“Ja està tot donat en Crist”

Tu, que vius enmig del món, que ets un ciutadà més, en contacte amb homes que diuen que són bons o que són dolents...; tu, has de sentir el desig constant de donar a la gent la joia de què gaudeixes, perquè ets cristià. (Solc, 321)

Si mirem el nostre voltant i considerem el transcurs de la història de la humanitat, observarem progressos i avenços. La ciència ha donat a l'home una major consciència del seu poder. La tècnica domina la natura en un grau major que en èpoques passades, i permet que la humanitat somiï d'arribar a un nivell mes alt de cultura, de vida material, d'unitat.

Potser hi haurà algú que se sentirà mogut a matisar aquest quadre, recordant que els homes pateixen, ara, injustícies i guerres, fins i tot pitjors que les dels temps passats. No els manca raó. Però per damunt d'aquestes consideracions, jo mes m'estimo recordar que, en l'ordre religiós, l'home continua essent home, i Déu continua essent Déu. En aquest camp, el cim del progrés ja és donat: és Crist, alfa i omega, principi i fi.

En la vida espiritual no hi ha una època nova a la qual arribar. Ja és donat tot en Crist, que morí, i ressuscità, i viu i roman sempre. Cal, però , unir-s'hi per la fe, deixant que la seva vida es manifesti en nosaltres, de manera que es pugui dir que cada cristià és no ja alter Christus, sinó ipse Christus, el mateix Crist!

Instaurare omnia in Christo, dóna com a lema Sant Pau. (És Crist que passa, 104)

Rebre missatges per correu electrònic

email