„Ekumenismus znamená i milovat, odpouštět a sloužit všem lidem.“

Raimo Goyarrola, generální vikář diecéze Finska, má zato, že stoleté výročí Panny Marie Fatimské bude zvláštním impulsem pro jednotu křesťanů: priorita pro papeže, která se buduje lidsky a ve vzájemném spojení kolem Svatého otce, prvního mezi všemi katolíky.

Osobní svědectví
Opus Dei - „Ekumenismus znamená i milovat, odpouštět a sloužit všem lidem.“ Kněz Raimo Goyarrola (vpravo) je generálním vikářem katolické diecéze Helsinek, jediné ve Finsku.

Oktáv za jednotu křesťanů v roce 2017 byl jiný. Tradice všech papežů modlit se za tuto věc osm dní před svátkem Obrácení svatého Pavla se ani letos v ničem nelišila. V květnu 2017 se slaví sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a katolíci, kteří spolupracují za jednotu křesťanů v zemích, kde většinu tvoří jiná křesťanská vyznání, věří, že to nebude jen tak nějaký den z kalendáře.

VYJÍT NA PERIFÉRII: Z EKUMENICKÉHO POHLEDU TO VIDÍM TAK, ŽE BYCHOM MĚLI POZNÁVAT A MILOVAT TY NEKATOLICKÉ KŘESŤANY, KTEŘÍ JSOU NEJVÍCE VZDÁLENI SRDCI CÍRKVE, KTERÁ SE NACHÁZÍ V ŘÍMĚ.

Raimo Goyarrola je generálním vikářem diecéze ve Finsku, ukázkové zemi v dialogu a pokroku ve věci jednoty křesťanských vyznání. V mrazivé oblevě neustává v práci na vzájemném sbližování v tomto vřelém severském větru, kde se krok za krokem budují mosty a vytváří opravdová jednota.

V květnu 2017 oslavíme sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, hlavní patronky jednoty křesťanů v historii lidstva.

Návštěvy papeže zemí, jejichž důležitost je pro sbližování bratrů zásadní, 100 let Fatimského zázraku a práce, modlitba a příklad tolika katolíků, pro které je jednota důvodem jejich života, jsou známkou toho, že Týden modliteb za jednotu křesťanů nebude jen další zbožností, ale osm dní plných zápalu a úsilí o jednotu.

Do jaké míry je jednota křesťanů pro papeže Františka jednou z nejdůležitějších věcí?

Jako následovník Petra, jednota křesťanů je jednou z priorit pro kteréhokoliv papeže. František nedávno potvrdil, že je to jeden z jeho hlavních zájmů a modlí se, aby to tak bylo i pro všechny pokřtěné.

TITULEK „LUTERÁNSKÁ CÍRKEV FINSKA AKCEPTUJE PETRŮV ÚŘAD“ NENÍ DALEKO OD REALITY. SNÍT ZNAMENÁ DÍVAT SE OČIMA KRISTA A ON SI JEDNOTU PŘEJE.

Od začátku svého úřadu papež František zdůrazňoval, abychom vyšli na periférii. Z ekumenického pohledu to vidím tak, že bychom měli poznávat a milovat ty nekatolické křesťany, kteří jsou nejvíce vzdáleni srdci církve, která se nachází v Římě. Komunity, které vznikly z luteránství a protestantské reformy, byly historicky hodně daleko. Nedávná cesta papeže na sever geografické a křesťanské periferie Evropy byla velmi významná.

Jak se vidí tato jednota ve Finsku, kde ekumenismus dělá velké pokroky?

Bude-li Bůh chtít, tento rok bude dokončena nová fáze oficiálního teologického dialogu mezi katolickou církví a církví evangelicko-luteránskou. Titulek „Luteránská církev Finska akceptuje Petrův úřad“ není daleko od reality. Snít znamená dívat se očima Krista a On si jednotu přeje. Jde o to nechat působit Ducha svatého. A zde ve Finsku vane velkou silou.

EKUMENISMUS TAKÉ ZNAMENÁ SNAŽIT SE MILOVAT KAŽDÉHO ČLOVĚKA, OMLOUVAT HO, SLOUŽIT VŠEM. JSOU TO ODSTŘEDIVÉ VLNY, KTERÉ JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ. V MÝCH RUKOU JE PRÁVĚ TENTO DOMÁCÍ EKUMENISMUS.

