35 idei, które przekazał Papież w Sydney

“Prorokami nowej epoki” nazwał Benedykt XVI młodych w Australii. Przekazujemy skrót jego przemówień ze Światowych Dni Młodzieży 2008.

Opus Dei

1. “Jako źródło naszego nowego życia w Chrystusie Duch Święty jest także w najprawdziwszy sposób duszą Kościoła , miłością, która łączy nas z Panem  i łączy nas wzajemnie, jest światłem, które otwiera nam oczy, byśmy wszędzie wokół siebie dostrzegali cuda łaski Bożej.”. M

2. “ Musimy pozwolić jej przebić się przez twardą skorupę naszej obojętności, duchowego znużenia, ślepego ulegania duchowi naszych czasów. Dopiero wtedy pozwolimy jej  rozbudzić naszą wyobraźnię i kształtować nasze najgłębsze pragnienia. Dlatego tak ważna jest modlitwa ― i ta codzienna, osobista, odmawiana w ciszy serca i przed Najświętszym Sakramentem, i ta liturgiczna, odmawiana w sercu Kościoła". M

3. “Drodzy młodzi, co pozostawicie przyszłemu pokoleniu? Czy budujecie swoje życie na solidnych fundamentach , czy budujecie coś, co będzie trwać? Czy żyjecie w taki sposób, by tworzyć przestrzeń dla Ducha Świętego w świecie, który chce zapomnieć o Bogu lub wręcz odrzuca Go w imię błędnie pojmowanej wolności? Jak korzystacie z otrzymanych darów, z owej "mocy", którą Duch Święty jest gotowy i dziś was napełniać?”. M

4. “Nowe pokolenie chrześcijan, umacniane przez Ducha Świętego i czerpiące z bogatej perspektywy wiary, winno uczestniczyć w budowaniu świata, w którym życie – dar Boży – nie będzie odrzucane, nie będzie budziło lęku, postrzegane jako zagrożenie i  niszczone, lecz przyjmowane, szanowane i pielęgnowane. Będzie to nowa epoka, w której miłość nie będzie chciwa i egoistyczna, lecz czysta, wierna i prawdziwie wolna, otwarta na innych, szanująca ich godność, dbała o ich dobro, promieniująca radością i pięknem. Nowa epoka, w której nadzieja uwolni nas od płytkości , apatii i koncentracji na sobie, które przytępiają nasze dusze i zatruwają relacje między ludźmi". M

5. “ Drodzy młodzi przyjaciele, Pan Jezus prosi was, abyście byli prorokami tej nowej epoki , posłańcami Jego miłości, przyciągającymi ludzi do Ojca i budującymi przyszłość nadziei dla całej ludzkości”. M

6. “Świat potrzebuje tej odnowy! W tak wielu naszych społeczeństwach wraz z dobrobytem materialnym powiększa się duchowa pustynia ― wewnętrzna pustka, nieokreślony lęk, cicha rozpacz. Ilu współczesnych ludzi wybudowało sobie popękane i puste cysterny (por. Jr 2, 13),   rozpaczliwie szukając sensu ― tego ostatecznego, który może dać tylko miłość? Kościół też potrzebuje tej odnowy! Potrzebuje waszej wiary, waszego idealizmu i waszej wielkoduszności , aby mocą Ducha utrzymywać się w ciągłej młodości”. M

7. " Nie bójcie się powiedzieć "tak" Jezusowi , odnaleźć radość w pełnieniu Jego woli, oddając się całkowicie dążeniu do świętości i wykorzystując wszystkie talenty w służbie drugich!". M

8. “ Więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu. Nie miejcie wątpliwości o prawdziwości obietnic naszego Pana, według których, jeśli ofiarujemy Mu naszą pomysłowość, nasze talenty, naszą osobę, otrzymamy wszystko z nawiązką". M

