List Preláta (5. apríl 2017)

Monsignor Fernando Ocáriz píše o tom, ako možno naplno využiť nadchádzajúce dni Svätého týždňa.

List Preláta
Opus Dei - List Preláta (5. apríl 2017)

Moji milovaní, nech Pán ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Blíži sa Veľký týždeň. Usilujme sa intenzívne prežívať nadchádzajúce dni, aby sme mohli znovu spolu so svätým Pavlom povedať: mihi vivere Christus est! Veď pre mňa žiť je Kristus (Flp 1:21). Vždy ma dokážu nadchnúť tie slová pápeža Benedikta, ktorý povedal, že ,,viera nie je teória, filozofia, idea, ale je to stretnutie. Stretnutie s Kristom.”[1] Pre nás žiť znamená Kristus. A ak niekedy, kvôli slabosti, únave, alebo kvôli mnohým iným okolnostiam v našom živote, strácame zo zorného uhla túto skutočnosť, Kristus na nás vždy čaká, dokonca sa chce stretnúť aj s tými, ktorí Ho nehľadajú.[2]

Keď čítame Evanjelium s láskou, pomáha nám to rásť v priateľstve s Kristom, ,,od ktorého závisí všetko“[3]: hľadať Krista, nájsť Krista, stýkať sa s Kristom, milovať Krista.[4] Keď kontemplujeme život nášho Pána, Boh nás vždy prekvapí novým svetlom. Aj keď by sa niekedy mohlo zdať, že čítanie Evanjelia nezanecháva na nás stopy, neskôr nám prichádzajú na um, alebo na pery, Kristove slová, jeho reakcie a postoje, ktoré prinášajú svetlo do našich bežných, alebo aj nie celkom bežných situácií nášho života. Potrebujeme (a je to dar, ktorý od Boha prosím pre každého) ,,dýchať“ s Evanjeliom, so Slovom Božím. K tomu nám ako pomôcka môžu poslúžiť mnohé dobré komentáre k Svätému Písmu, práce svätého Josemaríu, ale aj mnohé ďalšie práce, ako publikácie o živote Krista, spisy cirkevných otcov, atď.

Nedávny Generálny kongres zdôraznil ústredný význam Ježiša Krista. S veľkým nadšením chceme v tejto veľkej katechéze, ktorou je Dielo, všetko stále jasnejšie zameriavať na jeho Osobu.[5] S touto túžbou hlbšie sa ponoriť do Evanjelia, počas prednášok, kurzov, rozjímaní, alebo keď sa rozprávate s priateľmi o kresťanskom živote, budete jasnejšie odovzdávať tú nádhernú novinu o Božej láske ku každému človeku. Ako povedal svätý Ambróz: ,,Čerpajte vodu z Krista...Naplňte svoje duše touto vodou, aby ste mohli dobre zavlažiť svoju pôdu...a keď budete ňou naplnení, budete môcť poskytnúť vodu aj iným.”[6] Prosím našu Matku Máriu, aby nás naučila zachovávať a zvažovať v našich srdciach, tak ako to robila ona, všetko to, čo sa vzťahuje na Ježiša (pozri Lk 2:19), aby sme tak kráčali, a pomáhali iným kráčať – každému človeku tam, kam ho volá Boh – po cestách kontemplácie.

Aj keď ten list, ktorý som vám napísal so závermi z Generálneho kongresu je ešte čerstvý, možno vám chýbal list od Otca za minulý mesiac. Po pokojnom zvážení a konzultácii s Centrálnou asesóriou a Generálnou radou, sa mi zdá vhodné komunikovať s vami niekedy prostredníctvom listov, inokedy prostredníctvom kratších textov, ktoré budú k dispozícii na stránke Diela, keďže internet je tiež prostriedkom takéhoto zjednocovania sa.

Počas Veľkonočného týždňa uskutočním krátku pastoračnú návštevu Írska, sprevádzajte ma svojimi modlitbami. A nezabudnite sa modliť za 31 veriacich prelatúry, ktorým bude udelená kňazská vysviacka 29. apríla. A nakoniec vám chcem vyjadriť vďaku za blízkosť, ktorú ste mi prejavili vo svojich listoch a modlitbách. Moje modlitby za vás všetkých vás vždy budú sprevádzať.

So želaním šťastných veľkonočných sviatkov vás žehná váš Otec so všetkou láskou

Fernando

Rím, 5. apríla 2017


[1] Pápež František, Homília, 28. novembra 2016.

[2] Svätý Josemaría, Homília “Kňazom navždy” (13. apríla 1973), v Milovať Cirkev, č. 39.

[3] Benedikt XVI, Ježiš Nazaretský, Doubleday: 2007, Predslov, str. xii.

[4] Svätý Josemaría, Boží priatelia, č. 300.

[5] Pozri List Preláta, 14. februára 2017, č. 8.

[6] Svätý Ambróz, Epištola 2, 4 (PL 16, 880).