Współpracownicy Opus Dei

Współpracownicy Opus Dei to osoby, które nie będąc członkami Prałatury, pomagają w różnych pracach apostolskich Opus Dei. Współpracownikami Opus Dei mogą być mężczyźni i kobiety niezależnie od rasy, religii, kultury, zawodu czy sytuacji materialnej.

Opus Dei

Współpracownicy Opus Dei to osoby, które nie będąc członkami Prałatury, pomagają w różnych pracach apostolskich Opus Dei. Współpracownikami Opus Dei mogą być mężczyźni i kobiety niezależnie od rasy, religii, kultury, zawodu czy sytuacji materialnej.

Zazwyczaj współpracownicy są krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi czy bliskimi wiernych Prałatury, albo też są to osoby, które wyniosły korzyści dla swojej duszy z apostolstwa Opus Dei. Inni współpracują, ponieważ zdają sobie sprawę z pracy na rzecz ludzi i społeczeństwa, jaka realizuje się poprzez działania apostolskie Prałatury.

„Chrześcijanin nie może zadowolić się pracą, dzięki której zarabia wystarczająco, by on i jego najbliżsi mogli spokojnie żyć; wielkoduszność jego serca popycha go do tego, by wspomagać innych, ponieważ kieruje się wartościami miłosierdzia i sprawiedliwości”. Konsekwencją działania z pobudek miłosierdzia i sprawiedliwości jest tworzenie i prowadzenie przez wiernych Prałatury Opus Dei, współpracowników oraz wiele osób, zarówno katolików, jak i nie-katolików, licznych ośrodków edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych itp. na pięciu kontynentach. Starają się oni odpowiedzieć na potrzeby danego kraju i środowiska, bez dyskryminacji rasowej, religijnej czy też wynikającej z uwarunkowań społecznych.

Zadaniem współpracowników jest pomoc w pracach apostolskich Prałatury, która pragnie upowszechniać we wszystkich środowiskach społeczeństwa głęboką świadomość uniwersalnego wezwania do świętości, a szczególnie uświęcającej wartości pracy zawodowej i wypełniania codziennych obowiązków. Pomoc ta może być duchowa lub materialna, to znaczy, poprzez modlitwę, albo też – jeśli ktoś tego pragnie – poprzez materialny wkład w postaci jałmużny, poświęcenia własnego czasu bądź wykonania jakiejś pracy na rzecz zadań apostolskich prałatury.

Współpracownicy, którzy korzystają ze środków formacyjnych, jakie zapewnia Prałatura Opus Dei, otrzymują pomoc, dzięki której mogą pogłębiać swe życie duchowe oraz dawać osobiste świadectwo konsekwentnego postępowania na drodze swego powołania chrześcijańskiego.

Współpracownicy Prałatury Opus Dei są na co dzień wspomagani modlitwą, jaką wierni Opus Dei poświęcają za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomagają lub pomogli w działaniach prałatury. Ponadto księża Prałatury ofiarowują Mszę św. za dusze zmarłych współpracowników. Co więcej, Stolica Apostolska zatwierdziła odpusty, z których współpracownicy mogą skorzystać w niektóre dni roku, przy zachowaniu warunków ustanowionych przez Kościół – spowiedź święta połączona z nawróceniem serca, żalem za grzechy i zadośćuczynieniem, komunia święta oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego – i po pobożnym odnowieniu swych zobowiązań jako współpracowników.

Współpracownikami Opus Dei mogą być również wspólnoty zakonne i religijne, których aktualnie jest kilkaset. Ich współpraca polega na codziennej modlitwie w intencji pracy apostolskiej Prałatury.