Prelato žinia Kalėdoms

Jėzus atneša taiką mūsų širdims ir mūsų namams, rašo Opus Dei prelatas Kalėdų sveikinimo laiške.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia Kalėdoms

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Per šv. Kalėdas, jau greitai, dar kartą išgirsime angelus skelbiančius „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,14). Kasmet šios giesmės aidas pripildo visą pasaulį, atgaivindamas mumyse džiugią viltį. Ypač todėl, kad taika priartėjo ir galime ją matyti Kūdikėlio veide: „Jis yra mūsų sutaikinimas“ (Ef 2,14), kaip kiek vėliau rašė šv. Paulius apmąstydamas Jėzaus Kristaus slėpinį.

Pasauliui labai reikia taikos. Kiekvienam iš mūsų, savo šeimose, darbuose, kasdienėse aplinkybėse reikia šio Kūdikėlio, kurį angelai skelbė kaip Išgelbėtoją (plg. Lk 2,11). Be Jo visos pastangos sutaikyti žmonių širdis yra nepakankamos. Todėl Bažnyčia nepaliauja kalbėjusi žmonėms apie Jėzų, kaip tai darė piemenys, pamatę Jį ėdžiose (plg. Lk 2,16-18). Mes taip pat norime Jį skelbti. Apaštalavime „turime kalbėti apie Kristų, ne apie save pačius“ (Kristus eina pro šalį, n. 163).

Kalėdų dienomis apmąstykime šiame Kūdikyje, kuris mums gimė, didįjį Dievo meilės slėpinį (plg. Iz 9,5). Kaip paprasta surasti ir vėl atrasti taiką, ramybę meldžiantis prieš Prakartėlę, leidžiant ėdžiose gulinčiam Jėzui save užvaldyti, būnant Marijos ir Juozapo kompanijoje! Apmąstant šį meilės slėpinį Viešpats suteiks mums naujų jėgų dalintis juo su kitais.

Su meilės kupinu palaiminimu,

jūsų Tėvas

Roma, 2018 m. gruodžio 16 d.