Vjernici prelature

Tko su članovi Opusa Dei?
Ljudi traže da se pridruže Opusu Dei jer za to prime poziv od Boga. Poziv u Opus Dei naglašava i određuje kršćanski poziv primljen na krštenju; upućuje na specifičan način težnje prema svetosti usred svijeta i sudjelovanje u zadaći Crkve: čini to prema duhu kojim je Bog nadahnuo svetog Josemariju.

Opus Dei

Tko su članovi Opusa Dei?

Ljudi traže da se pridruže Opusu Dei jer za to prime poziv od Boga. Poziv u Opus Dei naglašava i određuje kršćanski poziv primljen na krštenju; upućuje na specifičan način težnje prema svetosti usred svijeta i sudjelovanje u zadaći Crkve: čini to prema duhu kojim je Bog nadahnuo svetog Josemariju.

Većina vjernika Opusa Dei – sedamdeset posto – su supernumerariji i supernumerarije, uglavnom vjenčani. Ostali – numerariji, numerarije i pridruženi članovi – su muškarci i žene koji se predaju celibatu za dobrobit apostolata.

Svatko u skladu sa svojim vlastitim okolnostima

Ne postoje različite kategorije među članovima Opusa Dei. Samo je jedan poziv, jednak za sve vjernike Prelature. Kroz njega oni jesu i smatraju se jednakim članovima jedinstvenog Božjeg naroda. Međutim, postoje drugačiji načini življenja istog kršćanskog poziva prema različitim okolnostima svakog pojedinca: u braku ili ne, zdrav ili bolestan, itd.

“Vaš istinski veliki ideal,” kaže Papa Ivan Pavao II 1979., “koji od početaka prethodi teologiji laika koja će karakterizirati Crkvu za vrijeme i nakon Koncila. Ovo je poruka i duh Opusa Dei: živjeti u jedinstvu s Bogom usred svijeta, u svakoj situaciji, pomoću božanske milosti, pokušavajući biti bolji čovjek i načiniti Krista prepoznatljivim u svojem životu.”

Pristupanje Prelaturi Opusa Dei ne mijenja položaj osobe u društvu ili Crkvi. Osoba i dalje ima jednaka prava i dužnosti. “Laici koji su dio Prelature ne mijenjaju svoj teološki ni kanonski status. Njihov je identitet i dalje onaj običnih vjernika laika te se tako i ponašaju u svemu što rade.”

Svećenici Opusa Dei

Svećenici Opusa Dei zaređuju se iz redova vjernika laika Prelature: numerariji i pridruženi koji su slobodno na raspolaganju za biti svećenici, koji godinama pripadaju Prelaturi i koji su završili potrebne studije za svećenstvo, bivaju pozvani od Prelata da prime Sveti Red. Njihova glavna svećenička zadaća je biti na usluzi vjernicima Prelature i apostolskim aktivnostima koje oni organiziraju.

Koje obveze preuzimaju članovi Opusa Dei?

Prelatura preuzima zadaću davanja svakoj osobi koja se priključi Djelu neprestanu formaciju u katoličkoj vjeri i u duhu Opusa Dei, jednako kao i potrebnu pastoralnu brigu od svećenike Prelature. Vjernici Prelature predaju se postizanju svetosti i apostolatu prema duhu Opusa Dei. To prije svega uključuje rast u duhovnom životu putem molitve, žrtve i primanja sakramenata; molitvu, ispitivanje savijesti, duhovno štivo te neprestano obraćanje Blaženoj Djevici Mariji i Anđelima Čuvarima. Teže poistovjećivanju s Kristom kroz duh pokore, prikazivanjem žrtvi i mrtvljenja pogotovo onih koja omogućavaju vjerno ispunjavanje dužnosti i koja čine ugodnim život ljudima oko njih, skupa sa zaboravljanjem na sebe, postom i davanjem milostinje.

Kroz formaciju koju daje Prelatura njezini vjernici primaju neprestano obrazovanje o Crkvenim učenjima i duhu Opusa Dei. To ih osposobljava za sudjelovanje u zadaći evangelizacije koju Crkva očekuje od Prelature.

Što Opus Dei nudi?

Prelatura svojim vjernicima pruža neprestanu vjersku i duhovnu formaciju kroz posebne aktivnosti koje su isplanirane tako da se uklope uz njihov posao te obiteljske i društvene obveze. Različita sredstva formacije koje nudi Prelatura omogućavaju njezinim članovima steći duboku, čvrstu pobožnost, kao djeca Božja, što ih vodi prema poistovjećivanju s Kristom; cjelovito znanje o katoličkoj vjeri i moralu; i rastuću bliskost s duhom Opusa Dei.

Budući da joj je zadaća prvenstveno duhovna, Prelatura se ne upliće u vremenita pitanja svojih vjernika. Svaki se pojedinac ponaša s punom osobnom slobodom i odgovornosti, Opus Dei ne drži odluke svojih članova za svoje vlastite odluke. Statut kaže da, u pitanjima što se tiču njihove profesionalne, društvene i političke aktivnosti, svaki vjernik Prelature ima, unutar granica katoličke doktrine, vjere i morala, jednaku potpunu slobodu kao i svi katolički građani. Autoriteti Prelature moraju potpuno izbjegavati čak i davanje savjeta o tim stvarima.

Daljna informacija

Prelaturu Opus Dei čini oko 87,000 ljudi, uključujući oko 1,900 svećenika. Približno je polovica žena i polovica muškaraca.