9. “ Harmonijne relacje między religią i życiem publicznym są szczególnie ważne w czasach, kiedy niektórzy zaczynają uważać religię raczej za przyczynę podziałów niż siłę jednoczącą. W świecie zagrożonym przez złowrogie i wielorakie formy przemocy  połączone głosy ludzi wierzących są dla narodów i społeczności zachętą do rozwiązywania konfliktów na drodze pokojowej i z poszanowaniem godności ludzkiej”. SM

10. “Naturalny zmysł religijny otwiera mężczyzn i kobiety na Boga i prowadzi ich do poznania, że samorealizacja nie polega na egoistycznym zaspokajaniu przelotnych pragnień. W tym względzie religie mają szczególną rolę do odegrania, ponieważ mówią ludziom, że prawdziwa służba wymaga poświęcenia i samodyscypliny , w których z kolei trzeba się zaprawiać poprzez wyrzeczenia, wstrzemięźliwość i korzystanie z umiarem z dóbr tego świata”. SM

11. “Religia, przypominając nam  ludzkie ograniczenia i słabość, nakazuje również, byśmy nie pokładali ostatecznej nadziei w przemijającym świecie ”. SM

12. “Prawdziwe źródło wolności odnajdujemy w osobie Jezusa z Nazaretu. Chrześcijanie wierzą, że to właśnie On w pełni objawia zdolność człowieka do cnoty i dobroci , i że On wyzwala nas z grzechu i ciemności”. SM

13. “Jednakże czasem ludzie oddają cześć „innym bogom”, nie zdając sobie z tego sprawy. Fałszywych „bogów” , niezależnie od imienia, kształtu czy formy, jakie im nadamy, kojarzyć należy prawie zawsze z oddawaniem czci trzem rzeczom: dobrom materialnym, zaborczej miłości i władzy". SM

14. “ Dobra materialne , same w sobie, są dobre. Nie przeżylibyśmy długo bez pieniędzy, ubrania i dachu nad głową.  Musimy jeść, by utrzymać się przy życiu. Jeśli jednak jesteśmy zachłanni, jeśli odmawiamy dzielenia się tym, co posiadamy z głodnymi i ubogimi, wówczas czynimy z naszych dóbr fałszywego boga. Jak wiele głosów w naszym zmaterializowanym społeczeństwie mówi nam, że szczęście można osiągnąć poprzez nabycie jak największej ilości dóbr materialnych i przedmiotów zbytku! Oznacza to jednak czynienie z dóbr materialnych fałszywego boga. Zamiast dawać życie, niosą one śmierć”. WT

15. “Prawdziwa miłość jest oczywiście czymś dobrym. Kiedy kochamy, stajemy się w pełni ludźmi . Ale jakże łatwo jest uczynić z miłości fałszywego boga! Sądząc, że kochają, ludzie często są w rzeczywistości  zaborczy i manipulują drugą osobą. Czasem traktują innych bardziej jak przedmioty służące do zaspokojenia własnych potrzeb, niż jak osoby, które należy kochać i otaczać opieką. Jakże łatwo można dać się zwieść tak wielu głosom w naszym społeczeństwie, które opowiadają się za permisywnym podejściem do płciowości, nie przywiązując wagi do skromności, szacunku do samych siebie lub do wartości moralnych, które decydują o jakości relacji międzyludzkich!”. WT

16. “ W Ewangeliach właśnie ci, którzy zeszli na złą drogę, byli szczególnie umiłowani przez Jezusa , bo kiedy już uznali swój błąd, byli najbardziej otwarci na Jego uzdrawiające przesłanie. To właśnie ci, którzy skłonni byli odbudować swoje życie, byli najbardziej gotowi słuchać Jezusa i zostać Jego uczniami. Możecie pójść w ich ślady, wy także możecie w szczególny sposób zbliżyć się do Jezusa, właśnie dlatego, że zdecydowaliście się do Niego wrócić". WT

