Stačí jen začít (6): Poděl se o své znalosti

Ve videu vidíme mladé lidi z Německa, jak pomáhají dětem s úkoly, ženy z Chile a USA, jak poskytují formaci těm, kdo to potřebují. Šestá řada s názvem „Stačí jen začít. Jak pomáhat druhým lidem.“ ukazuje, že, jak řekl papež František, „vyučování je překrásný úkol“. Nemusíme být géniem, abychom mohli vyučovat: každý máme znalosti, které můžeme sdílet s druhými lidmi.

Osobní svědectví

Následující odstavce mohou pomoci s používáním videa při vyučování náboženství, při setkání s přáteli, ve škole nebo ve farnosti.

Otázky k dialogu

- Myslíš si, jak vysvětluje Marina, že když máme určité znalosti, je přirozené je sdílet s ostatními? Proč?

- Jaké jsou důvody, že Anna-Lena a Clara pomáhají dětem s úkoly?

- Proč stojí za to se namáhat a přinášet oběti, když vzděláváme sebe nebo druhé?

- Může vzdělání přispět ke změně druhého člověka?

Akční plán

- Sdílet s druhými své znalosti (například jak nějaká věc funguje nebo jak se vyrábí apod.).

- Měj v úctě ty, kdo se věnují vzdělávání: rodiče v rodině, učitelé, misionáři, školitelé atd.

- Hledej způsoby, jak předávat víru a církevní nauku svým přátelům a známým, také prostřednictvím svého příkladu.

- Přemýšlej o tom, jak si plníš povinnosti svého stavu: jako otec nebo matka, syn nebo dcera, učitel, student, školitel apod.

- Jsi-li dospělý, věnuj čas lidem mladším a předávej jim, přitažlivě a vyváženě, znalosti nabyté zkušenostmi.

- Pokud jsi mladší, nabízej starším lidem možnost seznámit se s používáním nových technologií (elektronické přístroje, internet atd.).

Meditovat s Písmem svatým

- Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých cestách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. (Žalm 25,4-5)

- Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. (Daniel 12,3)

- Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší.

- Filip tedy přiběhl a slyšel, že čte proroka Izaiáše. Řekl mu: „A rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží.“ A požádal Filipa, aby nastoupil a sedl s ním. (Sk 8,30-31)

- Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. (Kol 3,16)

Meditovat s papežem Františkem

- Matouš nám praví, že Pán posílá apoštoly a říká jim: „učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (srov. Mt 28,20). „Učit zachovávat“ toho, kdo nezná, je jeden ze skutků milosrdenství. A štěpí se jako paprsek světla do dalších skutků, které podává 25. kapitola Matoušova evangelia a jsou převážně a takzvaně tělesné, a do všech evangelních přikázání a rad, jako odpuštění, bratrské napomenutí, potěšování zarmoucených a snášení protivenství...(Meditace, 2. června 2016)

- Vzdělávat znamená «extrahovat». Je to schopnost vyzískat ze svého srdce to nejlepší. Neznamená to jen učit nějaké technice nebo se učit pojmy, ale to, abychom byli lidštější k sobě a ke skutečnosti, jež nás obklopuje. (Promluva, 16. února 2016)

- Vzdělávání je velké povolání: protože svatý Josef učil Ježíše řemeslo tesaře, i vy jste povoláni pomáhat mladým generacím. (Promluva, 16. února 2016)

- Svět prochází krizí vzdělávání. Jen pomyslete na množství dětí, které v zemích, kde se válčí, nemůžou mít vzdělání. Tisíce a tisíce dětí. Pomyslete na tisíce a tisíce dětí vyřazených ze vzdělávacího procesu. Je to opravdová výzva. Je to výzva, které se musí čelit. A začít musíme my. Vzdělávat se mezi sebou. (Videokonference, 18. září 2015)

Meditovat se svatým Josemaríou

- Měl jsi velké štěstí, že jsi potkal opravdové učitele a skutečné přátele, kteří tě naučili opravdu všemu, co jsi chtěl vědět. Nepotřeboval jsi lstí, abys jim „ukradl“ jejich vědu, protože ti ukázali nejsnadnější cestu, přestože odhalit ji je stálo tvrdou práci a utrpení... Nyní je na tobě prokázat podobnou službu všem lidem, které máš okolo sebe. (Brázda, č. 733)

- Vychovatel: to nesporné úsilí, které vynakládáš na to, aby ses naučil a uplatňoval nejlepší vyučovací metody k předávání pozemského vědění svým žákům, vynakládej i na to, abys poznával a praktikoval křesťanskou askezi, která je jedinou cestou, abyste oni i ty byli lepšími. (Cesta č. 344)

- Rodiče vychovávají především svých chováním. Synové a dcery očekávají od svých rodičů podstatně víc, než jen rozšíření svých dosud omezených vědomostí nebo nějaké více méně dobré rady. Hledají u nich svědectví o hodnotě a smyslu života, a to v konkrétním životě a v různých okolnostech a situacích, které nastanou v průběhu dalších let. (Jít s Kristem, č. 28)

- Coepit facere et docere - Ježíš nejprve činil a potom učil. Ty i já musíme svědčit příkladem o tom, že nelze vést dvojí život. Nemůžeme přece učit o něčem, co sami nekonáme. Jinými slovy, musíme učit to, oč alespoň usilujeme. (Výheň, č. 694)

- Rodiče jsou jak v lidském, tak v nadpřirozeném životě hlavními vychovateli dětí a musí si uvědomit, že jsou za tento úkol zodpovědní. Vyžaduje to od nich pochopení, moudrost, schopnost milovat a také úsilí dávat dobrý příklad. (Jít s Kristem, č. 27)

  • R. Vera
  • Dígito Identidad