Boh nekonečne miluje každého človeka

Prelát Opus Dei zakončil svoju päťdňovú pastoračnú návštevu Barcelony v Terrale, vzdelávacom centre pre mladé ženy, z ktorých mnohé sú imigrantky.

Od Preláta

12. a 14. júl

Prelát Opus Dei prichádza do Barcelony

Monsignor Fernando Ocáriz navštívil školy Canigó, Xaloc a Pineda a stretol sa aj s barcelonským kardinálom. Okrem stretnutia s niekoľkými rodinami a návštevy chorých ľudí, mal aj veľké stretnutie s členmi Opus Dei.

Monsignor Fernando Ocáriz navštívil arcibiskupa Barcelony, ktorý bol nedávno pápežom Františkom menovaný za kardinála. Ďalej sa pozdravil s niekoľkými rodinami a chorými ľuďmi, ktorých požiadal, aby sa modlili za pápeža Františka.

Kardinál Omella s Monsignorom Fernandom Ocárizom a regionálnymi vikármi Opus Dei pre Španielsko a pre Katalánsko.

Popoludní sa stretol s veriacimi Opus Dei v škole Xaloc. Povedal, že sv. Josemaría nám ,,zanechal dedičstvo, ľudsky hovoriac, lásku k slobode a dobrú náladu,“ a pripomenul slová sv. Josemaríu: ,,stratiť dobrú náladu je niečo veľmi vážne.“ Pripomenul im tiež dôležitosť slobody ducha, ktorá znamená, že svoje osobné záväzky vykonávame z lásky k Ježišovi Kristovi, a nielen ako nejakú schopnosť vybrať si medzi odlišnými možnosťami.

Keď reagoval na otázku jedného univerzitného profesora (teraz už emeritného, chorého a s bolesťami), Monsignor Ocáriz požiadal prítomných, aby sa modlili za ,,chorých na celom svete.“ Povedal, že keď sa nám zdá ťažké pochopiť ,,logiku kríža,“ mali by sme byť presvedčení, že ,,v Kristovom kríži bola Božia láska voči nám prejavená v tej najväčšej miere.“

A nakoniec Monsignor Fernando Ocáriz trávil čas s rodinami, učiteľmi a zamestnancami vzdelávacích centier Avantis a Pineda. V Pinede sa pomodlil v novej kaplnke školy, vypočul si tiež piesne dievčenského speváckeho zboru. Prelát ich vyzval, aby vzdávali Bohu vďaky za všetko dobro, ktoré sa robí prostredníctvom tejto školy a za ,,mnohé ženy, ktoré dostali základ zdravého ľudského a kresťanského života, ktorý sa šíri po svete ako koncentrické vlny.“


15. júla

Božia pomoc nikdy nebude chýbať

Monsignor Fernando Ocáriz sa modlil pre Pannou Máriou Milosrdenstva, patrónkou Barcelony. Navštívil tiež časť univerzitného kampusu v Sant Cugat del Vallèsy a centrum podpory pre mladých v Ravale, Barcelone. Na stretnutiach s veriacimi Prelatúry Opus Dei povzbudil prítomných, aby sa viac modlili za pápeža a žili s nádejou a radosťou.

Dopoludnia navštívil prelát Universitat Internacional de Catalunya, kde požehnal nový projekt dentálnej kliniky a mal krátke stretnutie s profesormi a zamestnancami univerzity. Povzbudzoval ich, aby nestrácali radosť a optimizmus, a aby boli jednotní.

Navštívil tiež Braval, centrum akademickej a sociálnej podpory pre mladých a rodiny zo štvrte Raval v Barcelone. Riaditelia a sponzori centra mu hovorili o projektoch a aktivitách, ktoré uskutočňujú, hlavne pre imigrantov. Prelát im zdôraznil potrebu roznecovať nádej, ,,lebo ako hovoril sv. Josemaría, keď sa pracuje pre Boha, nič nevyjde naprázdno.“

Popoludní sa odišiel Monsignor Fernando Ocáriz pomodliť k Panne Márie Milosrdenstva, patrónke Barcelony. Do pamätnej knihy napísal niekoľko slov, odvolávajúcich sa na prosby, ktoré tu vzniesol sv. Josemaría a požiadal Pannu Máriu, aby nám bola vždy blízko, hlavne rímskemu pontifikovi.“

Popoludní sa Monsignor Fernando Ocáriz šiel pomodliť k Panne Márii Milosrdenstva, patrónke Barcelony.

Začínať znova

Na stretnutiach s členmi Opus Dei požiadal prelát prítomných, aby sa modlili za pápeža Františka ,,ešte o niečo viac, lebo musí robiť mnohé ťažké rozhodnutia a spolieha sa na našu modlitbu.“ Prítomných tiež vyzval, aby odpovedali na Božie volanie každý deň s obnoveným entuziazmom, s radosťou a dôverou v Pána, aj vtedy, keď veci nejdú dobre.

