Novena de la feina a sant Josepmaria

Oferim la "Novena de la feina" per demanar a sant Josepmaria la seva intercessió en aquest tema tan important per a les nostres vides.


NOVENA · PRIMER DIA

La feina, camí de santedat

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

Hem vingut a atraure novament l'atenció sobre l'exemple de Jesús, qui durant trenta anys, va romandre a Nazaret treballant, exercint un ofici. En mans de Jesús, el treball, i un treball professional semblant al de milions d'homes en el món, es converteix en feina divina, en labor redemptora, en camí de salvació. (Converses, n. 55)

Allà on hi ha els vostres germans els homes, allà on són les vostres aspiracions, el vostre treball, els vostres amors, allà és el lloc del vostre encontre quotidià amb Crist (...) Déu ens espera cada dia: en un laboratori, al quiròfan d'un hospital, a la caserna, a la càtedra universitària, a la fàbrica, al taller, al camp, a la llar familiar i en tot l'immens panorama del treball.(Converses, n. 113-114)

Per trobar feina

Perquè Déu Nostre Senyor m'orienti en l'esforç de cercar feina i em beneeixi fent-me trobar una ocupació honesta, digna i estable; i que, després, m'ajudi a veure el treball professional com un camí de santificació i de servei als altres, on el meu Pare Déu m'espera tothora i em demana que imiti Jesús quan treballava com a fuster a Nazaret.

Per fer bona feina

Perquè Déu Nostre Senyor m'ajudi a veure la feina professional com un camí de santificació i de servei als altres, on Ell m'espera tothora i em demana, en cada circumstància, que imiti Jesús quan treballava com a fuster a Nazaret.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · SEGON DIA

Treballar per amor a Déu

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

La dignitat del treball està fundada en l'Amor. El gran privilegi de l'home és poder estimar, transcendint així allò que és efímer i transitori. (És Crist que passa, n. 48)

Feu-ho tot per Amor. –Així no hi ha coses petites: tot és gran. –La perseverança en les coses petites, per Amor, és heroisme. (Camí, n. 813)

Hi torno: és en la senzillesa de la teva labor ordinària, en els detalls monòtons de cada dia, que has de descobrir el secret –amagat, per a tants- de la grandesa i de la novetat: l'Amor. (Solc, n. 489)

Per trobar feina

Perquè Déu Nostre Senyor em concedeixi la gràcia de trobar ben aviat feina, la qual proporcioni seguretat a la meva família. I, al mateix temps, perquè Ell m'ajudi a comprendre que allò que fa valuós qualsevol treball honest és l'amor amb què el fem: en primer lloc, amor a Déu, a qui oferim el treball; i amor al proïsme, a qui volem servir i ser-li útil.

Per fer bona feina

Perquè Déu Nostre Senyor m'ajudi a comprendre que allò que fa valuós qualsevol treball honest és l'amor amb què el fem: en primer lloc, amor a Déu, a qui oferim el treball; i amor al proïsme, a qui volem servir i ser-li útil.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · TERCER DIA

Treballar amb ordre i constància

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

Que n’és de breu, la durada del nostre pas per la terra!... Veritablement, el nostre temps per estimar, de donar, de desagreujar, és curt. No és just, doncs, que el malbaratem (...) no podem desbaratar aquesta etapa del món que Déu confia a cadascun. (Amics de Déu, n. 39)

Quan tinguis ordre se’t multiplicarà el temps, i, per tant, podràs donar més glòria a Déu, fent més feina al seu servei. (Camí, n. 80)

Per trobar feina

Perquè, amb l'auxili dela Mare de Déu, assoleixi feina estable i apropiada. I que, quan –per la bondat de Déu– ja estigui treballant, sàpiga aprofitar el temps com un tresor; i maldi per millorar en la virtut de l'ordre, de tal manera que arribi a fer-ho tot amb puntualitat, intensitat i constància, sense confusions ni retards, seguint un pla ben estructurat, que em permeti dedicar, de manera equilibrada, els horaris convenients a cadascun dels meus deures: vida espiritual, família, professió i relacions socials.

Per fer bona feina

Perquè, amb l'auxili dela Mare de Déu, sàpiga aprofitar el temps com un tresor; i maldi per millorar en la virtut de l'ordre, de tal manera que arribi a fer-ho tot amb puntualitat, intensitat i constància, sense confusions ni retards, seguint un pla ben estructurat, que em permeti dedicar, de manera equilibrada, els horaris convenients a cadascun dels meus deures: vida espiritual, família, professió i relacions socials.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · QUART DIA