17. “My także możemy mieć pokusę, by życie religijne sprowadzić do sfery uczuć , osłabiając w ten sposób jego zdolność budowania zgodnej wizji świata i prowadzenia głębokiego dialogu z wieloma innymi światopoglądami, rywalizującymi o umysły i serca ludzi żyjących w naszych czasach”. KSM

18. “Pozwólcie więc, by modlitwa i medytacja nad słowem Bożym stały się światłem, które was oświeca, oczyszcza i prowadzi wasze kroki na drodze, którą wyznaczył wam Pan. Niech więc codzienna  Eucharystia będzie centrum waszego życia ”. KSM

19. “Bezżenność ze względu na królestwo oznacza życie całkowicie poświęcone miłości – miłość ta umożliwia wam pełne oddanie się na służbę Bogu i służenie w pełni braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie”. KSM

20. “Współczesne społeczeństwo ulega stopniowemu rozbiciu spowodowanemu  sposobem myślenia, który ze swej  istoty jest krótkowzroczny, bowiem pomija cały horyzont prawdy − prawdy o Bogu i o nas samych. Relatywizm ze swej natury nie potrafi dostrzec pełnego obrazu . Nie uznaje tych właśnie zasad,  które pozwalają nam żyć i wzrastać w jedności, ładzie i harmonii”. CZ

21. “Duch Święty! Dopełnianie dzieła Chrystusa − to Jego rola. Ubogaceni darami Ducha Świętego, będziecie mieć siłę, by wychodząc poza cząstkowe wizje, poza pustą utopię, niestałość, konsekwentnie i z przekonaniem dawać chrześcijańskie świadectwo !". CZ

22. " Miłość ma pewną szczególną cechę − ma trwać, takie jest jej zadanie czy cel . Miłość jest trwała ze swej natury. Duch Święty daje miłość światu − miłość rozwiewającą niepewność, miłość pokonującą lęk przed zdradą, miłość niosącą w sobie wieczność, prawdziwą miłość, która wprowadza nas w trwałą jedność!“. CZ

23. "Duch Święty to Bóg, który odwiecznie się daje , niczym wiecznie tryskające źródło. W świetle tego nieustającego daru, dostrzegamy granice wszystkiego, co nietrwałe, widzimy szaleństwo mentalności konsumpcyjnej. W szczególności zaczynamy rozumieć, dlaczego pogoń za tym, co nowe, pozostawia w nas niedosyt i pragnienie czegoś więcej. Czyż nie szukamy daru wiecznego? Źródła, które nigdy się nie wyczerpie?" CZ

24. “Kochani młodzi: Duch Święty jest sprawcą wspaniałej jedności ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Wierny swej naturze dawcy i zarazem daru działa On teraz poprzez was. Zainspirowani intuicjami św. Augustyna, starajcie się o to, by miarą dla was była jednocząca miłość , waszym wyzwaniem − trwała miłość , waszą misją − miłość dająca siebie ”. CZ

25. “Jesteście wezwani, by korzystać  z darów Ducha w lepszych i gorszych chwilach codziennego życia. Starajcie się wzmacniać waszą wiarę modlitwą i żywić ją sakramentami ". CZ

26. “ Naprawdę żyć znaczy poddać się przemianie wewnętrznej, być otwartym na moc Bożej miłości. Przyjmując moc Ducha Świętego, wy także możecie przemienić wasze rodziny, wspólnoty, narody . Uwolnijcie te dary! Niech mądrość, rozum, odwaga, bojaźń Boża  i szacunek będą znakiem waszej wielkości!”. CZ

27. “Niech przez działanie Ducha Świętego młodzi otrzymają męstwo, aby zostać świętym . Tego oczekuje świat, ponad wszystko inne". P

28. “Jest też coś złowieszczego w tym, że wolność i tolerancja tak często oddzielane są od prawdy . Przyczyniają się do tego szeroko rozpowszechnione dzisiaj poglądy, że nie ma prawdy absolutnej, która by kierowała naszym życiem. Relatywizm, poprzez bezkrytyczne nadawanie wartości zgoła wszystkiemu, sprawił, że „doświadczenie” ważniejsze jest od wszystkiego”. P

