9 pytań o Rok Wiary

11 października rozpoczyna się Rok Wiary, ogłoszony przez Benedykta XVI.

Opus Dei

1. Czym jest Rok Wiary?

Jest „zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Porta Fidei, 6).

2. Kiedy trwa?

Zaczyna się 11 października 2012 i kończy 24 listopada 2013.

3. Skąd te daty?

11 października zbiegają się 2 rocznice: 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznica promulgowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zakończenie, 24 listopada, to Uroczystość Chrystusa Króla.

4. Dlaczego Papież zwołał ten Rok?

„Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi". Dlatego Papież zachęca do „autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata". Głównym celem tego okresu jest, aby każdy chrześcijanin mógł „na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary".

5. Jakie środki dał Ojciec Święty?

Jak przekazał w Motu Proprio "Porta Fidei": Zintensyfikować celebrację wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii; odkryć na nowo prawdy wiary, wyjaśnione szczególnie w Katechizmie.

6. Gdzie będzie miał miejsce Rok Wiary?

Jak powiedział Benedykt XVI, jego zasięg jest powszechny. "Będziemy mieli sposobność wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe wspólnoty kościelne będą mogły w tym Roku złożyć publiczne wyznanie Credo".

7. Gdzie znaleźć bardziej precyzyjne wskazówki?

W nocie opublikowanej przez Kongregację Nauki Wiary. Proponuje się tam np.:

- Zachęcanie do pielgrzymek wiernych do Rzymu;

- Organizowanie pielgrzymek i zgromadzeń w głównych Sanktuariach.

- Organizowanie sympozjów, kongresów i spotkań, które ułatwią zapoznanie się z nauczaniem Kościoła katolickiego i pozwolą na otwarty dialog między rozumem a wiarą.

- Czytanie na nowo dokumentów Soboru Watykańskiego II.

- Przyjęcie ze szczególną uwagą homilii, katechez, przemówień i innych słów Ojca Świętego.

- Promocja programów telewizyjnych, audycji radiowych, filmów i publikacji, dostępnych dla szerokiej publiczności, dotyczących tematów wiary.

- Przybliżenie wiernym życia lokalnych świętych, prawdziwych świadków wiary.

- Lepsze poznanie dzieł sztuki sakralnej.

- Przygotowanie i rozprowadzanie materiałów o charakterze apologetycznym, pomagających wiernym odpowiedzieć na ich wątpliwości dotyczące wiary.

- Organizowanie wydarzeń katechetycznych dla młodych, które będą ukazywać piękno wiary.

- Zbliżanie z większą wiarą i częstotliwością do Sakramentu Pojednania i Pokuty

- Używanie w szkołach Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

- Organizowanie grup czytających wspólnie Katechizm oraz promujących jego sprzedaż.

8. Jakie dokumenty mogę teraz przeczytać?Motu proprio Benedykta XVI "Porta Fidei";

Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok WiaryKatechizm Kościoła KatolickiegoPodstawy naszej wiary. Tematy 1-40

9. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?www.annusfidei.va