10 poselství papeže Benedikta XVI. z Brazílie

Na cestě po Brazílii pronesl papež Benedikt XVI. četná kázání. V dalším textu shrnujeme v 10 bodech některé praktické rady Svatého Otce.

Od papeže

1. PŘÁTELSTVÍ S KRISTEM

Vy mladí, už jste nalezli cestu k dobru? Řídíte se příkazy Pána? Objevili jste, že toto je opravdová a jediná cesta ke štěstí? Léta, které žijete, jsou léta, která připravují vaši budoucnost. „Zítřek“ závisí hlavně na tom, jak jste žili „dnešek“ vašeho mládí.

(Foto: Valter Campanato, Flickr)

Milovaní, před vašimi zraky máte život - přejeme mu, aby trval dlouho. Ale je to jediný a jedinečný život: ať vám neuteče, ať ho nepromarníte. Žijte s nadšením, radostně, ale především s odpovědností. Nesmíte své mládí prožít zbytečně. Nepokoušejte se mu uniknout. Žijte ho s plným nasazením, posvěcujte ho vznešenými ideály víry a lidské solidarity.

Ježíš je jediný, kdo je nám schopen dát odpověď, protože je jediný, kdo je zárukou věčného života. Proto je také jediný, kdo umí ukázat smysl tohoto pozemského života a dát jeho obsahu plnost. Povolání mladých lidí spočívá v tom, že jsou přáteli Krista, že jsou jeho apoštoly. Mladí se nebojí oběti, bojí se života, který nemá smysl. Jsou citliví na volání Krista, který je zve k následování.

2. PROHLUBOVAT SVOJI VÍRU A VYSVĚTLOVAT JI

Posílám vás na velkou misii - evangelizovat mladé lidi a mladé lidi, kteří se toulají po světě jako ovce bez pastýře. Buďte apoštoly mladých, pozvěte je, ať vás doprovázejí, ať s vámi sdílí tutéž zkušenost víry, naděje a lásky. Stýkejte se s Ježíšem, abyste poznali, že jste skutečně milováni, že vás přijímá a že se můžete zároveň plně realizovat. Ať také oni i ony poznají bezpečné cesty Božích příkazů, které je dovedou až k Bohu.

Když se budete snažit žít život inspirovaný univerzálními a morálními hodnotami, se zaměřením na lidskou a duchovní formaci, která má neporovnatelnou důležitost, stanete se protagonisty nové společnosti. Muži nebo ženy, kteří nejsou připraveni na aktuální výzvy současnosti a neumí je aplikovat na křesťanský život prostředí, v němž žijí, se stanou snadnou kořistí útočného materialismu a laicismu, jenž je stále aktivnější ve všech úrovních života.

3. POMÁHAT CHUDÝM

Pokud jsou ale ti, se kterými se setkáte, opravdu chudými, musíte jim pomoci, jak to dělaly prvotní křesťanské komunity. Praktikovaly solidaritu, aby se chudí cítili opravdu milováni. Chudý lid v městských periferiích nebo na venkově musí pocítit blízkost církve, která jim má pomáhat v těch nejnaléhavějších potřebách, bránit jejich práva a podporovat společnost založenou na spravedlnosti a míru.

Chudí jsou v evangeliu privilegovanou skupinou. Biskup, který je obrazem dobrého pastýře, musí při předávání nadpřirozeného balzámu víry dávat zvláštní pozor na „materiální chléb.“ Jak říká encyklika „Bůh je láska,“ „církev nesmí opomíjet službu lásky a podobně nesmí zapomínat na svátosti a Boží slovo.“

4. SNOUBENCI A MANŽELÉ: PĚSTUJTE LÁSKU VĚRNOU A PLODNOU

Svět potřebuje lidi, kteří žijí čistě, mají nezkažené duše a uvažují prostě a nechtějí být předmětem požitkářství. Je třeba říci ne těm prostředkům společenské komunikace, které zesměšňují svatost manželství a panictví před svatbou. Nebude opravdové štěstí v rodinách, pokud zároveň nebude mezi manželi věrnost. Manželství je instituce přirozeného práva, kterou Kristus povýšil na důstojnost svátosti. Je to velký dar, který Bůh dal lidstvu. Mějte k němu úctu, respektujte ho. Zároveň vás Bůh volá, abyste se respektovali v době zamilovanosti, při zasnoubení. Manželský život, který je Božím rozhodnutím určen manželům, je zdrojem štěstí a pokoje, ale pouze tehdy, když se čistota stane v manželství i mimo manželství oporou pro budoucnost. Opravdová láska „bude hledat stále více štěstí toho druhého, bude se o něho zajímat, odevzdá se mu a bude mu vším.“ Bude proto stále věrnější, nerozlučitelná a plodná.