29. “Życiem nie rządzi los, nie jest ono czymś przypadkowym. Bóg pragnął waszego życia, On je pobłogosławił i wyznaczył mu cel! Życie nie jest jedynie serią następujących po sobie wydarzeń i doświadczeń, nawet jeśli się okazuje, że wiele z nich jest przydatnych. Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. Taki właśnie cel przyświeca dokonywanym przez nas wyborom; to dla niego korzystamy z naszej wolności i w tym – w prawdzie, dobru i pięknie – znajdujemy szczęście i radości”. P

30. “Nie pozwólcie się zwieść tym, którzy widzą w was tylko konsumentów na rynku niezróżnicowanych możliwości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowość uchodzi za piękno, a subiektywne doświadczenie zastępuje prawdę”. P

31. “ Chrystus daje więcej. Chrystus daje wszystko. Tylko On, który jest prawdą, może być Drogą i Życiem”. A.

32.  “Nasz świat jest zmęczony chciwością, wyzyskiem i podziałami, znużony fałszywymi bożkami, niepełnymi odpowiedziami i zwodniczymi obietnicami. Nasze serca i umysły pragną takiego życia, w którym panuje miłość, gdzie ludzie dzielą się otrzymanymi darami i budują jedność, gdzie w  prawdzie odnajduje się sens wolności, a  tożsamość w pełnej szacunku wspólnocie. Oto dzieło Ducha Świętego! ”. M

33. “Maryję czekało wiele trudnych prób będących konsekwencją wypowiedzenia Bogu „tak”. Szymon wypowiedział proroctwo, że miecz boleści przeszyje Jej serce. Kiedy Jezus miał dwanaście lat, przeżyła najgorszy koszmar wszystkich rodziców. Jej Syn zaginął na trzy dni. Po zakończeniu publicznej działalności Jezusa przeżyła udrękę, jaką było patrzenie na Jego ukrzyżowanie i śmierć. W czasie tych prób, umocniona siłą Ducha, pozostała wierna danej obietnicy . I w sposób chwalebny została nagrodzona". M

34. “My także powinniśmy dochować wierności naszemu „tak”, którym odpowiedzieliśmy na Bożą propozycję przyjaźni . Wiemy, że On nigdy nas nie opuści. Wiemy, że zawsze będzie nas wspierał darami Ducha. Maryja przyjęła „oświadczyny” Boga w naszym imieniu. Zatem zwróćmy się do Niej i prośmy Ją, by nas prowadziła, kiedy będziemy usiłowali dochować wierności życiodajnemu związkowi, jaki Bóg ustanowił z każdym z nas". M

35. “Drodzy przyjaciele, nadszedł czas, byśmy powiedzieli sobie „do widzenia”, lub raczej arrivederci ! Światowy Dzień Młodzieży w 2011 r. odbędzie się w Madrycie, w Hiszpanii. W oczekiwaniu na tę chwilę módlmy się za siebie wzajemnie i z radością nieśmy światu świadectwo o Chrystusie ”. M

SKRÓTY OZNACZAJĄCE ŹRÓDŁO:

P: POWITANIE PRZEZ MŁODZIEŻ, Barangaroo - Sydney, (Czwartek, 17 lipca 2008 r.)

SM: SPOTKANIE MIĘDZYRELIGIJNE, Piątek, 18 lipca 2008 r.

WT: SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ZE WSPÓLNOTY TERAPEUTYCZNEJ, Piątek, 18 lipca 2008 r.

KSM: MSZA W KATEDRZE SANTA MARIA, 18 lipca 2008 r.

CZ: CZUWANIE Z MŁODZIEŻĄ, Sobota, 19 lipca 2008 r.

M: MSZA ŚW. Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY, Niedziela, 20 lipca 2008 r.