Novéna ke sv. Josemaríovi za práci

Nabízíme novénu ke svatému Josemaríovi za nalezení práce a za dobré vykonávání práce.

 1. den – Práce, cesta ke svatosti

Sv. Josemaría říká:

Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce – stejně je tomu s prací, kterou vykonávají miliony lidí na celém světě – mění v božské poslání, ve výkupnou činnost, v cestu spásy. (Rozhovory, 55)

Tam, kde jsou vaši bratři lidé, tam, kde jsou vaše touhy, vaše práce, vaše lásky, tam je místo vašeho každodenního setkávání s Kristem. (…) V laboratoři, na operačním sále nemocnice, v kasárnách, na katedře univerzity, v továrně, v dílně, na poli, doma, zkrátka v každé z obrovského množství prací nás každý den čeká Bůh. (Rozhovory, 113-114)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mě náš Pán vede při mé snaze nalézt práci a požehná mi, abych získal poctivé, důstojné a stabilní zaměstnání; ať mi pak pomáhá vidět mou profesi jako cestu ke svatosti a službu druhým, kde na mě Bůh Otec neustále čeká a prosí, abych každou minutu napodoboval Ježíše, když pracoval jako tesař v Nazaretě.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať mi náš Pán pomáhá vidět mou profesní práci jako cestu ke svatosti a službu druhým, kde na mě Bůh Otec neustále čeká a prosí, abych každou minutu napodoboval Ježíše, když pracoval jako tesař v Nazaretě.

 

2. den – Práce dělaná s láskou k Bohu

Sv. Josemaría říká:

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Dělej všechno z lásky. – Tak už nebude maličkostí, vše bude velké. – Z lásky vytrvat v maličkostech je hrdinství. (Cesta, 813)

Zdůrazňuji: V prostotě tvé všední práce, v monotónních detailech každého dne musíš odhalit – pro tolik lidí skryté – tajemství velikosti a novosti: lásku. (Brázda, 489)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mi náš Pán udělí milost, abych rychle našel zaměstnání, které zabezpečí moji rodinu. Ať mi zároveň umožní chápat, že každé poctivé práci dodává hodnotu láska, se kterou se vykonává; v první řadě láska k Bohu, kterému mohu svou práci obětovat, a dále láska k bližním, kterým si přeji sloužit a být užitečný.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať mi náš Pán umožní chápat, že každé poctivé práci dodává hodnotu láska, se kterou se vykonává; v první řadě láska k Bohu, kterému mohu svou práci obětovat, a dále láska k bližním, kterým si přeji sloužit a být užitečný.

3. den – Práce pořádná a vytrvalá

Sv. Josemaría říká:

Jak je krátký náš život na zemi!...Opravdu je krátký náš čas, abychom milovali, dávali, činili zadostiučinění. Není proto správné, abychom jím mrhali (…), neměli bychom promrhat toto období života zde na zemi, které nám Bůh svěřuje. (Boží přátelé, 39)

Až dosáhneš řádu ve svém životě, tvůj čas se ti znásobí a budeš moci víc chválit Boha tím, že pro něho budeš víc pracovat. (Cesta, 80)

Dál přesně plň své nynější povinnosti. – Tato práce, pokorná, jednotvárná, maličká, je modlitbou zhuštěnou do úkonů a připravuje tě na přijetí milosti jiného úkolu, velkého, rozsáhlého a hlubokého, o němž sníš. (Cesta, 825)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať s pomocí Panny Marie naleznu stabilní a vhodnou práci. Až budu s pomocí Boží pracovat, ať se naučím využívat čas jako poklad, ať si dávám záležet na pořádku, abych pracoval přesně, intenzivně a vytrvale, bez chyb a zpoždění. Ať dobře dodržuji svůj vyváženě stanovený rozvrh, ve kterém si vždy naleznu čas na každou svou povinnost: duchovní život, rodinu, záležitosti profesní i společenské.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať se s pomocí Panny Marie naučím využívat čas jako poklad, ať si dávám záležet na pořádku, abych pracoval přesně, intenzivně a vytrvale, bez chyb a zpoždění. Ať dobře dodržuji svůj vyváženě stanovený rozvrh, ve kterém si vždy naleznu čas na každou svou povinnost: duchovní život, rodinu, záležitosti profesní i společenské.