Jakou stopu zanechala v této zemi návštěva papeže?

Cesta papeže do Švédska zanechala nesmazatelnou stopu v celé severní Evropě včetně Finska. Kupodivu, František byl pozván luterány u příležitosti 50. výročí Světové luteránské federace a 500. výročí začátku luteránské reformy. V praxi byla skutečným důvodem ze strany luteránů potřeba, až fyzická, být s papežem.

Mons. Raimo Goyarrola a reverend Juhani Holma, pastor luteránské církve ve Finsku, při prezentaci knihy „Teplý vítr ze severu“ v měsíci březnu v Madridu. Foto: Álvaro García Fuentes

V médiích a mezi obyčejnými lidmi se mluvilo a mluví více o papeži než o reformě. Křesťané nekatolíci si uvědomují potřebu centra, světového výchozího bodu, jednoho společného pastýře. Nikdo nepochybuje o tom, že toto poslání ukazuje na papeže.

V zemích s nepřerušovanou katolickou tradicí může vypadat jednota křesťanů jako pěkná věc, ale dost vzdálená. Co radíte křesťanům pro to, aby se v tomto duchu zapojili, ať už žijí kdekoliv?

Ježíš se na poslední večeři modlil za jednotu svých učedníků, aby byli jedno a svět tak uvěřil. Žijeme ve světě, který opravdu milujeme. Kromě toho všichni jsme obklopeni naším maličkým světem: rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé. Ekumenismus také znamená snažit se milovat každého člověka, omlouvat ho, sloužit všem. Jsou to odstředivé vlny, které jsou vzájemně propojené. V mých rukou je právě tento domácí ekumenismus. Tam, kde jsem: spojovat a neoddělovat. A tak bude i celý svět více propojen, bude lepší.

V ZEMÍCH S KATOLICKOU VĚTŠINOU MŮŽE BÝT TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM EKUMENISMEM RESPEKT A OCENĚNÍ RŮZNÝCH CHARISMAT, SPIRITUALIT A POVOLÁNÍ, KTERÉ V KATOLICKÉ CÍRKVI EXISTUJÍ.

V zemích s katolickou většinou může být tím nejdůležitějším ekumenismem respekt a ocenění různých charismat, spiritualit a povolání, které v katolické církvi existují. Nesnížit se, jak opakuje papež František, ke kritice, závisti, podezřívání. Všichni jsme na stejné loďce a nyní jedni musí zvednout kotvy, další veslovat, další vytáhnout plachty a další být v podpalubí... Všichni dohromady. Tato jednota na Petrově loďce přitáhne různé záchranné čluny z jiných křesťanských konfesí, které se nalodí a budou plavit společně a bezpečně v tomto rozbouřeném světovém moři.

Před více než rokem vyšla knížka Teplý vítr ze severu, krátkou dobu po smrti jejího autora, José Miguela Cejase. Máte nějaký zajímavý příběh potom, co byla publikována?

Když jsem předal jeden výtisk respondentům zde ve Finsku, všichni byli dojatí z toho, že José Miguel zemřel po normálním pracovním dni, když vyučoval náboženství několik mladých lidí. Kéž by se dalo říci i o nás - zemřel, připraven na odchod. Nepochybně když vidíme v té samé knize svědectví křesťanů různých vyznání, že milují stejného Ježíše a že jeho milost v nich působí, naplňuje nás to nadějí. Tato milost je pojivo, které spojuje, je to voda, která osvěžuje, je to pokrm, který utěšuje. Lidé z této knihy nejsou superhrdinové z komiksů, jsou to normální lidé, kteří se rozhodli pro to, aby tento hřejivý vítr Boží milosti zasáhl co největší počet lidí. Kniha má otevřenou kapitolu s tvým jménem. Jen ji musíš naplnit. Je na dosah ruky.

Papež František s ruským pravoslavným patriarchou Cyrilem vyzvali v únoru na Kubě k obnovení jednoty křesťanů.

Letos se slaví sté výročí zjevení Panny Marie z Fatimy. Co v tomto kontextu jednoty křesťanů očekáváte od přímluvy Panny Marie?

