Stačí jen začít (1): Pracovat zdarma

První video v řadě „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým.“ Video bylo připraveno v Roce milosrdenství na přání papeže Františka: abychom my křesťané o Božím milosrdenství uvažovali a také ho do našich životů uváděli.

Osobní svědectví

V různých částech světa nabízí mnozí lidé bez nároku na odměnu mnoho hodin své profesionální práce těm, kdo za ni nejsou schopni zaplatit. Ve videu sledujeme dva aktéry, plastického chirurga z Brazílie a pracovníka ve veřejném sektoru z Německa.

*****

Po shlédnutí videa jsou níže k dispozici otázky a texty k zamyšlení, které napomohou s vhodným využitím videa na setkáních s přáteli, ve škole nebo ve farnosti.

Otázky k dialogu

 • Někteří z těch, kdo ve videu vystupují, mluví o obtížných situacích. Můžete je popsat?
 • Myslíte si, že se dají tyto obtíže překonat bez pomoci druhých lidí?
 • Jaká konkrétní pomoc druhým se ve videu prezentuje? Můžete ji dát do vztahu se skutky milosrdenství?
 • Jaké motivy mohou mít ti, kdo tuto pomoc poskytují a dělají to, co dělají?
 • Jaký vliv má tato pomoc na druhé?
 • Na co naráží doktor Luiz Mario, když říká: „Je to setkání Ježíše Krista s Ježíšem Kristem.“?
 • Co má Norbert na mysli, když vysvětluje, že při pomáhání druhým podává zároveň svědectví o víře?

Podněty

 • Nabízet podle možností odbornou službu těm, kdo za ni nemůžou zaplatit.
 • Sdílet své schopnosti a znalosti s těmi, kdo tyto schopnosti nemají.
 • Modlit se za ty, se kterými se setkáváme při naší profesionální práci.
 • Podporovat nemocné a potřebné; pomáhat jim, doprovázet je, modlit se za ně.

Meditovat při čtení Svatého Písma

 • Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. (Lk 10,33-34)
 • Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.
 • Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. (Mk 1,32-34)
 • Ale Petr řekl: „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského - vstaň a choď!“ (Sk 3,6)

Meditace s papežem Františkem

 • Konat dobro a nic za to nečekat. Tak to s námi dělal Otec a my musíme dělat to samé. Konej dobro a na nic se neohlížej. (audience z 10. září 2014)
 • Abychom napodobovali Krista před chudými a nemocnými, nesmíme se bát jim pohlédnout do očí a přiblížit se k nim s něhou a soucitem, dotýkat se jich a obejmout je. (Anděl Páně 15. února 2015)
 • Sloužit. Co to znamená? Sloužit znamená přijmout druhého člověka s pozorností; znamená to přiblížit se k potřebnému, podat mu ruku bez vypočítavosti, bázně, něžně a soucitně; právě tak, jak se Ježíš sklonil, aby mohl umýt nohy apoštolům. Sloužit znamená pracovat po boku těch nejpotřebnějších, navázat s nimi vztahy, které jsou především lidské a plné blízkosti a solidárnosti. (přednáška 10. září 2013)
 • Přicházím k tomu, kdo se nachází v obtížné situaci, a nebo se bojím, že se pošpiním? Jsem uzavřený do sebe, svých záležitostí, nebo vidím toho, kdo potřebuje pomoci? Sloužím jen sobě nebo umím sloužit i druhým, jako Kristus přišel sloužit, že za nás vydal svůj život? Dívám se do očí těch, kdo prosí o spravedlnost, nebo se raději otočím na druhou stranu? (přednáška 10. září 2013)

Meditace se svatým Josemaríou

 • Služba. Toto slovo slovo se mi velmi líbí! Sloužit svém Králi a skrze něho všem těm, kdo byli vykoupeni jeho krví. Kéž bychom, my křesťané, uměli sloužit! Svěřme Pánu své rozhodnutí, že se chceme naučit sloužit, protože jen službou budeme moci poznat a milovat Krista a hlásat ho ostatním lidem a podaří se nám, aby ho i oni milovali. (Jít s Kristem, č. 182)
 • Nepřecházej lhostejně kolem cizí bolesti. Ta osoba - příbuzný, přítel, kolega..., ten, koho neznáš, - je tvůj bratr. - Vzpomeň si na to, co vypráví evangelium a co jsi tolikrát četl s lítostí: dokonce ani ostatní příbuzní Ježíšovi nedůvěřovali. - Snaž se, aby se ta scéna neopakovala. (Brázda č. 251)
 • Dítě. Nemocný. - Necítíte nutkání psát tato slova s velkým písmenem? Protože pro zamilovanou duši jsou děti a nemocní on. (Cesta č. 419)