Povedal, že februárový Generálny kongres by sa mal stať impulzom k novým začiatkom, s ,,dôverou, že Božia pomoc nebude nikdy chýbať.“ Hovoril tiež o centralite Ježiša Krista v živote kresťanov. Vyzval ich tiež, aby videli Krista osobitým spôsobom v chorých, aby v nich videli jeho trpiace telo, aby s nimi zaobchádzali tak, ako by sme si my želali, aby zaobchádzali s nami.

Niekto ďalší sa ho potom spýtal, ako povedať ,,áno“ každý deň tomu, čo nám Boh vkladá do cesty. Prelát zdôraznil význam toho, aby sme robili každodenný ,,úkon viery v Božiu lásku voči nám“.

Čerstvo vydatá farmaceutka sa spýtala na radu v tomto jej novom štádiu života. Monsignor Ocáriz jej pripomenul, že v kresťanskom manželstve je cestou do neba pre manžela jeho manželka, a naopak. ,,Manželstvo musí byť založené na opravdivej lásky, na tom, že chceme a usilujeme sa o dobro tej druhej osoby, a to znamená vedieť pochopiť aj osobné nedostatky toho druhého.

Monsignor Fernando Ocáriz na návšteve novej dentálnej kliniky pri Universitat Internacional de Catalunya.

Nakoniec poskytol ešte niekoľko všeobecných rád o tom, ako správne milovať iných: modliť sa, pomáhať, pochopiť, poprosiť o odpustenie a odpúšťať, nebyť nadmieru precitlivelý. Pripomenul, že ak chceme k tomuto dospieť, musíme prosiť nášho Pána o väčšie srdcia, lebo láska je silná túžba skutočne si želať dobro pre toho druhého.


16. júla

Boh stále nás počúva


16. júla sa Monsignor Fernando Ocáriz modlil pred hrobkou Montse Grases, ktorú pápež František nedávno vyhlásil za ctihodnú a pozdravil sa s viacerými priateľmi Montse z jej detstva.

Modlil sa tiež pred hrobkou Josého Maríu Hernándeza Garnica, jedného z prvých troch kňazov Diela, v kostole Santa María de Montalegre. Prelát sa tiež stretol s dobrovoľníkmi a riaditeľmi z Bravalu, projektu na oživenie mestských častí, ako aj s viacerými prítomnými rodinami.

Ako prekonávať každodenné ťažkosti

Na jednom zo stretnutí s členmi Opus Dei Monsignor Fernando Ocáriz povzbudil prítomných, aby sa modlili viac: Musíme byť o tom presvedčení, lebo je to tak, že Boh nás vždy počúva a nič nevychádza naprázdno.“ Pritom spomenul slová sv. Pavla: Radostní v nádeji a vytrvalí v modlitbe.“

Na otázku ako možno podporiť pápeža Františka, prelát všetkým pripomenul, že modlitba je nám tu vždy k dispozícii. Okrem toho, dodal, katolíci majú povinnosť modliť sa za pápeža, a o to vždy priamo žiada aj samotný pápež.

Monsignor Fernando Ocáriz sa stretol s Joaquínom, ktorý je postihnutý skerózou multiplex.

Pri ďalšom stretnutí jeden učiteľ rozprával o ťažkostiach, ktoré vznikajú pri zosúladení rodinných, profesionálnych a apoštolských aktivít na každodennom poriadku. Povedal, že zo všetkými tými dospievajúcimi deťmi v dome, niekedy to u nich vyzerá skôr ako vo vojnovej zóne, než ako v ,,jasnom a radostnom domove“ (výraz, ktorý rád používal sv. Josemaría na vyjadrenie atmosféry, ktorá by mala prevládať v domovoch kresťanských rodín). S istou dávkou humoru sa potom spýtal: ,,Čo teda robím zle, Otče?“ Prelát mu odpovedal, že je dôležité nenechať sa prevalcovať tým všetkým, sústrediť sa na prítomný okamih a dbať na poriadok.

Počas jedného so stretnutí s Monsignorom Ocárizom.

Stále sa opakujúcou témou počas týchto rozhovorov bola starostlivosť o iných. Monsignor Ocáriz sústredil pozornosť na potrebu toho, aby rodiny, ktoré majú na to možnosť, pomáhali iným rodinám.


17. júla

17. júla dopoludnia navštívil Monsignor Fernando Ocáriz Terral, vzdelávacie centrum, ktoré poskytujú sociálnu a vzdelávaciu pomoc pre mladé ženy, z ktorých mnohé sú imigrantky. Skupina dievčat mu zaspievala a stredoškoláčky sa s ním potom podelili o skúsenosť, ako sa zlepšujú v štúdiu a ako veľmi rady by sa chceli pripraviť na univerzitné štúdium.

Prelát podčiarkol potrebu vzdávať vďaku Bohu za dobro, ktoré môžu robiť pre iných: ,,Je veľa dôvodov, aj prirodzených, ľudských, prečo sa treba starať o ľudí, a obzvlášť z kresťanského pohľadu, pretože Boh miluje každého človeka nekonečným spôsobom a Kristus dal svoj život za každého jedného.“ Povzbudil ich, aby prosili o pomoc sv. Josemaríu, ktorý v počiatočných rokoch Diela venoval mnoho času starostlivosti o tých najnúdznejších.

S mladými ženami v Terral.