5. ČESTNOST V PROFESIONÁLNÍCH VZTAZÍCH

Papež také očekává, že mladí lidé se budou snažit posvěcovat svoji práci, budou ji vykonávat technicky na úrovni, s pracovním nasazením. Přispívají tak ke všeobecnému pokroku a osvěcují světlem Božího slova všechny lidské činnosti. Papež také očekává, že dovedou být vůdčími osobami ve společnosti, která bude spravedlivější a bude v ní více bratrské lásky. Že si budou plnit své povinnosti vůči státu, respektovat jeho zákony a nepropadnou nenávisti a násilí. Budou příkladem křesťanského chování a budou čestnými lidmi v profesionálním a společenském prostředí.

6. RODINA: KAŽDÝ VE SLUŽBĚ BLIŽNÍM

Rodina vytváří nenahraditelné prostředí pro jedince a pro výchovu dětí. Matky, které se chtějí plně věnovat výchově svých dětí a pracovat v rodině, musí mít pro to vyhovující podmínky, a proto mají nárok očekávat od státu podporu. Ve skutečnosti je úloha matky pro budoucnost společnosti nepostradatelná. Otec má na druhé straně povinnost být opravdu otcem - otcem, který zodpovědně vykonává své povinnosti a spolupracuje na výchově svých dětí. Aby se děti mohly všestranně rozvíjet, musí jim být rodiče oporou. Rodiče se o ně mají starat a být jim společníky až do doby jejich dospělosti.

(Foto: Omar junior, Flickr)

7. ÚČASTNIT SE S RODINOU NEDĚLNÍ MŠE

Musíme pobízet křesťany, aby se aktivně účastnili nedělní mše, a je-li to možné, nejraději s celou rodinou. Účast rodičů se svými dětmi na nedělní eucharistické slavnosti je účinným způsobem jak předávat víru a vytváří úzké spojení mezi jejími členy. Neděle byla vždy v dějinách církve mimořádnou příležitostí setkat se ve společenstvích se vzkříšeným Pánem. Je nutné, aby křesťané nabyli zkušenosti, že nejsou následovníky nějakého člověka z minulosti, ale živého Krista, který je dnes i nyní přítomen v jejich životě. On je Život, který kráčí spolu s námi, a odkrývá nám smysl událostí, smysl bolesti, smrti a radosti. Vstupuje do našich domovů, zůstává zde a živí nás chlebem, který dává život. Slavení eucharistie v neděli proto musí být středem křesťanského života. Každá neděle a každá eucharistie je osobní setkání s Kristem. Srdce hoří, když slyší Boží slovo, protože je to On, kdo ho vysvětluje a hlásá. Když se chléb v eucharistii rozdává, přijímá se právě On. Eucharistie je nepostradatelným pokrmem pro život Kristova apoštola a misionáře.

8. NALÉZAT POKOJ A ROZDÁVAT HO: ZPOVĚĎ

Křesťané se musí snažit přijímat a uctívat Nejsvětější svátost se zbožností a oddaností. Přicházet k Pánu s vírou a pokaždé, když je to nutné, jít ke svátosti smíření, aby očistili svou duši od těžkých hříchů. Když budeme v dokonalém společenství s naším Pánem při přijímání, usmířeni s ním i s našimi bližními, staneme se nositeli pokoje, který svět nemůže dát. Mohou vůbec muži a ženy tohoto světa nalézt mír, když nechápou, že se musí nejprve usmířit s Bohem, s bližními a se sebou samými?

9. ČÍST EVANGELIUM, SLOVO BOŽÍ

Jak opravdově poznat Krista, abychom ho mohli následovat a žít s ním, abychom v něm nalezli život a předávali tento život ostatním, společnosti a světu? Především se nám dává Kristus poznat prostřednictvím Božího slova, v jeho osobě, životě a doktríně. Je třeba vzdělávat lidi čtením a meditací Božího slova: ať se vám stane každodenní potravou a ať z vlastní zkušenosti poznáte, že Ježíšova slova jsou duch a život. A naopak, jak chcete šířit poselství, jehož obsah a duch důkladně neznáte? Musíme stavět náš misijní závazek a celý život na skále Božího slova.

10. PŘIJÍMAT KATECHEZI, ABYCHOM POZNALI KRISTA

Výborným prostředkem, jak uvést Boží lid do tajemství Krista, je katecheze. V ní se předává jednoduchou a podstatnou formou Kristovo poselství. Bude proto vhodné, aby se zintenzívnila katecheze a vzdělávání ve víře jak dětí, tak mladých i dospělých. Hluboké rozjímání nad vírou je světlem na cestě životem a posilou pro Kristovy svědky. Katechismus katolické církve a jeho zkrácená verze Kompendium katechismu katolické církve jsou pro to vhodnými pomocníky.

Spoléhám se na vás a na vaše modlitby!