Prayer cards of St Josemaria in local languages

We offer the prayer card of Saint Josemaria in some local languages in South Africa. You may download it in different formats. We include the audio too.

1.- Afrikaans

Die heilige Josemaría Escrivá
Stigter van Opus Dei
GEBED

O God, deur die geseënde Maagd Maria, het U genadegawes sonder tal aan u priester die H. Josemaría verleen. U het hom as ’n getroue instrument gekies om die Opus Dei te stig, ’n weg na heiligheid deur daaglikse werk en die gewone pligte van ‘n Christen. Gee dat ook ek mag leer om alle omstandighede en gebeure van my lewe te omskep in geleenthede om U lief te hê en u Kerk, die Pous en alle mense met liefde en eenvoud te dien, deur die weë van die aarde met geloof en liefde te belig. Deur die voorspraak van die H. Josemaría verleen asseblief aan my die guns wat ek vra (vermeld jou versoek). Amen.

Onse Vader, Wees gegroet, Eer aan die Vader

Download PDF

2.- Setswana

Moitshepi Josemaria Escriva
Mosimolodi wa Opus Dei
THAPELO

O Modimo, ka Maria Kgarebane yo o Boitshepo, o file dikarasia tse disafeleng mo moprista wa gago Moitshepi Josemaria, one wa mo tlhopa ele motho yo o tshepegang a nne mosimolodi wa Kopano ya Opus Dei, e le tsela ya go itshepisa ka ditiro tsa tsatsi le letsatsi le maikarabelo a mokereste.Nthusa gore ke ithuthe go fetola mabaka le ditiragalo tsa botselo jwame go nna ditshono tsa go go rata le go direla Kereke, Morena Mopapa, le mewa yothle, ka boitumelo le boikokobetso, go bonesetsa ditsela tsotlhe tsa lefatshe ka tumelo le lorato. Ka baka la dithapelo tsa ga Moitshepi Josemaria ke bega kopo ya me (fa dira kopo ya gago). Amen.

Rara wa rona, Dumela Maria, Tlotlo e nne go Rara.

Download PDF

3.- Xhosa

Saint Josemaria Escriva
Founder of Opus Dei
UMTHANDAZO

Thixo, ngemithandazo kaMariya uVirigo ongcwele, wanika umpriste wakho ongcwele uJosemariya iimfefe ezininzi, wamonyula ukuze abe sesona sixhobo sithembekileyo sokuqala iOpus Dei, indlela eya ebungcweleni ngemisebenzi yemihla ngemihla nangezenzo eziqhelekileyo zobuKristu.

Ndincede ukuze nam ndifunde ukuguqula iimeko neziganeko zobomi bam ukuze zibe ngamathuba okukuthanda nokukhonza iTyalike, uPhapha, nayo yonke imiphefumlo, ngovuyo nokuzithoba, ndikhanyise iindlela zehlabathi ngokholo nothando.

Ngokucelelwa ngu Josemariya ongcwele ndicela undiphe oku (xela isicelo sakho).Amen

Bawo wethu, Ah Mariya, Udumiso.

Download PDF