Paasboodschap van de paus: smeekbede voor vrede

In aanwezigheid van tienduizenden gelovigen heeft Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein zijn 25e Pausmis gevierd. Aan het einde van de mis las de paus zijn jaarlijkse Paasboodschap voor en gaf hij de zegen "Urbi et Orbi" (aan stad en wereld) in 62 talen.

Van het Opus Dei

Tachtig tv-zenders zonden de plechtigheid in 54 landen uit. De bloemen en planten die het plein opsierden, waarvan veel in de pauskleuren geel en wit, kwamen uit Nederland. Al achttien jaar lang worden deze geschonken door Nederlandse bloemisten. De vrachtwagens kwamen vanaf Witte Donderdag bij het Vaticaan aan. Ook dit jaar bedankte de paus uitdrukkelijk voor de bloemen.

De opvallend vitale paus riep in zijn Paasboodschap op tot vrede:

"De Heer is opgestaan uit het graf, omwille van ons hing hij aan het Kruis". Alleluia!

Deze boodschap is het fundament van de hoop voor de hele mensheid. Als Christus niet was opgestaan uit de doden zou niet alleen ons geloof vergeefs zijn (vgl. 1 Cor. 15,14), maar zou ook onze hoop vergeefs zijn, want we zouden allen nog steeds gegijzeld worden door het kwaad en de dood.

"Vrede zij met u!" (Joh. 20,19-20). Dit is de eerste groet van de Verrezene aan de leerlingen; een groet die hij op deze dag opnieuw aan de hele wereld richt. O Blijde Boodschap, zo lang verwacht, zo hevig verlangd! O boodschap van troost voor allen die onderdrukt worden door het juk van de zonde en zijn vele structuren! Voor allen, en in het bijzonder voor de kleinen en de armen, verkondigen wij vandaag de hoop van de vrede, van de ware vrede, gebouwd op de stevige pilaren van liefde en gerechtigheid, van waarheid en vrijheid.

"Pacem in terris...". "De vrede op aarde, waarnaar de mensen van alle tijden hevig verlangen, kan alleen gesticht en in stand gehouden worden in het volle respect van de orde die God heeft gegeven” (encycliek Pacem in terris, inleiding). Dat zijn de eerste woorden van de historische encycliek waarmee veertig jaar geleden de zalige paus Johannes XXIII de wereld de weg van de vrede heeft gewezen. Deze woorden zijn actueler dan ooit op de drempel van het derde millennium, tragisch verduisterd door het geweld en conflicten.

Vrede in Irak! Met de steun van de internationale gemeenschap kunnen de Irakezen de hoofdrol spelen in de gezamenlijke wederopbouw van hun land. Vrede in andere delen van de wereld, waar vergeten oorlogen en slepende conflicten doden en gewonden veroorzaken temidden van stilte en verwaarlozing door aanzienlijke delen van de publieke opinie. Met diepe droefheid denk ik aan de weg van geweld en bloed die in het Heilig Land maar niet aan een einde lijkt te komen. Ik denk aan de tragische situatie van niet weinig landen van het Afrikaanse continent, dat niet aan zichzelf overgelaten mag worden. Ik ben ook de plekken van spanning niet vergeten en de aanvallen op de vrijheid van mensen in de Kaukasus, in Azië en in Latijns Amerika, gebieden in de wereld die mij evenzeer aan het hart liggen.

Laat er een einde komen aan de ketting van haat en terrorisme, die de geordende ontwikkeling van de menselijke familie bedreigt. Moge God ons geven dat we bewaard blijven van het gevaar van een tragische strijd tussen culturen en godsdiensten. Moge geloof en de liefde van God van de volgelingen van elke godsdienst moedige bouwers van begrip en vergeving maken, geduldige wevers van een vruchtbare interreligieuze dialoog, in staat om een nieuw tijdperk van gerechtigheid en vrede in te luiden.

Hoe donker de horizon van de mensheid ook mag lijken, vandaag vieren we de stralende triomf van de Paasvreugde. Als een tegenwind de weg van de volkeren hindert, als de zee van de geschiedenis woelig is door de storm, laat dan niemand toegeven aan de angst of aan de wanhoop! Christus is verrezen; Christus leeft midden onder ons; werkelijk aanwezig in het sacrament van de Eucharistie, Hij biedt zich aan in het Brood van het heil, het Brood van de armen, het Voedsel van de pelgrims.

(Vertaling Paasboodschap: RKNieuws.net)

  • Vatican Information Service