St. Josemaria Prayercard - Luhya

St. Josemaria Prayercard - Luhya

Ee Nasaye, okhuburira khu owetsimbabasi omushisira
Maria, wahana tsinema tsilabalikha ta khu Omusumbawo
omutakatifu Josemaria, nomulobola okhuba eshibanulwa
shielifuchirira likhongo muno okhuchachia Opus Dei, injira
eyobutakatifu mumilimo chia bulinyanga nende obukholi
bwa bulilwosi bwomkristo. Khoonya mbu siesi ndieche
okhukalukhasia efise nende efikhole efio bulamu bwanje
fibe efise efiokhukhuheera ewe nende okhukhalabanira
Ikelesia, Papa waRoma nende emioyo chiosi khulwo
busangali nende obwitutuyi nemulikha tsinjira tsiomushalo
khulwe lifuchirira nende obuheeri. Khulwe tsisaala
etsiomutakatifu Josemaria unyoolere eshiesaba shino …
(hano saba eshawenya). Amina.
Sefwe ouli mwikulu, Mulembe Maria, Oluyali lwa Patri.

Download St. Josemaría Prayercard - Luhya