecho Canónico, a la ordenación del culto en la forma oportuna” .

Per executar la voluntat expressada en les clàusules de donació, l’Arquebisbat de Barcelona cedeix l’ús de l’església a l’Opus Dei “para que mantenga la continuidad del culto y desarrolle los apostolados propios del Opus Dei” mijançant un Conveni signat el dia 1 de juny de 1967 entre l’Arquebisbe de Barcelona, Rvdm. Dr. Marcelo González Martín i el Consiliari de l’Opus Dei a Espanya, Rvdm. Dr. Florencio Sánchez Bella.

El 29 de juny de 1967, Festa de Sant Pere i Sant Pau, en la Missa anticipada vespertina del dia anterior, l’Opus Dei pren possessió de l’església, i es restableix el culte.

Per decisió del Sr. Arquebisbe, el temple queda de nou sota l’advocació de la Mare de Déu de Montalegre. La seva festa és el 31 de maig, diada en que se celebra la Visitació de la Mare de Déu.

La situació de l’edifici era molt deteriorada; tant, que va comportar la necessitat d’importants inversions per a la seva rehabilitació. Davant aquesta situació, es va plantejar la conveniència de transformar el Conveni entre l’Arquebisbat i l’Opus Dei “con objeto de dotar a éste de una mayor independencia en orden a las costosas inversiones y de una mayor agilidad en la realización de las obras, sin gravamen alguno para el Arzobispado” , segons recull el Decret de 24 de desembre de 1969 de la vicaria episcopal de bens eclesiàstics de l’Arquebisbat de Barcelona. Fets els corresponents estudis, “con ocasión de precisarse la realización de importantes obras de restauración y mantenimiento del templo” , “constando haberse observado todas y cada una de las formalidades exigidas canónicamente al efecto, nada se opone a que pueda procederse lícita y válidamente a la cesión del inmueble de la iglesia de Ntra. Sra. de Montalegre a título gratuito y en las condiciones previstas a favor del Opus Dei, otorgando al efecto la pertinente escritura pública de donación” .

Capella de la Miraculosa.

Per escriptura pública de 2 de gener de 1970, l’Arquebisbat de Barcelona fa donació del temple a l’Opus Dei amb objecte de “mantener la continuidad del culto y desarrollar los apostolados propios del Opus Dei. En dicha iglesia se celebrarán los servicios y ministerios propios de la labor que en ella se va a realizar y, en particular, se llevará a cabo la dirección espiritual o instrucción de los fieles, a cuyo efecto el Arzobispo de Barcelona concede la oportuna autorización para que la iglesia esté abierta al culto público” .

El 1985 s’incorporà a Montalegre la Capella de la Miraculosa i locals annexos.

El primer rector d’aquesta nova etapa fou Mn. Benet Badrinas i Amat (1967-1975); el succeí Mn. Josep Mª Pujol i Bertran (1975-1983); després Mn. Francesc Mas i Martí (1983-1996); posteriorment Mn. Emili Roure i Boada (1996-2003); a continuació Mn. Joaquim Villanueva i Poll (2003-2006); i des del novembre de 2006 el rector és Mn. Francesc Perarnau i Cañellas.

I diu el Cardenal Ricard M. Carles en el pròleg del llibre:

“Em plau remarcar que, juntament amb el culte, entorn de l'església de Montalegre han sorgit importants iniciatives, entre les quals cal destacar les de caràcter catequètic i social, sobretot les del Centre Catequètic i l'Acció Social Montalegre. Unes i altres són ben necessàries i tenen fruits abundosos entre els habitants del barri del Raval, amb la col·laboració d'un nombrós equip de persones voluntàries. Aquestes dues han estat preocupacions prioritàries dels cinc rectors que fins ara ha tingut aquesta església des que fou confiada a l'Opus Dei el 1967”.