Jen chci říci, že neexistuje náhoda, ale Prozřetelnost. V roce 1917 se Panna Maria zjevila ve Fatimě s poselstvím naděje a konverze. Zmínila Rusko. Téhož roku získalo Finsko nezávislost na Rusku. Slavíme sté výročí obou těchto událostí. Finská vlajka má bílý podklad a modrý kříž: barvy Panny Marie Fatimské. Panna Maria tento rok promluví. Snad prostřednictvím Finska. Kéž bychom jí uměli naslouchat. Jak? Modlitbou růžence.

PANNA MARIA TENTO ROK PROMLUVÍ. SNAD PROSTŘEDNICTVÍM FINSKA. KÉŽ BYCHOM JÍ UMĚLI NASLOUCHAT. JAK? MODLITBOU RŮŽENCE.

Modlitba růžence se šíří i mezi luterány. Jsem přesvědčen, že růženec je účinným nástrojem jednoty. Růženec je whatapps aplikace, kterou posíláme Panně Marii a od které dostáváme okamžitou odpověď. Růženec je hadice, která uhasí požáry nenávisti a zkropí neplodná srdce tak, že v církvi a ve světě rozkvete nové léto. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, opakoval svatý Josemaría.

RŮŽENEC JE HADICE, KTERÁ UHASÍ POŽÁRY NENÁVISTI A ZKROPÍ NEPLODNÁ SRDCE TAK, ŽE V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ROZKVETE NOVÉ LÉTO.

Co postrádá katolík v zemi, ve které jsou katolíci v naprosté menšině vůči těm, kdo žijí v zemích nekonfesních, ale s velkou katolickou většinou?

Počet věřících, ve své podstatě, není tak důležitý. To, na čem záleží, je intenzita světla a kvalita soli mého křesťanského života nezávisle na většinách nebo menšinách v určité společnosti. Vědět, že Bůh s námi počítá, aby svět uvěřil, nás má naplnit optimismem, nadějí a radostí. Bůh s tebou počítá. Jsi pro Něho a pro celý svět důležitý. Ve tvých rukou je být tímto světlem, s vírou a integritou tvého života.

VĚDĚT, ŽE BŮH S NÁMI POČÍTÁ, ABY SVĚT UVĚŘIL, NÁS MÁ NAPLNIT OPTIMISMEM, NADĚJÍ A RADOSTÍ.

A jestli mohu dodat jednu prosbu: nezvykněte si na to, že máte nablízku svatostánek. Zde je klíč ke všemu. Zde jich máme velmi málo a katolíci žízní po eucharistické přítomnosti. Jinde jich máte velmi mnoho: přicházejte k Němu s vděčností a zasévejte pokoj a radost, který my všichni potřebujeme.

Katolický kněz Raimo Goyarrola s luteránským pastorem Juhani Holma.

Modlit se za jednotu křesťanů může být obecně dost neurčité. Mohou nám pomoci tři konkrétní úmysly, za které se budeme v tomto modlitebním oktávu modlit?

Jednota křesťanů je známkou viditelnosti Těla Kristova, kterým je církev. Tělo Kristovo, které je mystické a také lidské, neboť Ježíš je člověk. Bránit Tělo Kristovo znamená bránit člověka. Proto být křesťanem je také být velmi lidským. V tomto antropologickém rámci bych prosil, aby všichni křesťané:

  • Stále bránili lidský život do svého počátku až do jeho konce. Musíme být služebníky a pečovatelé lidských osob, živých obrazů Boha. Konkrétně ve Finsku podporujeme rozvoj a šíření paliativní péče.
  • Ochraňujme rodinu a manželství jako přirozený základ. Budoucnost lidstva spočívá na stabilitě těchto pilířů. V březnu začne ve Finsku platit pochybný zákon o významu manželství. Myslíme si, že pravda a krása manželství se dají hájit rozumem a s úctou.
  • Prosme za společný katolicko-luteránský dokument, který má být ve Finsku publikován tento rok, aby to byl základní materiál pro všechny nekatolické křesťany světa, a aby jim pomohl k rozhodnému kroku vrátit se do společné a krásné Petrovy loďky, ve které se budou všichni těšit na cestě životem.