Feina ben feta

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

No podem oferir res al Senyor que, dins les pobres limitacions humanes, no sigui perfecte, sense màcula, fet atentament així mateix en els detalls més mínims: Déu no accepta les potineries. No oferiu res que tingui defectes, ens amonesta l'Escriptura Santa, puix no seria digne d'Ell. Per això, el treball de cadascú, aquesta feina que ocupa les nostres jornades i energies, ha de ser una ofrena digna per al Creador, operatio Dei, treball de Déu i per a Déu: en un mot, un quefer acomplert, impecable. (Amics de Déu, n. 55)

Per davant de tot, hem d'estimar la Santa Missa que ha de ser el centre del nostre dia. Si vivim bé la Missa, com no hem de continuar després la resta de la jornada amb el pensament en el Senyor, amb la pruïja de no apartar-nos de la seva presència, per treballar com Ell treballava i estimar com Ell estimava? (És Crist que passa, n. 154)

Per trobar feina

Perquè, amb l'auxili dela santíssima Mare de Déu, el problema de la meva desocupació es resolgui aviat. I perquè, en iniciar la feina nova, Déu m'ajudi a fer-la amb categoria, amb la més gran perfecció possible, sense fer les tasques de qualsevulla manera, convençut que una feina mal feta no pot santificar-se, perquè li manca amor, que és la condició imprescindible perquè qualsevol activitat humana pugui ser agradable a Déu.

Per fer bona feina

Perquè Déu m'ajudi a fer la feina amb categoria, amb la més gran perfecció possible, sense fer les tasques de qualsevulla manera, convençut que una feina mal feta no pot santificar-se, perquè li manca amor, que és la condició imprescindible perquè qualsevol activitat humana pugui ser agradable a Déu.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · CINQUÈ DIA

Tots els treballs honrats són dignes

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

És hora que els cristians diguem ben alt que el treball és un do de Déu, i que no té cap sentit dividir els homes en diverses categories segons els tipus de feina, considerant unes tasques més nobles que altres. El treball, tot treball, és testimoni de la dignitat de l'home. (És Crist que passa, n. 47)

Davant Déu, cap feina no és per si mateixa gran ni petita. Tot adquireix el valor de l'Amor amb què es realitza. (Solc, n. 487)

Per trobar feina

Perquè Déu em concedeixi l'alegria de trobar feina, una ocupació amb la qual pugui ser útil i desenvolupar totes les meves capacitats. I que si, per ara, aquesta feina és inferior a la meva preparació i a les meves aspiracions legitimes, no la menyspreï, sinó que –mentre no en trobi una altra de més adient–la realitzi amb plena responsabilitat, procurant que tingui la categoria de la feina que Jesús va realitzar al taller de Natzaret.

Per fer bona feina

Perquè si, actualment, la meva feina és inferior a la meva preparació i a les meves aspiracions legitimes, no la menyspreï, sinó que –mentre no en trobi una altra de més adient– la realitzi amb plena responsabilitat, procurant que tingui la categoria de la feina que Jesús va realitzar al taller de Natzaret.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · SISÈ DIA

Treballar en companyia de Déu i amb rectitud d'intenció

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

Has de mantenir –al llarg de la jornada– una constant conversa amb el Senyor, que s'alimenti també de les mateixes incidències de la teva tasca professional. (Forja, n. 745)

Com a cristià, hauries de dur sempre al damunt un Santcrist. I posar-lo sobre la teva taula de treball. I besar-lo abans de lliurar-te al repòs i quan et llevis. (Camí, n. 302)

Posa a la teva taula de treball, a l'habitació, a la cartera..., una imatge de Nostra Senyora, i dirigeix-li la mirada en començar la teva feina, mentre la realitzes i quan l’acabés. Ella t'aconseguirà -t'ho asseguro!- la força per fer, de la teva ocupació, un diàleg amorós amb Déu. (Solc, n. 531)

Per trobar feina

Perquè Déu em concedeixi un ocupació honrada i digna, i m’obri els ulls de l’ànima per comprendre que Ell és sempre al meu costat. Que, per no perdre de vista aquesta realitat meravellosa, maldi per tenir presència de Déu a la feina, servint-me discretament –com d'un "despertador"– d'un santcrist petit, d'una estampa dela Mare de Déu, de la imatge d'un altre sant de la meva devoció; "despertadors" collocats on jo els pugui veure ben sovint, sense exhibicionisme ni ostentació.

