Bescherming van minderjarigen

Hier vindt u de richtlijnen die de Prelaat voor de Prelatuur wereldwijd heeft vastgesteld. Daarnaast vindt u het protocol voor het onderzoek dat de regionaal vicaris van Nederland heeft vastgesteld en de contactgegevens van de coördinator voor de bescherming van minderjarigen.

Inhoud
Richtlijnen van de Prelaat
Protocol voor onderzoek in de regio Nederland
Contactgegevens coördinatoren

Richtlijnen van de Prelaat

De Prelaat van het Opus Dei heeft op 22 februari 2020 richtlijnen voor de hele prelatuur uitgevaardigd. De richtlijnen zijn de toepassing op het Opus Dei van de algemene normen die de Paus voor de hele Kerk heeft afgekondigd.

De procedures en maatregelen in deze richtlijnen zijn bedoeld om bij te dragen aan het tot stand brengen en in stand houden van een omgeving van eerbied voor en bewustwording van de rechten en behoeften van minderjarigen en kwetsbare personen en om het risico van uitbuiting, seksueel misbruik en mishandeling bij de activiteiten binnen het bereik van de Prelatuur uit te sluiten. De richtlijnen zijn gericht tot alle gelovigen van de Prelatuur en tot degenen die meewerken aan haar initiatieven van apostolaat en christelijke vorming.

Protocol voor onderzoek in de regio Nederland

De regionaal vicaris van het Opus Dei in Nederland stelde in 2015 een reeks normen vast voor het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Tevens benoemde hij een coördinator voor de bescherming van minderjarigen. Conform de nieuwe Richtlijnen van de Prelaat, en in overeenstemming met de huidige normen in zowel het kerkelijke als het Nederlandse recht, heeft de regionaal vicaris op 15 september 2020 een nieuw protocol vastgesteld voor het onderzoek naar klachten en andere berichten over misbruik van minderjarigen tijdens activiteiten van apostolaat en van christelijke vorming uitgevoerd door de prelatuur van het Opus Dei in Nederland.

De richtlijnen zijn van toepassing op priesters of diakens die in de Prelatuur zijn geïncarneerd, zowel bij klachten in de uitoefening van hun pastorale taken als daarbuiten.

De richtlijnen zijn ook van toepassing op lekengelovigen die meewerken aan de apostolische activiteiten van de Prelatuur.

Zoals elke burger, behoren lekengelovigen van de Prelatuur de wetten van hun land te respecteren en zijn zij verantwoordelijk voor de eigen gedragingen.

De Prelatuur biedt pastorale zorg aan instellingen die met minderjarigen werken alleen indien de instelling over omgangsnormen beschikt die een veilige omgeving voor minderjarigen nastreven.

Lekengelovigen – al dan niet deel uitmakend van het Opus Dei – die meewerken bij instellingen of projecten waar de Prelatuur de geestelijke zorg op zich neemt, zijn verplicht de normen van die instellingen in acht te nemen. De instelling past haar eigen normen toe.

Indien de klacht gericht is tegen een lekengelovige in een functie die hem/haar door de autoriteiten van de Prelatuur is toevertrouwd, dient de regionaal vicaris een onderzoek in te stellen en de maatregelen te nemen die hij passend acht. De onschuldpresumptie wordt geëerbiedigd.

Het protocol houdt rekening met de huidige Nederlandse wetgeving, die de autoriteiten van de Prelatuur in acht zullen nemen wanneer zij een klacht ontvangen.

De Nederlandse bisschoppenconferentie beschikt over een exemplaar van dit protocol.

Coördinatoren voor de bescherming van minderjarigen en contactgegevens

De coördinatoren voor de bescherming van minderjarigen in Nederland zijn Pieter en Rita Pouw-Bahlmann, getrouwd en ouders van vier volwassen kinderen. Zij zijn telefonisch bereikbaar: 035 694 63 50 en mobiel 06 420 10 442.