Katechismus podle Šifry mistra Leonarda

Kniha Šifra mistra Leonarda je pouhý román. Není zdrojem seriózních informací, ale vyvolává vážné otázky.

Tiskové zprávy

1.      Byl Ježíš Kristus skutečně ženatý?

Ano. Ježíš byl ženatý s Církví. V Novém zákoně Ježíš často hovoří o Církvi jako nevěstě a sv. Pavel nám říká: „Proto opustí člověk otce i matku a připojí se ke své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk. Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.“ (Ef. 5, 31-32). Ve skutečnosti křesťanské povolání není nic menšího než pozvání k věčné „svatební hostině“ (Zj. 19,9) Krista a jeho nevěsty – Církve.

2.      Skutečně vytvořila Církev Nový zákon?

Ano. Bez Církve bychom nevěděli, které z mnoha starých textů, které hovoří o Ježíšovi, byly inspirovány Bohem; neměli bychom Nový zákon. Ježíš Kristus přímo svěřil svou božskou autoritu ne souboru textů, které v jeho době ani neexistovaly, ale skupině mužů, dvanácti apoštolům a jejich nástupcům (biskupům), kteří učí jeho jménem a s jeho autoritou.

3.      Má skutečně sex být svatým?

Ano. Z tohoto důvodu je jedna ze sedmi svátostí nazvána svátost manželství. Křesťanské manželství a kněžství jsou svatá a posvěcující povolání dosažená pomocí speciálních svátostí. (svátost manželství a svátost kněžství). Všechny svátosti – jako na příklad křest nebo Eucharistie – jsou viditelná znamení ustanovená Kristem pro získání Boží milosti a ve skutečnosti v případě svátosti manželství jsou udělovateli svátosti ženich a nevěsta navzájem.

4.      Zanechal po sobě Ježíš skutečně potomky?

Ano. Ježíš je Bůh a dal všem, kteří v něj věří, sílu stát se Božími dětmi. Zkrátka my jsme jeho potomky: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme!“ (1 Jan 3,1-2). Takže zapomeňte na Merovejce. Jsme královský rodokmen Ježíše Krista: „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý’“ (1 Petr 2,9).

5.      Skutečně postrádá naše kultura postavu ženské svatosti?

Ano, v dnešním světě taková chybějící žena je. Její jméno je Marie a měla by být uctívána ne jako žena smrtelného muže, ale jako Matka Boží. Naštěstí ji není těžké objevit. Právě ona je nejznámější ženskou tváří v dějinách, nesčetněkrát zobrazovanou v uměleckých dílech. Nejlepší místo na světě, kde nalezneme dospělé muže a ženy modlící se na kolenou k ženě, snad recitujíc růženec k Blahoslavené Panně Marii, je katolická církev.

6.      Měli bychom se skutečně modlit k ostatkům Maří Magdalény?

Ano. Svatá Maří Magdaléna je uctívána v nespočetných kostelech, které jsou po ní pojmenovány, zvláště při mši v den jejího svátku (22. července). Ve skutečnosti již více než tisíc let křesťané konají poutě do baziliky sv. Maximina v jižní Francii, kde podle tradice byla sv. Maří Magdaléna pohřbena.

7.      Skutečně existuje Svatý grál?

Ano. Lidový příběh o „Svatém grálu“ je středověká legenda, ale opravdový Svatý grál najdeme na oltáři při každé mši svaté. To, co dělá kalich z poslední večeře tak svatým, byla krev Ježíše Krista, kterou obsahoval. A právě při mši svaté tato krev je znovu přítomna. To znamená, že každý kalich v každé mši svaté je opravdový „Svatý grál“.

8.      Nosilo ženské lůno skutečně krev Ježíše Krista, Syna Božího?

Ano. Lůno Blahoslavené Panny Marie obsahovalo ne pouze krev, ale také celé tělo Ježíše Krista, po dobu devíti měsíců. Z tohoto důvodu, když se křesťané modlí „Zdrávas Maria“, hovoří o plodu jejího lůna a chválí Marii jako tu nejúctyhodnější „archu“.

Autorem textu je otec John Wauck, profesor Pontifikální univerzity Svatého Kříže v Římě.

  • P. John Wauck