Per fer bona feina

Perquè Déu em faci comprendre que Ell és sempre al meu costat mentre treballo. I que, per no perdre de vista aquesta realitat meravellosa, maldi per tenir presència de Déu durant el treball, servint-me discretament –com d'un "despertador"– d'un santcrist petit, d'una estampa dela Mare de Déu, de la imatge d'un altre sant de la meva devoció; "despertadors" collocats on jo els pugui veure ben sovint, sense exhibicionisme ni ostentació.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · SETÈ DIA

Madurar en les virtuts per mitjà del treball

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

Tot allò en què intervenim els pobrets homes –fins i tot la santedat– és un teixit de petites menuderies, que –segons com sigui la rectitud d'intenció– poden fer un tapís esplèndid d'heroisme o de baixesa, de virtuts o de pecats. (Camí, n. 826)

És tota una trama de virtuts que es posa en joc, en exercir el nostre ofici, amb el propòsit de santificar-lo: la fortalesa, per a perseverar en la nostra labor, a pesar de les naturals dificultats i sense deixar-se vèncer mai per l'atabalament; la temperància, perquè sigui gastada sense reserves i per tal de superar la comoditat i l'egoisme; la justícia, per al compliment dels nostres deures envers Déu, envers la societat, la família, els collegues; la prudència,per saber en cada cas què convé fer, i llançar-nos a l’obra sense dilacions... I tot, hi insisteixo, per Amor. (Amics de Déu, n. 72)

Per trobar feina

Perquè, amb l'ajuda dela Mare de Déu santíssima, trobi la feina que cerco. I que, en assumir plenament aquest treball nou, Déu m'ajudi a desenvolupar –per la manera de realitzar-lo–, les virtuts cristianes i a madurar espiritualment. Que procuri ser pacient i comprensiu, tant amb els caps com amb els collegues i subordinats; que sigui senzill i humil, fugint de la vanitat i de l'exhibicionisme; que ho faci tot, en una paraula, amb puresa de cor.

Per fer bona feina

Perquè Déu m'ajudi a desenvolupar les virtuts cristianes, enmig del treball, i a madurar espiritualment, per la manera de fer-lo. Que procuri ser pacient i comprensiu, tant amb els caps com amb els collegues i subordinats; que sigui senzill i humil, fugint de la vanitat i de l'exhibicionisme; que ho faci tot, en una paraula, amb puresa de cor.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · VUITÈ DIA

Treballar és servir, ajudar els altres

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

Penseu que amb el vostre quefer professional realitzat amb responsabilitat, a més de sostenir-vos econòmicament, presteu un servei directíssim al desenvolupament de la societat, alleugeu també tantes de les càrregues dels altres i manteniu tantes altres obres assistencials –a nivell local i universal– en favor dels individus i dels pobles menys afavorits. (Amics de Déu, n. 120)

Per trobar feina

Perquè Déu Nostre Senyor em concedeixi la feina que li demano amb tanta fe. I perquè infongui en la meva ànima el desig de fer del meu treball, no una activitat egoista, tancada en els meus interessos, sinó un servei obert al bé i a la utilitat de molts, realitzat amb la certesa que aquest ideal de servei als altres donarà a la meva vida un sentit nou, més elevat i alegre.

Per fer bona feina

Perquè Déu infongui en la meva ànima el desig de fer del meu treball, no una activitat egoista, tancada en els meus interessos, sinó un servei obert al bé i a la utilitat de molts, realitzat amb la certesa que aquest ideal de servei als altres donarà a la meva vida un sentit nou, més elevat i alegre.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria


NOVENA · NOVÈ DIA

Fer apostolat amb el nostre treball

Reflexió: paraules de sant Josepmaria

El treball professional també és apostolat, ocasió de donació als altres homes, per revelar-los Crist i portar-los cap a Déu. (És Crist que passa, n. 49)

Viu la teva vida ordinària; treballa on ets, mirant de complir els deures del teu estat, d’enllestir bé la feina segons la teva professió o ofici, progressant, millorant a cada jornada. Sigues lleial, comprensiu amb els altres i exigent amb tu mateix. sigues mortificat i alegre. Aquest serà el teu apostolat. I, sense que en sàpigues motius, per la teva pobra misèria, els qui et volten vindran a tu, i amb una conversa natural, senzilla –a la sortida de la feina, en una reunió de família, a l'autobús, en un passeig, a qualsevol lloc– parlareu d’inquietuds que estan en l'ànima de tots, bé que de vegades no se’n vulguin adonar: les entendran més, quan comencin a cercar Déu de debò. (Amics de Déu, n. 273)

Per trobar feina

Perquè Déu, per mediació dela Verge Maria, m’ajudi a trobar una bona feina, en la qual pugui créixer professionalment i donar el millor de mi. I que m'ajudi a veure, en l'ambient professional, un camp obert a la realització de la missió apostòlica que Déu confia a tots els batejats, aprofitant les oportunitats que Ell em dóna per ajudar companys, amics, collaboradors, clients, etc., a descobrir les meravelles de la fe cristiana.

Per fer bona feina

Perquè Déu m'ajudi a veure, en l'ambient professional, un camp obert a la realització de la missió apostòlica que Déu confia a tots els batejats, aprofitant les oportunitats que Ell em dóna per ajudar companys, amics, collaboradors, clients, etc., a descobrir les meravelles de la fe cristiana.

Resar l'oració a sant Josepmaria Escrivà

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria