Pasauliečiai

Opus Dei nariu galima būti trimis skirtingais būdais. Nekalbama apie atskiras kategorijas, nes yra tik tas pats ir vienas pašaukimas į Opus Dei, vadinasi, visi vienodu mastu yra ir jaučiasi tos pačios Dievo Tautos dalies nariai. Paprasčiausiai kalbama apie skirtingus būdus gyventi šiuo krikščionišku pašaukimu priklausomai nuo kiekvieno asmeninės situacijos.

Supernumerarijai sudaro narių daugumą (šiuo metu apie 70 %). Dažniausiai tai būna ištekėjusios moterys arba vedę vyrai. Pirmutinė supernumerarijams skirta misija - pašventinti šeimos priedermes.

Asocijuotieji: tai celibato besilaikantys vyrai arba moterys, todėl jie gali skirti daugiau laiko nei supernumerarijai apaštalavimo uždaviniams. Kiekvienas gyvena su savo šeima (tėvais, giminaičiais ir pan.) arba ten, kur patogiausia dirbti pagal profesiją.

Numerarijai, vyrai ir moterys, irgi laikosi celibato, jie paprastai gyvena prelatūros centruose. Numerarijus gali skirti visą laiką apaštalavimo darbams ir kitų prelatūros tikinčiųjų formavimui. Kai kurios numerarijos rūpinasi namų ruoša prelatūros centrų būstinėse.

Norint priklausyti Opus Dei, reikia savo noru to paprašyti ir kad prelatūros valdžia priimtų prašymą.

a) įrašymas į Opus Dei vyksta keliais etapais (plg. Nuostatus, 17-25 str.):

• Visų pirma suinteresuotas asmuo parašo pareiškimą prašydamas, kad jį priimtų.

• Leidžiama jį priimti mažiausiai po šešių mėnesių (šis aktas vadinasi priėmimu).

• Mažiausiai po metų suinteresuotas asmuo gali būti laikinai inkorporuotas (įtrauktas į Opus Dei sudėtį), padavęs oficialų kontrakto pobūdžio pareiškimą, kuris kasmet pratęsiamas.

• Mažiausiai po penkerių metų toks asmuo gali būti inkorporuotas visam laikui.

Nepilnametis (iki 18 metų) juridiškai negali būti inkorporuotas į Opus Dei. Be to, tarp laikino ir galutinio inkorporavimo turi praeiti bent penkeri metai.

b) inkorporavimas į prelatūrą reikalauja tokių abiejų pusių įsipareigojimų (plg. Nuostatus, 27 str.):

• Prelatūros įsipareigoja nuolat formuoti suinteresuotą asmenį katalikų tikėjimu ir Opus Dei dvasia, taip pat per prelatūros kunigus ganytojiškai jį globoti.

• Suinteresuotas asmuo įsipareigoja likti prelato jurisdikcijoje prelatūros tikslams vykdyti, laikytis normų, pagal kurias ji tvarkoma, ir atlikti kitas prelatūros tikinčiųjų pareigas.

Trumpai tariant, prelatūros tikintieji įsipareigoja siekti šventumo ir apaštalauti Opus Dei dvasia. Dažniausiai tai reiškia atsidėti dvasiniam gyvenimui per maldą, auką ir priimant sakramentus, aktyviai lankyti renginius, kuriuose prelatūra nuolat supažindina su Bažnyčios doktrina ir Opus Dei dvasia, ir pagal galimybes dalyvauti prelatūros evangelizavimo darbe.

c) ryšys su prelatūra nutrūksta pasibaigus sutarties su prelatūra galiojimo laikui arba ir anksčiau, jei suinteresuotas asmuo to pageidauja ir prelatūros vyresnybė sutinka.

Teisėtai išėjus iš prelatūros sykiu baigiasi abipusės teisės ir pareigos.