Gửi cho bạn bè

Công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nhà hóa học Guadalupe Ortiz de Landázuri

https://opusdei.org/vi-vn/article/cong-nhan-phep-la-nho-loi-chuyen-cau-cua-nha-hoa-hoc-guadalupe-ortiz-de-landazuri/

THÔNG TIN CỦA BẠN

Privacy policy and cookies