Symposium 'Spelen met Moeder Natuur?'

'Spelen met Moeder Natuur?' was de titel van het symposium in conferentieoord Zonnewende, georganiseerd op 26 september door de commissie Cure & Care, binnen stichting Soka, verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van de bio-ethiek.

Van het Opus Dei

Uitgangspunt van het symposium was de Instructie Dignitas Personae. Twee experts als het gaat om ethische en juridische aspecten bij ontwikkelingen rond de voortplanting aan het woord.

Mgr. dr. W.J. Eijk, lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, maakte een wandeling door de geschiedenis van de periode van het neo-malthusianisme tot aan het heden, waarin sprake is van een vergaande ontwikkeling van voortplantingstechnieken. Hij weersprak dat de Kerk op dit punt conservatief te noemen is, omdat zij juist open staat en geinteresseerd is in mensen die het leven respecteren, de eenheid in het huwelijk nastreven en beogen dat het kind vrucht is van de liefde van de ouders en niet het gevolg is van een technische handeling die de huwelijksdaad vervangt.

Met klem benadrukte mgr. Eijk de waardigheid van de menselijke persoon in alle fases van het leven, beginnende met de conceptie. Hij deed een oproep om hierover, zowel vanuit de rede als vanuit het geloof, na te denken. Zijn kennis en uitgebreide ervaring op het gebied van de bio-ethiek en moraaltheologie, zorgden voor heldere ideeën; zeer bruikbaar in gesprekken over dit onderwerp waarover in de samenleving hoge verwachtingen bestaan en tegelijk onrust en onzekerheid heerst.

Prof.mr.dr. M.A.J.M. Buijsen, hoogleraar filosofie en rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam sprak in de tweede conferentie over juridische aspecten van kunstmatige bevruchting. Hij legde aan de hand van de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg uit, hoe men tot de beslissing komt om een verzoek tot kunstmatige bevruchting wel of niet te honoreren.

De spreker toonde zonder te moraliseren aan, dat zonder het bestaan van wetgeving op dit terrein en bij het ontbreken van een algemeen normatief oordeel, de praktijk van de IVF vanuit juridisch oogpunt gezien onlogische en elkaar tegensprekende situaties schept. Uit de argumenten die de spreker aandroeg kon het publiek gemakkelijk zelf afleiden, dat de toenemende vraag naar kunstmatige bevruchtingstechnieken voor een groot deel veroorzaakt wordt door het uitstellen van kinderen krijgen en door de praktijk van abortus.

De organiserende stichting Soka (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien. Soka organiseert activiteiten die het accent leggen op geestelijke verrijking en kennisoverdracht. Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd. Meer informatie: www.soka.nl.