4. den – Dobře dokončená práce

Sv. Josemaría říká:

Měli bychom především milovat mši svatou, která by měla být středem našeho dne. Budeme-li dobře prožívat mši, nutně pak budeme prožívat i celý den v myšlenkách na Pána, budeme toužit po tom, abychom byli stále v jeho přítomnosti, abychom pracovali, jako pracoval on, a milovali, jako miloval on. (Jít s Kristem, 154)

Nemůžeme nabízet Pánu něco, co by – byť i v omezených lidských možnostech – nebylo dokonalé, bez chyby, co by i v nejmenších drobnostech nebylo provedeno pečlivě. Bůh nepřijímá žádnou břídilskou práci. Nepřineste nic, co by mělo vadu – připomíná nám Písmo svaté – neboť byste tím nedošli zalíbení. Proto práce každého člověka, každodenní práce, které věnujeme své síly, musí být důstojným obětním darem Stvořiteli, operatio Dei, práce s Bohem a pro Boha: jedním slovem práce bezvadná a dokonalá. (Boží přátelé, 55)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať se s pomocí Nejsvětější Panny rychle vyřeší problém mojí nezaměstnanosti. Až začnu s novou prací, ať mi Bůh pomáhá, abych ji vykonával s co největší dokonalostí. Ať nepracuji nedbale, ale s přesvědčením, že špatně odvedenou práci nelze posvěcovat, protože postrádá lásku, která je nezbytnou podmínkou, aby se kterákoliv lidská činnost stala milá Bohu.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať mi Bůh pomáhá, abych vykonával práci s co největší dokonalostí. Ať nepracuji nedbale, ale s přesvědčením, že špatně odvedenou práci nelze posvěcovat, protože postrádá lásku, která je nezbytnou podmínkou, aby se kterákoliv lidská činnost stala milá Bohu.

5. den – Každé poctivé zaměstnání je důstojné

Sv. Josemaría říká:

Je na čase, abychom my křesťané konečně hodně nahlas řekli, že práce je Boží dar a že je nesmyslné dělit lidi na kategorie podle jejich práce a považovat některé činnosti za ušlechtilejší než jiné. Práce, každá práce, je svědectvím o důstojnosti člověka. (Jít s Kristem, 47)

Před Bohem není žádné zaměstnání samo o sobě ani velké, ani malé. Každé dostává hodnotu lásky, s jakou se vykonává. (Brázda, 487)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mi Bůh dopřeje radost ze získání nové práce, ve které bych mohl být užitečný a rozvinul své schopnosti. Pokud bude tato práce po nějakou dobu pod moji kvalifikaci a mé oprávněné aspirace, ať jí nepohrdám. Ať do doby, než si najdu něco vhodnějšího, pracuji se vší odpovědností a na úrovni, kterou dával svojí práci v nazaretské dílně Ježíš.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Pokud je moje současná práce pod moji kvalifikaci a mé oprávněné aspirace, ať jí nepohrdám. Ať do doby, než si najdu něco vhodnějšího, pracuji se vší odpovědností a na úrovni, kterou dával svojí práci v nazaretské dílně Ježíš.

6. den – Práce vykonávaná v Boží přítomnosti a s přímostí úmyslu

Sv. Josemaría říká:

Během celého dne musíš vést s Pánem soustavný rozhovor, který se bude týkat i problémů, které ti přináší práce. (Výheň, 745)

Tvůj krucifix. – Jako křesťan bys ho měl vždy nosit. A položit na pracovní stůl. Políbit ho, než usneš a když se probudíš. (Cesta, 302)

Polož si na svůj pracovní stůl, do místnosti, do své tašky... obrázek naší Paní a upírej na ni pohled, když začínáš svůj úkol, když ho vykonáváš i když ho dokončuješ. Ujišťuji tě, že ona ti dá sílu, abys učinil ze své práce láskyplný dialog s Bohem. (Brázda, 531)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mi Bůh dá čestné a důstojné zaměstnání a otevře moje oči, abych si uvědomil, že je vždy na mé straně. Ať nikdy neztrácím ze zřetele tuto úžasnou skutečnost. Ať mě posiluje, abych pracoval v Boží přítomnosti za pomoci malých diskrétních upomínek, jako je malý křížek, obrázek Panny Marie nebo jiného svatého, ke kterému mám úctu, umístěných tam, kde je mohu často vidět a přitom nevyvolávat zbytečnou pozornost.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať Bůh otevře moje oči, abych si uvědomil, že je vždy na mé straně. Ať nikdy neztrácím ze zřetele tuto úžasnou skutečnost. Ať mě posiluje, abych pracoval v Boží přítomnosti za pomoci malých diskrétních upomínek, jako je malý křížek, obrázek Panny Marie nebo jiného svatého, ke kterému mám úctu, umístěných tam, kde je mohu často vidět a přitom nevyvolávat zbytečnou pozornost.

