List Preláta (31. januára 2017)

Prvý pastoračný list Monsignora Fernanda Ocáriza veriacim Prelatúry Opus Dei

List Preláta
Opus Dei - List Preláta (31. januára 2017)

Moji milovaní, nech Pán ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Iste chápete, s akým pohnutím vám píšem, keď vás po prvýkrát nazývam svojimi dcérami a svojimi synmi. Od samotného večera v pondelok 23. januára ma vaše sestry a vaši bratia v Ríme začali oslovovať Otče. Robili tak s prirodzenosťou a spontánnosťou, ktoré ma dojímali. Mne to naopak trvalo skoro týždeň, kým som sa odvážil ich niekde nazvať dcérami a synmi – cítim sa totiž zmätený a súčasne som vďačný za túto oddanosť, takú odvážnu a prostú. V Ježišovi Kristovi sme všetci bratia a sestry, súčasne som teraz Otcom toho zástupu, ktorý tvorí Opus Dei na celom svete: ohromného množstva laikov, mužov a žien z najrozmanitejších končín, a mnohých kňazov, niektorých inkardinovaných v prelatúre, ostatných v najrôznejších diecézach, ktorí podliehajú len svojim príslušným biskupom, ale tvoria tiež súčasť tejto rodinky, pevne zjednotenej k službe Cirkvi.

V týchto dňoch mi prichádzali na myseľ tie slová sv. Pavla Korinťanom, ktoré zdôrazňujú, že Božie povolanie nás vždy predchádza, že nehľadí na našu hlúposť a slabosť (por. 1 Kor 1,27). Ďakujem Bohu za pokoj, ktorý mi dáva, a ktorý by som si nedokázal vysvetliť, keby nebolo vašich modlitieb a blízkosti. Prosím – a proste so mnou – Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby sme boli vždy pevne zjednotení tou jednotou, ktorú dáva Duch Svätý, Láska nekonečná.

Stále nás sprevádza spomienka na dona Javiera, druhého nástupcu svätého Josemaríu. To nie je premýšľanie o minulosti, patrí to k dejinám Božieho milosrdenstva, ktoré nejakým spôsobom zostávajú v Cirkvi stále živé. Spomenúť si na dona Javiera teda znamená súčasne obrátiť svoj zrak aj na sv. Josemaríu a bl. Álvara. Znamená to s hlbokou vďačnosťou si spomenúť na človeka, ktorý dal svoj život do služieb Diela ako dobrý syn dvoch svätých, a ktorý nám teraz naďalej pomáha z neba.

Každá generácia kresťanov má vykúpiť a posvätiť časy, v ktorých žije. A preto potrebuje pochopiť a spoznať túžby iných, im podobných ľudí, ktorým by pomocou daru jazykov umožnila odhaliť, ako majú odpovedať na pôsobenie Ducha Svätého, na nepretržité vylievanie sa bohatstiev božského Srdca. Je na nás kresťanoch, aby sme v týchto dňoch ohlasovali svetu, v ktorom žijeme a sme, staré a súčasne nové posolstvo evanjelia (Ísť s Kristom, č. 132). Dcéry a synovia moji, je to na nás, aby sme každý deň stelesňovali túto apoštolskú túžbu nášho Zakladateľa, uskutočňovali jeho heslo: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

So všetkou láskou vás žehná

váš Otec

Fernando

Rím, 31. januára 2017.