7. den – Růst ve ctnostech skrze práci

Sv. Josemaría říká:

Vše, na čem my, ubozí lidé, máme účast – i svatost – je předivo maličkostí, které podle přímosti úmyslu mohou utkat mimořádné gobelíny hrdinství, anebo nízkosti, ctností, anebo hříchů. (Cesta, 826)

Je to propojení celé řady ctností, které nám pomáhají posvěcovat naši práci: síla, abychom vytrvali v práci přes přirozené obtíže a nenechali se nikdy přemoci vyčerpaností z návalu práce; střídmost, abychom se bez výhrad vydávali a abychom dovedli překonávat pohodlnost a sobectví; spravedlnost, abychom plnili své povinnosti vůči Bohu, společnosti, rodině, kolegům; moudrost, abychom v každém případě poznali, co je vhodné udělat, a bez otálení se vrhli do díla... A to všechno z lásky. (Boží přátelé, 72)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať s pomocí Panny Marie naleznu práci, kterou hledám. Až se budu plně věnovat této práci, ať mi Bůh pomáhá rozvinout křesťanské ctnosti a duchovně růst skrze její vykonávání. Ať se snažím být trpělivý a chápavý jak ke svým nadřízeným, tak ke svým kolegům a podřízeným. Ať jsem přirozený a pokorný, ať se vyhýbám domýšlivosti a předvádění se. Jedním slovem – ať dělám vše s čistotou srdce.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať mi Bůh pomáhá rozvinout křesťanské ctnosti a duchovně růst skrze vykonávání své práce. Ať se snažím být trpělivý a chápavý jak ke svým nadřízeným, tak ke svým kolegům a podřízeným. Ať jsem přirozený a pokorný, ať se vyhýbám domýšlivosti a předvádění se. Jedním slovem – ať dělám vše s čistotou srdce.

8. den – Práce jako služba a pomoc druhým

 

Sv. Josemaría říká:

Myslete na to, abyste zodpovědnou prací, kromě toho, že se jí živíte, přispívali i k rozvoji společnosti, ulehčovali břemena druhých lidí a podporovali různá dobrá díla – na místní i světové úrovni – ve prospěch lidí i celých národů, kterým se daří hůře. (Boží přátelé, 120)

Až skončíš svou práci, konej práci svého bratra, pomáhej mu pro Krista s takovou jemností a přirozeností, aby si nikdo, ba ani on sám nevšiml, že děláš víc, než ti přikazuje přísná spravedlnost. – To je vybraná ctnost, hodná dítěte Božího! (Cesta, 440)

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mi náš Pán dá nalézt práci, o kterou ho s takovou vírou prosím. Ať vzbudí v mé duši touhu vykonávat práci ne jako činnost sobecky zaměřenou jen na můj vlastní prospěch, ale jako službu otevřenou a užitečnou mnoha lidem. Uskutečňování tohoto ideálu služby druhým dá jistě mému životu nový, ušlechtilejší a radostnější smysl. 

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať Bůh vzbudí v mé duši touhu vykonávat mou práci ne jako činnost sobecky zaměřenou jen na můj vlastní prospěch, ale jako službu otevřenou a užitečnou mnoha lidem. Uskutečňování tohoto ideálu služby druhým dá jistě mému životu nový, ušlechtilejší a radostnější smysl. 

9. den – Dělat apoštolát skrze práci

Sv. Josemaría říká:

Práce v zaměstnání je také apoštolátem, příležitostí ke službě ostatním lidem, k tomu, abychom jim hlásali Krista a vedli je k Bohu Otci. (Jít s Kristem, 49)

Žij svůj běžný život a snaž se plnit povinnosti svého stavu, snaž se vykonávat dobře svou práci v zaměstnání, usiluj  o profesionální růst, snaž se být každým dnem lepší. Buď věrný, měj pochopení pro druhé a k sobě buď náročný. Buď pokorný a radostný. To bude tvůj apoštolát. A ani nebudeš pořádně vědět proč, ale přes své nedokonalosti budou za tebou přicházet tví bližní a v prostém, přirozeně plynoucím rozhovoru – cestou z práce, při rodinné oslavě, v autobusu, na procházce, prostě kdekoliv – budete mluvit o tom neklidu, který pociťuje každý člověk, i když si to někteří lidé nechtějí přiznat. Ale budou si tyto věci stále více uvědomovat, až začnou opravdu hledat Boha. (Boží přátelé, 273) 

Záměr A: Za nalezení práce

Ať mi Bůh na přímluvu Panny Marie pomáhá nalézt dobré zaměstnání, ve kterém budu moci profesionálně růst a dát ze sebe to nejlepší. Ať mi pomáhá chápat, že pracovní prostředí je širokým polem otevřeným k apoštolátu, které Bůh svěřil všem křesťanům. Ať využívám příležitostí, které mi nabízí, abych pomáhal svým kolegům, přátelům, zákazníkům a dalším odhalit zázraky křesťanské víry.

Záměr B: Za dobré vykonávání práce

Ať mi Bůh pomáhá chápat, že pracovní prostředí je širokým polem otevřeným k apoštolátu, které svěřil všem křesťanům. Ať využívám příležitostí, které mi nabízí, abych pomáhal svým kolegům, přátelům, zákazníkům a dalším odhalit zázraky křesťanské víry.

 

Nihil obstat: P. JCDr. Ing. Manuel Lobo 

Církevní schválení: Arcibiskupství pražské, Praha 30. dubna 2010, č. j.: 2491/2010